The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Gdansk: Devices and instruments for infusion

OJEU Ref

013450-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Other

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Postal address: ul. Dębinki 7
Town: Gdańsk
Postal code: 80-952
Country: PL
Contact person: Katarzyna Wójciga
Telephone: +48 583492238
E-mail: kwojciga@uck.gda.pl
Fax: +48 583492074
NUTS code: PL634
Main address (URL): www.uck.pl
I.4) Type of the contracting authority:
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:
Dostawa wyrobów do podaży leków cytostatycznych dla UCK
Reference number: 141/PN/2019

II.1.4) Short description
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów do podaży leków cytostatycznych dla UCK w asortymencie, szacunkowej ilości oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 3 do SIWZ.
2. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany asortyment (w zakresie wszystkich części) spełniał wymagania dotyczące wyrobów medycznych zawarte w Ustawie z dnia 20.5.2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.) oraz w wydanych na podstawie tejże ustawy, aktach wykonawczych.
3. Wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w załączniku nr 3 do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań określonych w załączniku nr 3 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.
4. Wyroby medyczne Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt do Działu Zaopatrzenia Medycznego, ul. Dębinki 7.
5. Dostawa wyrobów medycznych będzie realizowana na podstawie zamówień częściowych. Maks. termin dostawy wynosi 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
Total Value:
PLN 733575.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Pakiet 1
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL634
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Siedziba Zamawiającego, POLSKA.
II.1.4) Short description
Opis w załączniku nr 3 do SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: jakość
Weighting: 10

Criteria: termin dostawy
Weighting: 30
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 2
Title:
Pakiet 2
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL634
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Siedziba Zamawiającego, POLSKA.
II.1.4) Short description
Opis w załączniku nr 3 do SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: jakość
Weighting: 10

Criteria: termin dostawy
Weighting: 30
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 3
Title:
Pakiet 3
II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL634
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Siedziba Zamawiającego, POLSKA.
II.1.4) Short description
Opis w załączniku nr 3 do SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: jakość
Weighting: 10

Criteria: termin dostawy
Weighting: 30
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 4
Title:
Pakiet 6
II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL634
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Siedziba Zamawiającego, POLSKA.
II.1.4) Short description
Opis w załączniku nr 3 do SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: jakość
Weighting: 30

Criteria: termin dostawy
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 5
Title:
Pakiet 7
II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: PL634
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Siedziba Zamawiającego, POLSKA.
II.1.4) Short description
Opis w załączniku nr 3 do SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: jakość
Weighting: 20

Criteria: termin dostawy
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 6
Title:
Pakiet 8
II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: PL634
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Siedziba Zamawiającego, POLSKA.
II.1.4) Short description
Opis w załączniku nr 3 do SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: jakość
Weighting: 35

Criteria: termin dostawy
Weighting: 15
Cost/Price
Weighting: 60Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 141-346929

II.2.1) Lot No: 1
Title:
Pakiet 1

2019-10-31

1
Official name: Aesculap Chifa Sp. z o.o.
Town: Nowy Tomyśl
Country: PL
NUTS code: PL41
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 537900.00
Total Value:
PLN 537900.00

Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:
Pakiet 2

2019-12-02

6
4
Official name: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Anmar Sp. z o.o.
Town: Tychy
Country: PL
NUTS code: PL22
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 54000.00
Total Value:
PLN 35100.00

Contract No:
3
II.2.1) Lot No: 3
Title:
Pakiet 3

2019-11-27

1
1
Official name: Skamex Sp. z o.o.
Town: Łódź
Country: PL
NUTS code: PL71
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 56500.00
Total Value:
PLN 56500.00

Contract No:
4
II.2.1) Lot No: 6
Title:
Pakiet 6

2019-12-02

2
2
Official name: Skamex Sp. z o.o. Sp. k.
Town: Łódź
Country: PL
NUTS code: PL71
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 126200.00
Total Value:
PLN 102000.00

Contract No:
5
II.2.1) Lot No: 7
Title:
Pakiet 7

2019-12-19

2
1
Official name: Skamex Sp. z o.o. Sp. k.
Town: Łódź
Country: PL
NUTS code: PL71
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 206500.00
Total Value:
PLN 196000.00

Contract No:
6
II.2.1) Lot No: 8
Title:
Pakiet 8

2019-12-02

5
4
Official name: Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.
Town: Warszawa
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 3000.00
Total Value:
PLN 2075.00

Section V: Complementary information


Additional information:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy zgodnie z załącznikiem 8 do SIWZ.
5. W przypadku gdy wartości podane przez Wykonawców na oświadczeniach i dokumentach, o których mowa w pkt VII SIWZ, podane będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości na PLN przyjmując średni kurs NBP danej waluty na dzień wszczęcia postępowania.
6. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa Pzp.
7. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986)
8. Zamawiający wymaga wniesienia w przedmiotowym postępowaniu wadium (opis w SIWZ)

Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 2) Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy działu VI Ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


33194100; Devices and instruments for infusion;