The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Denmark-Valby: Architectural, construction, engineering and inspection services

OJEU Ref

014263-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Centeral Government

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Bygningsstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 39
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: DK
Contact person: Lone Køhler
E-mail: lokoh@bygst.dk
NUTS code: DK0
Main address (URL): http://www.bygst.dk
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HOUSING AND COMMUNITY AMENITIES

Section II: Object of Contract


Title:
Rammeaftale om Totalrådgivning
Reference number: 17/00327

II.1.4) Short description
Bygningsstyrelsen ønsker at indgå rammeaftale om totalrådgivning indenfor byggeri og anlæg. Rammeaftalen omhandler opgaver på kontor- samt undervisnings-og forskningsområdet. Med stor diversitet i opgavetyper, ny- og tilbygning, modernisering, renovering, vedligehold m.v. er det vigtigt, at Bygningsstyrelsen har en totalrådgiver, med underrådgivere, der samlet har en bred kompetenceprofil samt kan afstemme deres organisering iht. den enkelte opgave. Rammeaftalen opdeles i 3 delaftaler.
Rammeaftalen skønnes at have en samlet værdi for de 3 delaftaler over en 4-årige periode på i alt 300 000 000 DKK.
Ud over Bygningsstyrelsen vil også andre ordregivere have mulighed for at trække på rammeaftalen. Se nærmere i udbudsmaterialet.
Total Value:
DKK 300000000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Rammeaftale om totalrådgivning - delaftale 1 - Region Hovedstaden
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: DK01
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Region Hovedstaden
II.1.4) Short description
Der henvises til udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.4) samt udbudsmaterialet.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Organisation, ressourcer og kompetencer
Weighting: 40

Criteria: cases
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 20Additional information:
Ansøger skal udfylde det elektroniske ESPD. ESPD'ets xml-fil skal uploades på RIB. Se nærmere om dette i punkt III.1.1 og VI.3. Såfremt ansøger baserer sig på en anden virksomheds økonomiske formåen, skal der ligeledes afleveres en støtteerklæring (Bygningsstyrelsens paradigme skal anvendes). Støtteerklæringen vil blive vedlagt kontrakten som et bilag.
Der henvises desuden til udbudsmaterialet.

Description: Item/Lot 2
Title:
Rammeaftale om totalrådgivning - delaftale 1 - Region Hovedstaden
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: DK01
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Region Hovedstaden
II.1.4) Short description
Der henvises til udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.4) samt udbudsmaterialet.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Organisation, ressourcer og kompetencer
Weighting: 40

Criteria: cases
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 20Additional information:
Ansøger skal udfylde det elektroniske ESPD. ESPD'ets xml-fil skal uploades på RIB. Se nærmere om dette i punkt III.1.1 og VI.3. Såfremt ansøger baserer sig på en anden virksomheds økonomiske formåen, skal der ligeledes afleveres en støtteerklæring (Bygningsstyrelsens paradigme skal anvendes). Støtteerklæringen vil blive vedlagt kontrakten som et bilag.
Der henvises desuden til udbudsmaterialet.

Description: Item/Lot 3
Title:
Rammeaftale om totalrådgivning - delaftale 1 - Region Hovedstaden
II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: DK01
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Region Hovedstaden
II.1.4) Short description
Der henvises til udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.4) samt udbudsmaterialet.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Organisation, ressourcer og kompetencer
Weighting: 40

Criteria: cases
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 20Additional information:
Ansøger skal udfylde det elektroniske ESPD. ESPD'ets xml-fil skal uploades på RIB. Se nærmere om dette i punkt III.1.1 og VI.3. Såfremt ansøger baserer sig på en anden virksomheds økonomiske formåen, skal der ligeledes afleveres en støtteerklæring (Bygningsstyrelsens paradigme skal anvendes). Støtteerklæringen vil blive vedlagt kontrakten som et bilag.
Der henvises desuden til udbudsmaterialet.

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Competitive Negotiation
IV.1.1) Type of procedure: Competitive procedure with negotiation
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2018/S 221-505941

II.2.1) Lot No: 1
Title:
Rammeaftale om totalrådgivning - delaftale 1 - Region Hovedstaden

2019-08-23

3
3
Official name: H+ Arkitekter
National registration number: 19267946
Postal address: Hillerødgade 30B
Town: København N
Postal code: 2200
Country: DK
NUTS code: DK0
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
DKK 100000000.00
Total Value:
DKK 100000000.00

Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:
Rammeaftale om totalrådgivning - delaftale 2 - Region Sjælland, DTU Risø, Fyn og Øerne

