The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Katowice: Insurance services

OJEU Ref

014313-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Local authorities

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Województwo Śląskie
Postal address: ul. Ligonia 46
Town: Katowice
Postal code: 40-037
Country: PL
Contact person: Rafał Kamiński, Barbara Pepke
Telephone: +48 327740025
E-mail: zamowienia@slaskie.pl
NUTS code: PL22
Main address (URL): www.slaskie.pl
Address of the buyer profile (URL): https://bip.slaskie.pl/
I.2.3) The contract is awarded by a central purchasing body
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:
Świadczenie usług ubezpieczenia dla jednostek województwa śląskiego
Reference number: ZN-ZP.272.1.50.2019.RK

II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczenia dla jednostek województwa śląskiego zgodnie z niżej wymienionymi częściami.
Total Value:
PLN 1184398.50

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, z uwzględnieniem limitów kradzieżowych oraz limitu dot. przedmiotów szklanych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:
województwo śląskie, POLSKA
II.1.4) Short description
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczenia dla jednostek województwa śląskiego:
— ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, z uwzględnieniem limitów kradzieżowych oraz limitu dotyczącego przedmiotów szklanych,
— ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
— ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ogólnej + rozszerzenia).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: OPZ) stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ, okresy ubezpieczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ, wykaz danych do ubezpieczenia stanowią Załączniki nr 4a–c doSIWZ, wykaz szkodowości stanowią Załączniki nr 5a–c do SIWZ.
3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określają wzory umowy stanowiące Załączniki nr 6a–f do SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Klauzule fakultatywne (dodatkowe postanowienia)
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 80
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego zamówienia w części I możliwość skorzystania z prawa opcji na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6a do SIWZ.


Description: Item/Lot 2
Title:
Ubezpieczenie NNW podróży służbowych
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:
województwo śląskie, POLSKA
II.1.4) Short description
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczenia dla jednostek województwa śląskiego:
— ubezpieczenie NNW podróży służbowych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: OPZ) stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ, okresy ubezpieczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ, wykaz danych do ubezpieczenia stanowią Załączniki nr 4a–c doSIWZ, wykaz szkodowości stanowią Załączniki nr 5a–c do SIWZ.
3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określają wzory umowy stanowiące Załączniki nr 6a–f do SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Klauzule fakultatywne (dodatkowe postanowienia)
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 80Description: Item/Lot 3
Title:
Ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NNW, ASS, Szyb)
II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:
województwo śląskie, POLSKA
II.1.4) Short description
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczenia dla jednostek województwa śląskiego:
— ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NNW, ASS, Szyb).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: OPZ) stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ, okresyu bezpieczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ, wykaz danych do ubezpieczenia stanowią Załączniki nr 4a–c doSIWZ, wykaz szkodowości stanowią Załączniki nr 5a–c do SIWZ.
3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określają wzory umowy stanowiące Załączniki nr 6a–f do SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Klauzule fakultatywne (dodatkowe postanowienia)
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 80Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 169-413280

II.2.1) Lot No: 1
Title:
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, z uwzględnieniem limitów kradzieżowych oraz limitu dot.przedmiotów szklanych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

2019-12-17

3
0
0
0
3
Official name: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.
Postal address: ul. Chmielna 85/87
Town: Warszawa
Postal code: 00-805
Country: PL
NUTS code: PL91
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1725804.00
Total Value:
PLN 772106.49

II.2.1) Lot No: 2
Title:
Ubezpieczenie NNW podróży służbowychII.2.1) Lot No: 3
Title:
Ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NNW, ASS, Szyb)

2019-12-05

1
0
0
0
1
Official name: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
Postal address: al. Jana Pawła II 24
Town: Warszawa
Postal code: 00-133
Country: PL
NUTS code: PL91
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 450000.00
Total Value:
PLN 412292.01

Section V: Complementary information


Additional information:
1. Dot. pkt V.1: Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) unieważnia postępowanie na świadczenie usług ubezpieczenia dla Jednostek Województwa Śląskiego w części II, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
2. Dot. pkt V.2.4 części 1: wartość umowy – 735 296,01 PLN + prawo opcji: 36 810,48 PLN.

Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ww. ustawy.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


66510000; 66516400; 66515000; 66512000; 66512100; 66514110; Insurance services; General liability insurance services; Damage or loss insurance services; Accident and health insurance services; Accident insurance services; Motor vehicle insurance services;