The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Czechia-Olomouc: Diagnostic agents

OJEU Ref

013478-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

National or federal Agency / Office

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARD



Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Fakultní nemocnice Olomouc
National registration number: 00098892
Postal address: I. P. Pavlova 185/6
Town: Olomouc
Postal code: 779 00
Country: CZ
Contact person: Ing. Pavel Dočkal
Telephone: +420 588443138
E-mail: zakazky@fnol.cz
Fax: +420 585413841
NUTS code: CZ071
Main address (URL): http://www.fnol.cz
Address of the buyer profile (URL): http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol
I.4) Type of the contracting authority: NATIONAL AGENCY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:
Diagnostika OKB I. 2019
Reference number: VZ-2019-000536

II.1.4) Short description
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky diagnostik a spotřebního materiálu pro Oddělení klinické biochemie.

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Spotřební materiál pro Evolis I.
II.2.1) Lot No: VIII.
NUTS code: CZ071
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Fakultní nemocnice Olomouc
II.1.4) Short description
Předmětem této části veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro Evolis.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price



Additional information:
Zadavatel zrušil dne 13.12.2019 část VIII. Spotřební materiál pro Evolis I. Vlastním důvodem bylo, že v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.
Konkrétně došlo k administrativnímu pochybení při zpracování podkladů veřejné zakázky.

Description: Item/Lot 2
Title:
Spotřební materiál pro Evolis IV.
II.2.1) Lot No: XI.
NUTS code: CZ071
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Fakultní nemocnice Olomouc
II.1.4) Short description
Předmětem této části veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro Evolis.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price



Additional information:
Zadavatel zrušil dne 13.12.2019 část XI. Spotřební materiál pro Evolis IV.Důvodem pro zrušení bylo,že se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Konkrétně došlo k administrativnímu pochybení při zpracování podkladů veřejné zakázky. Zadavatel zadávací podmínky upraví a bude zadávací řízení na předmět plnění opakovat.

Description: Item/Lot 3
Title:
Spotřební materiál pro Wizard II.
II.2.1) Lot No: XVII.
NUTS code: CZ071
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Fakultní nemocnice Olomouc
II.1.4) Short description
Předmětem této části veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro Wizard.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price



Additional information:
Zadavatel zrušil dne 13.12.2019 část XVII. Spotř.mat. pro Wizard II. Důvodem pro zrušení bylo,že se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Konkrétně došlo k administrativnímu pochybení při zpracování podkladů veřejné zakázky. Zadavatel zadávací podmínky upraví a bude zadávací řízení na předmět plnění opakovat.

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 115-281906

Contract No:
VZ-2019-000536
II.2.1) Lot No: VIII.
Title:
Spotřební materiál pro Evolis I.



Contract No:
VZ-2019-000536
II.2.1) Lot No: XI.
Title:
Spotřební materiál pro Evolis IV.



Contract No:
Vz-2019-000536
II.2.1) Lot No: XVII.
Title:
Spotřební materiál pro Wizard II.



Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable


33694000; Diagnostic agents;