The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Warsaw: Laboratory reagents

OJEU Ref

013388-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Centeral Government

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Postal address: ul. Wawelska 52/54
Town: Warszawa
Postal code: 00-922
Country: PL
Contact person: Paulina Cichy
Telephone: +48 223692576
E-mail: zamowienia@gios.gov.pl
Fax: +48 228258519
NUTS code: PL
Main address (URL): www.gios.gov.pl
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: ENVIRONMENT

Section II: Object of Contract


Title:
Sukcesywna dostawa odczynników dla Centralnego Laboratorium Badawczego na potrzeby badań wykonywanych w 2019 roku
Reference number: ZP/220-52/19/PC

II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa odczynników, odczynników specjalnej czystości, testów kuwetowych oraz materiałów do badań mikrobiologicznych, wyszczególnionych w pięciu częściach, dla Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ.
Zamówienie podzielone jest na 5 części:
Część I – Odczynniki;
Część II – Odczynniki o specyficznych wymaganiach jakościowych;
Część III – Odczynniki kuwetowe do spektrofotometrów HACH DR 2000, DR 6000;
Część IV – Odczynniki do mikrobiologii;
Część V – Odczynniki do testów Collilert.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 5a (część I), 5b (część II), 5c (część III), 5d (część IV), 5e (część V) do SIWZ.
Total Value:
PLN 1498179.29

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Odczynniki
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL
II.1.4) Short description
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 5a do SIWZ.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena oferty brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40Additional information:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 26 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ.

Description: Item/Lot 2
Title:
Odczynniki o specyficznych wymaganiach jakościowych
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL
II.1.4) Short description
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 5b do SIWZ.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40Additional information:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.1)Accelerated procedure
IV.1.1.2) Justification
W związku z przeprowadzoną reorganizacją GIOŚ, w skutek której zostało utworzone Centralne Laboratorium Badawcze, przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na dostawę odczynników dla wszystkich oddziałów CLB, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp, tj. w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, wiązało się z przeprowadzeniem w każdej pracowni szczegółowej inwentaryzacji, co wymagało odpowiednio dużej ilości czasu.
Ponad to, decyzja Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, została podpisana dopiero w dniu 26.6.2019 r., co również uniemożliwiło wszczęcie postępowania w terminie, w którym ustawowe 35 dni na składanie ofert nie wpłynęłoby na płynność funkcjonowania laboratoriów. Obecny, znikomy stan ilości odczynników w oddziałach CLB, niesie za sobą ogromne ryzyko zatrzymania pracy laboratoriów, co skutkować będzie brakiem możliwości wykonywania podstawowych badań przez CLB.

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 134-329105

II.2.1) Lot No: 1
Title:
OdczynnikiContract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:
Odczynniki o specyficznych wymaganiach jakościowych

2019-12-05

5
5
0
0
5
Official name: Th. Geyer Polska Sp. z o.o.
Postal address: ul. Czeska 22A
Town: Warszawa
Postal code: 03-902
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 421645.53
Total Value:
PLN 286051.41

Section V: Complementary information


Additional information:
1. W przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia, przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp). Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana po uzyskaniu dostępności środków.
2. Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie niniejszego zamówienia kwotę do 2 716 000,00 PLN brutto, z czego dla:
Części I – 1 400 000,00 PLN;
Części II – 550 000,00 PLN;
Części III – 670 000,00 PLN;
Części IV – 43 000,00 PLN;
Części V – 53 000,00 PLN.

Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
W toku postępowania Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable


33696500; 33696300; 24300000; Laboratory reagents; Chemical reagents; Basic inorganic and organic chemicals;