The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Czechia-Hradec Králové: Insecticides

OJEU Ref

013579-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Other

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Lesy České republiky, s.p.
National registration number: 42196451
Postal address: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
Town: Hradec Králové
Postal code: 500 08
Country: CZ
Contact person: Mgr. Radek Mach
Telephone: +420 956999380
E-mail: zakazky@lesycr.cz
NUTS code: CZ052
Main address (URL): https://www.lesycr.cz
Address of the buyer profile (URL): https://zakazky.lesycr.cz/profile_display_2.html
I.4) Type of the contracting authority:
státní podnik
I.5.2) Other activity -
lesnictví

Section II: Object of Contract


Title:
Dodávky insekticidních sítí a odchytových souprav (rámcová dohoda) II. zadání
Reference number: 099/2019/181

II.1.4) Short description
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka insekticidních sítí a odchytových souprav určených na ochranu lesa.
Total Value:
CZK 63769000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Dodávky insekticidních sítí
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: CZ0
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Česká republika
II.1.4) Short description
Předmětem zakázky je dodání insekticidních sítí, napuštěných dlouhodobě působícím insekticidem k ochraně dřeva před napadením kůrovci, krascovitými a tesaříkovitými, o minimálních rozměrech 8×12 m s postupným uvolňováním účinné látky a minimální účinností po dobu jedné sezóny, s platnou registrací jako přípravku na ochranu rostlin, oblast použití uvedená v registraci nesmí vylučovat použití v lesním hospodářství.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 2
Title:
Dodávky odchytových souprav
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: CZ0
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Česká republika
II.1.4) Short description
Předmětem zakázky je dodání kompletů (odchytových souprav) registrovaných jako přípravek na ochranu rostlin, oblast použití uvedená v registraci nesmí vylučovat použití v lesním hospodářství. Odchytové soupravy se budou skládat z insekticidní sítě, napuštěné dlouhodobě působícím insekticidem, natažené na nosné konstrukci, a z feromonového odparníku k lákání lýkožrouta smrkového. Součástí kompletu (odchytové soupravy) musí být nosná konstrukce (např. trojnožka), insekticidní síť, upevňovací prvky a 2 ks odparníků – feromonových ampulí. Součástí dodávky dále bude náhradní insekticidní síť a náhradní 2 ks odparníků – feromonových ampulí. Odchytová souprava musí účinkovat i za nižších teplot.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 217-532165

II.2.1) Lot No: 1
Title:
Dodávky insekticidních sítí

2020-01-07

1
1
1
Official name: L.E.S. CR spol. s r.o.
National registration number: 25657411
Postal address: č.p. 215
Town: Okrouhlo
Postal code: 254 01
Country: CZ
Telephone: +420 603100852
E-mail: novakova@lescr.cz
NUTS code: CZ020
URL: www.lescr.cz
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 58355000.00

II.2.1) Lot No: 2
Title:
Dodávky odchytových souprav

2020-01-07

1
1
1
Official name: L.E.S. CR spol. s r.o.
National registration number: 25657411
Postal address: č.p. 215
Town: Okrouhlo
Postal code: 254 01
Country: CZ
Telephone: +420 603100852
E-mail: novakova@lescr.cz
NUTS code: CZ020
URL: www.lescr.cz
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 5414000.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable


24452000; Insecticides;