The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Bulgaria-Sofia: Construction work

OJEU Ref

013046-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Public works contract

Awarding Authority

Centeral Government

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Министерство на образованието и науката
National registration number: 000695114
Postal address: бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 2А
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Contact person: Йовко Йовчев — юрист по проекта
Telephone: +359 29217601
E-mail: i.iovchev@mon.bg
Fax: +359 29217612
NUTS code: BG411
Main address (URL): http://www.mon.bg
Address of the buyer profile (URL): http://zop.mon.bg/navigator/cat_ezop22.aspx?yL6vsZzJPuC6ylQABsh8aVKYvA0OkWlc46ToXqP707/zsSYr3grdmdmfkiFnwHs9
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:
Инженеринг — проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на 101 професионални гимназии в системата на МОН... Продължава в поле VI.3).

II.1.4) Short description
Обществената поръчка е с обект строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП за проектиране и изпълнение на строежи на и в сгради трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗУТ с предмет „Инженеринг — проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на 101 професионални гимназии в системата на МОН, одобрени за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г., процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република БЪЛГАРИЯ“ по 46 обособени позиции.
Total Value:
BGN 2708327.92

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Инженеринг — проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на ПГ по икономика и мениджмънт — гр. Пазарджик, ПГМЕТ — гр. Пазарджик... в поле II.2.14).
II.2.1) Lot No: XXVII
NUTS code: BG423
II.2.3.2) Main site or place of performance:
ПГИМ — гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев“ № 115а; ПГМЕТ — гр. Пазарджик, бул. „Цар Освободител“ № 105; ПГСА — гр. Пазарджик, ул. „Кочо Честименски“ № 33; ПГИТ — гр. Велинград, бул. „Съединение“ № 49.
II.1.4) Short description
Изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект за предвидените в техническото задание интервенции по сградите, които следва да включват:
— всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност с оглед постигане на минималните изисквания за енергийна ефективност — достигане клас на енергопотребление „С“ или по-висок в зависимост от предписанията на енергийното обследване;
— всички предвидени задължителни мерки, залегнали в техническия паспорт и в доклада за резултатите от обследването за установяване на действителните технически характеристики;
— мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно действащата нормативна уредба, в т. ч. и Наредба № 4 от 1.7.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания... Продължава в поле II.2.14).
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Показател Т е организация и професионална компетентност на пресонала, на който са възложени дейности по проектиране/авторски надзор и строителство
Weighting: 60
Cost/Price
Weighting: 40

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
ОПРР 2014-2020 г., процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”,Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“,проект № BG16RFOP001-3.002-0017

Additional information:
От поле II.2.1): ПГ по строителство и архитектура — гр. Пазарджик и ПГ по икономика и туризъм — гр. Велинград.
От поле II.2.4):
Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни дейности за обекта, включен в обхвата на обществената поръчка — извършва се в съответствие с част 3 „Строителство“ от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж... Продължава в поле VI.3).

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2017/S 109-218814

Contract No:
BG16RFOP001-3.002-0017-C02-S-1
II.2.1) Lot No: XXVII
Title:
Инженеринг — проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на ПГИМ — гр. Пазарджик, ПГМЕТ — гр. Пазарджик, ПГСА — гр. Пазарджик и ПГИТ — гр. Велинград.

2020-01-07

10
5
0
0
0
Official name: „Строймонтаж“ ЕООД
National registration number: 130169509
Postal address: ул. „Райко Алексиев“ № 14А
Town: Пазарджик
Postal code: 4400
Country: BG
Telephone: +359 34451158
E-mail: op@stroymontaz.com
Fax: +359 34451158
NUTS code: BG423
URL: http://www.stroymontaz.com
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
BGN 2708327.92

Section V: Complementary information


Additional information:
Продължение от поле II.1.1): одобрени за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г., процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република БЪЛГАРИЯ“ по 46 обособени позиции.
Продължение от поле II.2.14):
Упражняване на авторски надзор по време на строителството съгласно одобрената проектна документация и приложимата нормативна уредба по отделните части на техническия проект на обекта, включен в обхвата на обществената поръчка.

Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „а“ от ЗОП

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


45000000; 45200000; 45210000; 45211000; 45214000; 45300000; 45400000; 71240000; Construction work; Works for complete or part construction and civil engineering work; Building construction work; Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses; Construction work for buildings relating to education and research; Building installation work; Building completion work; Architectural, engineering and planning services;