The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Poznań: Electricity

OJEU Ref

013614-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Local authorities

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Postal address: ul. Jana Kochanowskiego 2A
Town: Poznań
Postal code: 60-844
Country: PL
Contact person: Piotr Zasieczny
Telephone: +48 618412743
E-mail: przetargi@po.policja.gov.pl
Fax: +48 618412744
NUTS code: PL415
Main address (URL): www.wielkopolska.policja.gov.pl
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: PUBLIC ORDER AND SAFETY

Section II: Object of Contract


Title:
Zakup energii elektrycznej dla jednostek policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego
Reference number: ZZP-2380-60/2019

II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia jest:
1) zakup przez Zamawiającego energii elektrycznej w łącznej ilości 11 142 430 kWh dla 198 punktów poboru zlokalizowanych w obiektach Policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego;
2) pełnienie przez wybranego Wykonawcę funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej zakupionej ramach udzielonego zamówienia;
3) na wniosek Zamawiającego, wypowiadanie właściwemu operatowi systemu dystrybucyjnego (OSD) w imieniu Zamawiającego dotychczas obowiązującej umowy świadczenia usług dystrybucji w przypadku zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru ujętych w załączniku nr 1 do projektu umowy, oraz do przekazywania właściwemu OSD w imieniu Zamawiającego informacji dotyczących danego punktu poboru w zakresie zmian zamówionej mocy lub taryfy w związku z dokonaną modernizacją, lub zmiany jego lokalizacji – Zamawiający udzieli wybranemu Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa w tym zakresie.
Total Value:
PLN 3523459.22

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL41
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Województwo wielkopolskie.
II.1.4) Short description
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) zakup przez Zamawiającego energii elektrycznej w łącznej ilości 11 142 430 kWh dla 198 punktów poboru zlokalizowanych w obiektach Policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego,
2) pełnienie przez wybranego Wykonawcę funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej zakupionej ramach udzielonego zamówienia;
3) na wniosek Zamawiającego, wypowiadanie właściwemu operatowi systemu dystrybucyjnego (OSD) w imieniu Zamawiającego dotychczas obowiązującej umowy świadczenia usług dystrybucji w przypadku zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru ujętych w załączniku nr 1 do projektu umowy, oraz do przekazywania właściwemu OSD w imieniu Zamawiającego informacji dotyczących danego punktu poboru w zakresie zmian zamówionej mocy lub taryfy w związku z dokonaną modernizacją, lub zmiany jego lokalizacji – Zamawiający udzieli wybranemu Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa w tym zakresie.
2. Zamawiający zastrzega sobie niezrealizowanie przedmiotu zamówienia określonego w pkt 1 w całości, w szczególności ze względu na zmiany organizacyjne. Ewentualna zmiana prognozowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w ofercie Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia OSD w imieniu Zamawiającego zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż energii elektrycznej.
4. W celu zagwarantowania sprawnej obsługi Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić Zamawiającemu kontakt z osobą bezpośrednio odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy.
5. Ceny jednostkowe brutto sprzedaży energii elektrycznej oraz opłaty za obsługę handlową brutto, pozostaną niezmienne przez cały okres realizacji zamówienia. Ceny te mogą podlegać zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym lub zmiany podatku VAT.
6. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną obliczana będzie indywidualnie dla każdego punktu poboru jako iloczyn ilości energii w poszczególnych strefach czasowych, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych. Do wyliczonej należności Wykonawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki.
7. Prognozowane zużycie energii elektrycznej w danych taryfach:
1) w taryfie B21 – 2 320 000 kWh;
2) w taryfie C11 – 2 434 850 kWh;
3) w taryfie C21 – 5 147 900 kWh;
4) w taryfie G11 – 730 kWh;
5) w taryfie B22 – 619 00 kWh;
6) w taryfie C12A – 319 950 kWh.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 170-414967

Title:
Zakup energii elektrycznej dla jednostek policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego

2019-12-30

5
2
0
0
5
Official name: Polski Koncern Naftowy Orlen S. A.
Postal address: ul. Chemików 7
Town: Płock
Postal code: 09-411
Country: PL
NUTS code: PL923
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 4036902.39

3523459.22
4109328.18

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza w Warszawie
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej opatrzone własnoręcznym podpisem albo postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przesłana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób;
2) w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;
3) w przypadku innych czynności niż wskazane w ppkt 1 i 2 w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza w Warszawie
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl/kio

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


09310000; Electricity;