The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Pszczyna: Gaseous fuels

OJEU Ref

013653-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Local authorities

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Pszczyna
Postal address: ul. Rynek 2
Town: Pszczyna
Postal code: 43-200
Country: PL
Telephone: +48 324493956
E-mail: pszczyna@pszczyna.pl
Fax: +48 324493955
NUTS code: PL22A
Main address (URL): www.pszczyna.pl
I.1) Name and addresses:
Official name: Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Postal address: ul. Jana Kilińskiego 5A
Town: Pszczyna
Postal code: 43-200
Country: PL
Telephone: +48 324493956
E-mail: pszczyna@pszczyna.pl
Fax: +48 324493955
NUTS code: PL22A
Main address (URL): www.ptbs.pszczyna.pl
I.1) Name and addresses:
Official name: Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
Postal address: ul. 3 Maja 9
Town: Pszczyna
Postal code: 43-200
Country: PL
Telephone: +48 324493956
E-mail: pszczyna@pszczyna.pl
Fax: +48 324493955
NUTS code: PL22A
Main address (URL): www.pszczyna.info.pl
I.1) Name and addresses:
Official name: Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie
Postal address: ul. Piastowska 1
Town: Pszczyna
Postal code: 43-200
Country: PL
Telephone: +48 324493956
E-mail: pszczyna@pszczyna.pl
Fax: +48 324493955
NUTS code: PL22A
Main address (URL): www.biblioteka-pszczyna.home.pl
I.1) Name and addresses:
Official name: Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny
Postal address: ul. dr. Witolda Antesa 1
Town: Pszczyna
Postal code: 43-200
Country: PL
Telephone: +48 324493956
E-mail: pszczyna@pszczyna.pl
Fax: +48 324493955
NUTS code: PL22A
Main address (URL): www.bip.pszczyna.pl
Joint procurement
I.2) The contract involves joint procurement
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:
„Kompleksową sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Zamawiającego”
Reference number: IZP.271.1.0066.2019

II.1.4) Short description
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E o łącznym szacunkowym wolumenie 14 575 997 kWh w okresie dostaw, do obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia m.in. listę punktów poboru wraz z grupami taryfowymi, mocami umownymi i prognozowanymi ilościami poboru paliwa gazowego zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca dokona wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego, w tym w szczególności: zgłaszania do OSD nowych kompleksowych umów sprzedaży paliwa gazowego. Czynności te Wykonawca wykona na podstawie stosownych pełnomocnictw udzielonych przez każdego z Zamawiających wymienionych w pkt 1 SIWZ wraz z zawarciem kompleksowych umów sprzedaży paliwa gazowego. Dostarczane paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi.

