The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Wieluń: Household-refuse disposal services

OJEU Ref

014265-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Local authorities

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Wieluń
Postal address: pl. Kazimierza Wielkiego 1
Town: Wieluń
Postal code: 98-300
Country: PL
Contact person: Małgorzata Rajska
Telephone: +48 438860249
E-mail: zp@um.wielun.pl
Fax: +48 438860274
NUTS code: PL71
Main address (URL): http://www.wielun.pl
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:
„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wieluń” – zamówienie uzupełniające.
Reference number: ZP.271.2.28.2019

II.1.4) Short description
Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Wieluń (zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wieluń zwanym dalej regulaminem).
Total Value:
PLN 1169361.96

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL71
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Gmina Wieluń
II.1.4) Short description
Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Wieluń (zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wieluń zwanym dalej regulaminem):
1) Odbieranie i zagospodarowanie poniższych rodzajów odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Wieluń zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wieluń.
2) Przekazywanie zebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, do Instalacji komunalnej o której mowa w art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach przez cały okres realizacji umowy. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w dacie podpisania umowy posiadać dokumenty potwierdzające posiadanie umowy z Instalacją Komunalną na przyjęcie i zagospodarowanie odpadów pochodzących z terenu gminy Wieluń.
3) Przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych o których mowa rozdziale I, pkt 1, ppkt 1, litera a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.
4) Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości.
5) Dostarczenia pojemników i worków na własny koszt na każdą nieruchomość zamieszkałą których właściciele zgłosili selektywną zbiórkę odpadów.
6) Po wykonaniu dostawy pojemników wymienionych w rozdziale I, pkt 1, ppkt 5, litera a, tiret pierwsze i tiret drugie i tiret trzecie zapewnienie bezpłatnego wydawania ich w punkcie zlokalizowanym na terenie miasta Wielunia.
7) Po wykonaniu dostawy pojemników wymienionych w rozdziale I, pkt 1, ppkt 5, litera b, tiret pierwsze, tiret drugie, tiret trzecie i tiret czwarte zapewnienie ich ciągłej bezpłatnej dostawy i odbioru z terenu całej Gminy Wieluń przez cały czas obowiązywania u mowy dla nowo zadeklarowanych nieruchomości lub nieruchomości których właściciele zmienili sposób zbierania odpadów.
8) Zapewnienie sprzedaży pojemników na odpady zmieszane w kolorze grafitowym lub czarnym dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wieluń.
9) Wykonywania comiesięcznego dostarczania na własny koszt na każdą nieruchomość worków do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oraz zabudowy wielorodzinnej w przypadku braku wspólnej zastawy – altany zastawy śmietnikowej z terenu Gminy Wieluń, prowadzących selektywną zbiórkę odpadów poprzez wymianę pusty za pełny w momencie wykonywania odbioru ww. odpadów przez cały czas obowiązywania umowy.
10) Płatnej dystrybucji dodatkowych worków do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnej i zagrodowej oraz zabudowy wielorodzinnej w przypadku braku wspólnej zastawy – altany śmietnikowej (dla każdego mieszkania – lokalu) z terenu gminy Wieluń prowadzących selektywną zbiórkę odpadów w punkcie zlokalizowanym na terenie miasta Wielunia przez cały czas obowiązywania umowy. Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy odbierające mu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz sposób ich realizacji zostały opisane w rozdziale I, pkt 5 i rozdziale II opisu przedmiotu zamówienia.
11) Uruchomienie na terenie miasta Wielunia punktu wydawania pojemników oraz sprzedaży dodatkowych worków i pojemników do obsługi systemu odbioru odpadów.
12) Wykonawca jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ewidencji ilościowej i jakościowej zgodnie z katalogiem odpadów poprzez zważenie na legalizowanej wadze określając ilości odebranych i przekazanych do zagospodarowania odpadów komunalnych, a następnie odnotowanie jej w ewidencji.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

Uzasadnienie prawne:
Przepis art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp – Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
Uzasadnienie faktyczne:
Zamówienie podstawowe przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wieluń” o wartości szacunkowej 3 711 182,29 PLN (netto), w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp została ustalona na kwotę 1 237 060,76 PLN (netto) tj. 50 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego.
Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług dla ww. zadania o wartości szacunkowej do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2018/S 227-519492, które zostało przekazane w dniu 22.11.2018 r. do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24.11.2018 r. Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług dla ww. zadania zostało również zapisane w rozdziale 8 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Umowa na zadanie pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wieluń” została zawarta w dniu 31.1.2019 r. z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., ul. Zamenhofa 17, 98-300 Wieluń. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 4.2.2019 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2019/S 026-058390 z dnia 6.2.2019 r.
Zamówienie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki jest udzielane dotychczasowemu Wykonawcy usług tj. Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o., ul. Zamenhofa 17, 98-300 Wieluń, POLSKA w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, polegającego na wykonaniu usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wieluń. Wartość udzielanego zamówienia w wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego. Wartość szacunkowa zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowi 47,40 % wartości zamówienia podstawowego i jest pierwszym udzielanym tego rodzaju zamówieniem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który został określony w załączniku nr 2 do zaproszenia do negocjacji, jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.
W dniu 17.12.2019 r. wszczęto postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki, zapraszając do udziału w negocjacjach Wykonawcę zamówienia podstawowego – Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 98-300 Wieluń, ul. Zamenhofa 17. Zamawiający przekazał również w dniu 17.12.2019 r. ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, które zostało opublikowane w dniu 20.12.2019 r. pod nr 2019/S 246-607260.

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 246-607260


2019-12-31

1
Official name: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Postal address: ul. Zamenhofa 17
Town: Wieluń
Postal code: 98-300
Country: PL
NUTS code: PL71
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1172677.40
Total Value:
PLN 1169361.96

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza – Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Odwołanie wobec czynności innych niż wymienionych w art. 182 ust. 1, 2 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza – Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


90513100; Household-refuse disposal services;