The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Warsaw: Injectable solutions

OJEU Ref

013463-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Body goverened by public law

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej
Postal address: ul. Karowa 2
Town: Warszawa
Postal code: 00-315
Country: PL
Contact person: Anna Pietruszka – Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Telephone: +48 225966460
E-mail: zam.pub@poczta.szpitalkarowa.pl
Fax: +48 228279354
NUTS code: PL
Main address (URL): https://szpitalkarowa.ezamawiajacy.pl
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:
Dostawy płynu wieloelektrolitowego
Reference number: 04/11/19

II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy płynów infuzyjnych dla Apteki Szpitalnej zgodnie z zamówieniami Zamawiającego, tj. płynu wieloelektrolitowego a 500 ml.
Total Value:
PLN 75200.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Apteka w siedzibie Zamawiającego
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy płynów infuzyjnych dla Apteki Szpitalnej zgodnie z zamówieniami Zamawiającego, tj. płynu wieloelektrolitowego a 500 ml.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 215-527120


2019-12-20

1
1
0
0
1
Official name: Bialmed Sp. z o.o.
Postal address: ul. Kazimierzowska 46/48, lok. 35
Town: Warszawa
Postal code: 02-546
Country: PL
Telephone: +48 877309426
E-mail: dzp@bialmed.pl
Fax: +48 4241185
NUTS code: PL
URL: www.bialmed.pl
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 73280.00
Total Value:
PLN 75200.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
1. Wykonawca, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Prawie zamówień publicznych (dział VI ustawy).
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodności z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Kopia odwołania może być przesłana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej https://szpitalkarowa.ezamawiajacy.pl
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na platformie zakupowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10. Szczegółowo kwestie odnoszące się odwołania przedstawione są w art. 180–197 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


33692500; Injectable solutions;