1969996.07
1973078.02

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL22A
II.2.3.2) Main site or place of performance:
gmina Pszczyna, jednostki organizacyjne gminy Pszczyna oraz spółki z udziałem gminy
II.1.4) Short description
Zamawiający upoważniony jest do przeprowadzenia niniejszego postępowania w imieniu i na rzecz następujących Zamawiających i ich jednostek organizacyjnych: Gmina Pszczyna, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna oraz
1.1. Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu, ul. Basztowa 4, 43-200 Pszczyna;
1.2. Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Sznelowiec 12, 43-241 Łąka;
1.3. Przedszkole nr 1 w Pszczynie, ul Jana Kupca, 43-200 Pszczyna;
1.4. Przedszkole nr 2 im. Juliana Tuwima w Pszczynie, ul. Zamenhofa 12, 43-200 Pszczyna;
1.5. Przedszkole nr 4 w Pszczynie, ul. Narcyzów 30, 43-200 Pszczyna;
1.6. Przedszkole nr 5 w Pszczynie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3a, 43-200 Pszczyna;
1.7. Przedszkole nr 6 z Oddziałami Specjalnymi im. Misia Puchatka w Pszczynie, ul. Księżycowa 27, 43-200 Pszczyna;
1.8. Przedszkole w Ćwiklicach, ul. Aleksandra Zawadzkiego 5, 43-229 Ćwiklice;
1.9. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie, ul. ks. bp. Bogedaina 1, 43-200 Pszczyna;
1.10. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie, ul. Katowicka 47, 43-200 Pszczyna;
1.11. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie, ul. Marii Konopnickiej 44, 43-200 Pszczyna;
1.12. Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Jana Twardowskiego w Pszczynie, ul. Księżycowa 25, 43-200 Pszczyna;
1.13. Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Września w Ćwiklicach, ul. Męczenników Oświęcimskich 71, 43-229 Ćwiklice;
1.14. Szkoła Podstawowa im. Józefa Weszki Rudołtowicach, ul. Anieli Krzywoń 5, 43-229 Rudołtowice;
1.15. Szkoła Podstawowa w Porębie, ul. Szkolna 8, 43-200 Poręba;
1.16. Szkoła Podstawowa w Wiśle Małej, ul. Sokola 10, 43-243 Wisła Mała;
1.17. Szkoła Podstawowa w Brzeźcach, ul. Pokoju 2, 43-200 Brzeźce;
1.18. Zespół Szkół nr 1, ul. Kazimierza Wielkiego 5, 43-200 Pszczyna;
1.19. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pszczynie, ul. Staromiejska 41, 43-200 Pszczyna;
1.20. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarkowie, ul. Powstańców Śląskich 25, 43-211 Czarków;
1.21. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łące, ul. Fitelberga 1, 43-241 Łąka;
1.22. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piasku, ul. Szkolna 4, 43-211 Piasek;
1.23. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzionce, ul. Henryka Jordana 3, 43-245 Studzionka;
1.24. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiśle Wielkiej, ul. Hodowców 38, 43-243 Wisła Wielka;
1.25. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach, ul. Baziowa 17, 43-215 Jankowice;
1.26. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach, ul. św. Jana Pawła II 74, 43-215 Studzienice;
2. SP ZOZ Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny, ul. dr. Witolda Antesa 1, 43-200 Pszczyna;
3. Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie, ul. Piastowska 1, 43-200 Pszczyna;
4. Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o., ul. 3 Maja 9, 43-200 Pszczyna;
5. Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Jana Kilińskiego 5A, 43-200 Pszczyna.
Ze względu na charakter dostaw podane przez Zamawiającego przewidywane zużycie paliwa gazowego ma charakter szacunkowy i ma jedynie wartość orientacyjną służącą do porównania, wyliczenia wartości oferty i nie stanowi zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu zakupu przez Zamawiającego (odbiorców gazu) mniejszej lub większej ilości gazu ziemnego, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość gazu oraz usługi przesyłu zgodnie z obowiązującą taryfą.
Stawki opłat dystrybucyjnych wskazane w SIWZ oraz Załączniku nr 2 (formularz oferty) pochodzą z aktualnej taryfy lokalnego OSD i w trakcie realizacji zamówienia mogą ulegać zmianie, jeżeli zmianie ulegnie taryfa lokalnego OSD. Na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania i porównania ofert Wykonawcy w kalkulacji oferty przyjmą wskazane wartości stawek dla całego okresu realizacji zamówienia. Sprzedaż paliwa gazowego będzie się odbywała na podstawie umów zawieranych odrębnie przez poszczególne jednostki organizacyjne Zamawiającego, szczegółowo opisane w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Opis przedmiotu zamówienia rozdział I SIWZ
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 187-453855


2019-12-09

2
1
2
Official name: PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
Postal address: ul. Jana Kazimierza 3
Town: Warszawa
Postal code: 01-248
Country: PL
NUTS code: PL9
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 2433964.48
Total Value:
PLN 1969996.07

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


09120000; 60300000; 09123000; Gaseous fuels; Pipeline transport services; Natural gas;