The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Bulgaria-Varna: Architectural, engineering and surveying services

OJEU Ref

014229-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Local authorities

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Община Варна
National registration number: 000093442
Postal address: бул. „Генерал Колев“ № 92, ет. 5
Town: Варна
Postal code: 9000
Country: BG
Contact person: Константина Желязкова
Telephone: +359 52820830/ +359 52804925
E-mail: op@varna.bg
Fax: +359 52820846
NUTS code: BG331
Main address (URL): www.varna.bg
Address of the buyer profile (URL): http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=429
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:
Извършване на геодезически услуги за нуждите на община Варна
Reference number: 00081-2016-0027

II.1.4) Short description
При изпълнение на поръчката следва да се извършат следните видове услуги: геодезическо заснемане или трасиране на линейни и площни обекти (ел. проводи, водопроводи, улици, междублокови пространства, площадки и др.) на сгради и имоти, изработване на схеми на самостоятелни обекти в сгради, изработване на проекти за попълване или изменение на кадастралната карта/кадастрален план, съгласно изискванията на действащото законодателство.
Total Value:
BGN 3234.17

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BG331
II.2.3.2) Main site or place of performance:
На територията на община Варна.
II.1.4) Short description
При изпълнение на договора следва да се извърши геодезическо заснемане на площен обект улици, площади и др. и изработване на специализирана кадастрална карта за обект/геодезическо заснемане на сграда/трасиране на границите на недвижим имот — поземлен имот или сграда/трасиране на уличната регулация/изработване на проект за попълване и/или изменение на поземлени имоти и сгради ККИР/изработване на специализирана и кадастрална карта на релеф съгласно изискванията на действащото законодателство на 9 обекта.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2016/S 075-131932

Contract No:
Д19002106ВН
Title:
Геодезическо заснемане и изработване на проект за попълване и/или изменение на сгради в КККР — графична и текстова част, в изискуемия от АГКК вид — 9 обекта

2019-12-20

1
1
0
0
0
Official name: „Стомил 91“ ООД
National registration number: 201211415
Postal address: бул. „Владислав Варненчик“ № 99, ет. 1, ап. 3
Town: Варна
Postal code: 9000
Country: BG
Telephone: +359 52635121
E-mail: stomil91@abv.bg
Fax: +359 52635121
NUTS code: BG331
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
BGN 3234.17

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


71250000; 71251000; 71354300; Architectural, engineering and surveying services; Architectural and building-surveying services; Cadastral surveying services;