The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Warsaw: Basic inorganic and organic chemicals

OJEU Ref

013381-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Centeral Government

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Postal address: ul. Wawelska 52/54
Town: Warszawa
Postal code: 00-922
Country: PL
Contact person: Paulina Cichy
Telephone: +48 223692576
E-mail: zamowienia@gios.gov.pl
Fax: +48 228258519
NUTS code: PL
Main address (URL): www.gios.gov.pl
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: ENVIRONMENT

Section II: Object of Contract


Title:
Sukcesywna dostawa wzorców i materiałów referencyjnych dla Centralnego Laboratorium Badawczego
Reference number: ZP/220-59/19/PC

II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wzorców i materiałów referencyjnych do 16 oddziałów Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ. Adresy oddziałów zawarte zostały w Załączniku nr 7 do SIWZ – Miejsca dostaw.
1) Zamówienie podzielone jest na cztery części:
— część I – Wzorce i materiały odniesienia dla technik chromatograficznych,
— część II – Wzorce i materiały odniesienia dla technik manualnych,
— część III – Wzorce i materiały odniesienia dla technik spektrofotometrycznych,
— część IV – Wzorce i materiały referencyjne dla mikrobiologii.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 5a (część I), 5b (część II), 5c (część III), 5d (część IV) do SIWZ.
Total Value:
PLN 2022526.34

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Wzorce i materiały odniesienia dla technik chromatograficznych
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL
II.1.4) Short description
Dostawa Wzorców i materiałów odniesienia dla technik chromatograficznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 5a do SIWZ.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena oferty brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Okres przydatności do użytku
Weighting: 30
Cost/Price
Criteria: Termin realizacji zamówienia
Weighting: 10Additional information:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ.

Description: Item/Lot 2
Title:
Wzorce i materiały odniesienia dla technik manualnych
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL
II.1.4) Short description
Dostawa Wzorców i materiałów odniesienia dla technik manualnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 5b do SIWZ.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena oferty brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Okres przydatności do użytku
Weighting: 30
Cost/Price
Criteria: Termin realizacji zamówienia
Weighting: 10Additional information:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ.

Description: Item/Lot 3
Title:
Wzorce i materiały odniesienia dla technik spektrofotometrycznych
II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL
II.1.4) Short description
Dostawa Wzorców i materiałów odniesienia dla technik spektrofotometrycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 5c do SIWZ.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena oferty brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Okres przydatności do użytku
Weighting: 30
Cost/Price
Criteria: Termin realizacji zamówienia
Weighting: 10Additional information:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ.

Description: Item/Lot 4
Title:
Wzorce i materiały referencyjne dla mikrobiologii
II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL
II.1.4) Short description
Dostawa Wzorców i materiałów referencyjnych dla mikrobiologii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 5d do SIWZ.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena oferty brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Okres przydatności do użytku
Weighting: 30
Cost/Price
Criteria: Termin realizacji zamówienia
Weighting: 10Additional information:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 150,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 143-351410

II.2.1) Lot No: 1
Title:
Wzorce i materiały odniesienia dla technik chromatograficznych

2019-12-06

2
2
0
0
2
Official name: Tusnovics Instruments Sp. z o.o.
Postal address: ul. Bociana 4A lok. 49A
Town: Kraków
Postal code: 31-231
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 967938.40
Total Value:
PLN 741198.00

Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:
Wzorce i materiały odniesienia dla technik manualnychContract No:
3
II.2.1) Lot No: 3
Title:
Wzorce i materiały odniesienia dla technik spektrofotometrycznychContract No:
4
II.2.1) Lot No: 4
Title:
Wzorce i materiały referencyjne dla mikrobiologiiSection V: Complementary information


Additional information:
1. W przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia, przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp). Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana po uzyskaniu dostępności środków.
2. Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie niniejszego zamówienia kwotę do 2 562 500,00 PLN brutto, z czego na:
— część I – 1 250 000,00 PLN,
— część II – 880 000,00 PLN,
— część III – 420 000,00 PLN,
— część IV – 12 500,00 PLN.

Review body:
Official name: Krajowa Izba odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
W toku postępowania Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable


24300000; Basic inorganic and organic chemicals;