The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Bulgaria-Pleven: Electricity

OJEU Ref

013646-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Local authorities

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Община Плевен
National registration number: 000413974
Postal address: площад „Възраждане“ № 2
Town: Плевен
Postal code: 5800
Country: BG
Contact person: Ивайло Младенов — главен юрисконсулт при Община Плевен
Telephone: +359 64881327
E-mail: ir@pleven.bg
Fax: +359 64822414
NUTS code: BG314
Main address (URL): http://www.pleven.bg
Address of the buyer profile (URL): https://pleven.imeon.bg/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=FQZHoB2jYf4%3d
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:
Достъп до и пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа за обекти на Община Плевен

II.1.4) Short description
Достъп до и пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа за обекти на Община Плевен
Total Value:
BGN 826500

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BG314
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Плевен
II.1.4) Short description
Достъп до и пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа за обекти на Община Плевен
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

На основание чл. 79 ал. 1 т. 3 б. „в“ от ЗОП в случаите, когато поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител и възлагането и на друго лице би довело до нарушаване на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт, възложителите могат да прилагат процедура на договаряне без предварително обявление.
Съгласно чл. 39 ал. 1 т. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ) дейността по разпределение на електрическа енергия подлежи на лицензиране, т.е. юридическите лица, предлагащи услугата, следва да притежават валидна лицензия за извършването ѝ, издадена от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР), за съответната територия. Съгласно чл. 43 ал. 2 т. 1 от ЗЕ за 1 обособена територия в страната се издава само 1 лицензия за разпределяне на електрическа енергия. Разпределението на електрическата енергия и експлоатацията на електроразпределителните мрежи се осъществява от оператори на електроразпределителни мрежи — собственици на такива мрежи на обособена територия, лицензирани за извършване на разпределение на електрическа енергия за съответната територия, като разпределението на електрическа енергия е услуга от обществен интерес, видно от чл. 88 ал. 1 и ал. 2 от ЗЕ.
За обектите на територията на община Плевен „ЧЕЗ Разпределение България“ АД притежава лицензия № Л-135-07/13.8.2004 г. за дейността „разпределение на електрическа енергия“. Срокът на лицензията е 35 години.
Горепосоченото обстоятелство е видно и от Регистъра на издадените лицензии за дейностите в енергетиката съгласно ЗЕ, публикуван на интернет страницата на КЕВР: http://www.dker.bg - http://portal.dker.bg/registri/litsenzii, в който цитираната лицензия е вписана под № 250.
Предвид изложеното дружеството „ЧЕЗ Разпределение България“ АД притежава изключителни права по смисъла на §2, т. 47 от ДР на ЗОП за изпълнение на дейността, предмет на настоящата поръчка, и възлагането ѝ попада в хипотезата на чл. 79 ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП.


Contract No:
ИРО-2453-(1-14)
Title:
Достъп до и пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа за обекти на Община Плевен

2019-10-08

1
0
0
0
0
Official name: „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
National registration number: 130277958
Postal address: бул. „Цариградско шосе” № 159, бл. Бенчмарк бизнес център
Town: София
Postal code: 5800
Country: BG
Telephone: +359 28959667
E-mail: klienti@cez-rp.bg
Fax: +359 28959667
NUTS code: BG411
URL: http://www.cez-rp.bg/bg/kontakti
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 826500
Total Value:
BGN 826500

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29356113
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от Закона за обществени поръчки (ЗОП)

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29356113
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


09310000; Electricity;