2019-08-22

3
Official name: Rørbæk og Møller
National registration number: 73175216
Postal address: Thoravej 7, 1. sal
Town: København NV
Postal code: 2400
Country: DK
NUTS code: DK0
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
DKK 100000000.00
Total Value:
DKK 100000000.00

Contract No:
3
II.2.1) Lot No: 3
Title:
Rammeaftale om totalrådgivning - delaftale 3 - Jylland

2019-08-23

2
Official name: Niras A/S
National registration number: 37295728
Postal address: Ceres Allé 3
Town: Aarhus C
Postal code: 8000
Country: DK
NUTS code: DK0
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
DKK 100000000.00
Total Value:
DKK 100000000.00

Section V: Complementary information


Additional information:
Prækvalifikationen afholdes digitalt via internetportalen RIB Udbud. Dette medfører, at anmodninger om prækvalifikation og opfyldelse af udvælgelseskriterierne alene kan ske via RIB Udbud. Spørgsmål vedrørende anvendelse af RIB udbud kan rettes til RIB A/S, tlf.: 32245250, support@rib-software.dk Udbudsnummeret i RIB Udbud er TN655451A.
ESPD:
Ansøgerne skal udfylde og uploade ESPD'et (Det fælles europæiske udbudsdokument) i RIB.
Ansøgeren skal downloade ESPD'et (Xml-fil) i RIB. Xml-filen kan kun åbnes via eESPD-hjemmesiden (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome). Som ansøger skal man først vælge "Jeg er en økonomisk aktør", og dernæst Importere ESPD'et. Efter ansøgeren har udfyldt ESPD'et på eESPD-hjemmesiden, uploader ansøgeren xml-filen under afleveringskravet: ESPD i RIB, alternativt som en PDF. Hvis ansøgeren forsøger at åbne xml-filen ved at dobbeltklikke på filen, virker den ikke. For nærmere oplysninger omkring anvendelsen af ESPD henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning: Det elektroniske ESPD —sådan virker det.
Som dokumentation for opfyldelse af de valgte udelukkelsesgrunde i ESPD'et, vil følgende blive krævet af den vindende tilbudsgiver inden kontraktindgåelse:
— serviceattest eller tilsvarende dokumentation – ansøger opfordres til at indhente disse i god tid. Serviceattesten bør ikke være ældre end 6 måneder,
— Soliditetsgrad: som dokumentation for de i ESPD'et oplyste tal for soliditetsgrad accepteres revisorpåtegnede årsregnskab eller andet revisorpåtegnet dokument, som indeholder de krævede oplysninger.
Dokumentation for teknisk formåen:
— Referencer: Ansøger skal, jf. punkt III.1.3, anføre kontaktoplysninger på bygherre i hver af de anførte referencer. Dette betragter ordregiver som dokumentation for de i ESPD'et anførte referencer.
Øvrig dokumentation:
— dokumentation for relevant forsikring, jf. rammeaftalen,
— dokumentation for konsortiedannelse – såfremt det er relevant,
— Støtteerklæringer fra underleverandører – såfremt det er relevant.
Ordregiver udelukker en tilbudsgiver såfremt denne ikke er i stand til at fremsende dokumentation.
Hver ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation per delaftale.
En ansøger kan endvidere alene blive prækvalificeret på én delaftale. Såfremt en ansøger indgiver ansøgninger vedrørende flere delaftaler, skal ansøger derfor i ESPD’et prioritere sine ansøgninger alternativt uploade et særskilt dokument der indeholder ansøgers prioritering. Hvis ansøgeren står til at blive prækvalificeret på flere delaftaler, vil ansøgeren alene blive prækvalificeret på den delaftale, som ansøger har prioriteret højst.
Såfremt samme juridiske enhed er del af / deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som eksempelvis underrådgiver til en anden ansøger eller som deltager i et ansøgende konsortium, skal ansøgerne sikre, at dette ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud med en begrænsning af konkurrencen til følge.
Vurderingen af denne mulige konkurrencebegrænsning skal foretages med udgangspunkt i de tilbud, der potentielt vil kunne afgives i nærværende udbud (om tildelingen af rammeaftalen). Vurderingen skal desuden foretages med udgangspunkt i de tilbud, der potentielt vil kunne afgives som led i genåbning af konkurrencen (miniudbud) på rammeaftalen.
BYGST forbeholder sig ret til at anmode ansøgere om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse i flere ansøgninger ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud med en begrænsning af konkurrencen til følge.

Review body:
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: DK
Telephone: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
URL: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:
Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.
I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;
4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).
Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: DK
E-mail: kfst@kfst.dk

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


71000000; Architectural, construction, engineering and inspection services;