The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Bulgaria-Vratsa: Fuels

OJEU Ref

013616-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Body goverened by public law

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Център за спешна медицинска помощ — Враца
National registration number: 106003602
Postal address: бул. „Втори юни“ № 68
Town: Враца
Postal code: 3000
Country: BG
Contact person: д-р Галина Лещарска
Telephone: +359 92620386
E-mail: csmp_vr@abv.bg
Fax: +359 92620386
NUTS code: BG313
Main address (URL): http://www.csmp-vratsa.com/bg/home
Address of the buyer profile (URL): http://www.csmp-vratsa.com/bg/obshtestveni-porachki
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:
Доставка на горива за автопарка за нуждите на ЦСМП — Враца за период от 2 години.

II.1.4) Short description
Доставка на дизелово гориво Б6 — 138 000 литра, с код по CPV — 09134200-9, безоловен бензин А-95Н — 6 000 литра, с код по CPV — 09132100-4 и газ пропан-бутан — 1 500 литра, с код по CPV 09122000-0 за нуждите на автопарка на ЦСМП — Враца за период от 2 години, считано от 1.2.2020 г., чрез карти за безналично плащане с отсрочено плащане от 60 дни, като периодът на фактуриране е месечен, с място на доставка: търговски обекти — бензиностанции на изпълнителя на територията на област Враца и цялата страна. Количествата са ориентировъчни и възложителят не се ангажира да ги усвои изцяло.
Total Value:
BGN 267300

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BG313
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Бензионстанциите на продавача на територията на област Враца
II.1.4) Short description
Доставка на дизелово моторно гориво — 138 000 литра, безоловен бензин А-95Н — 6000 литра, газ пропан-бутан — 1 500 литра.
Количествата са приблизителни
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

Стоките, предмет на настоящата поръчка, са включени в списъка, одобрен от Министерски съвет по предложение на министъра на финансите. Изборът на този вид процедура дава възможност подготовката и протичането ѝ да се осъществят в най-кратки срокове при същевременно спазване на принципите на ЗОП за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност на участниците и недопускане на дискриминация, гарантиране на опазване на търговската тайна на кандидатите и техните предложения. Наред с това при възлагане на поръчката чрез процедура на договаряне без обявление по реда, предвиден в чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, а именно чрез покупка на стоки, обект на търгуване в стокови борси, се гарантира и спазване на основната цел на закона — осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните средства.


Contract No:
1096
Title:
Борсов договор за покупко-продажба чрез посредничеството на членове на „Софийска стокова борса“ АД

2019-12-27

1
0
0
0
0
Official name: „Петрол“ АД
National registration number: 831496285
Postal address: бул. „Черни връх“ № 43
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 889669378
E-mail: monika.orsova@petrol.bg
Fax: +359 889669378
NUTS code: BG412
URL: www.petrol.bg
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
BGN 267300

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: www.cpc.bg

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


09100000; Fuels;