The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Kartuzy: Environmental rehabilitation

OJEU Ref

014317-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Local authorities

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Kartuzy
Postal address: ul. gen. Józefa Hallera 1
Town: Kartuzy
Postal code: 83-300
Country: PL
Contact person: Karol Keller
Telephone: +48 586945103
E-mail: zamowieniapubliczne@poczta.kartuzy.pl
Fax: +48 586945135
NUTS code: PL634
Main address (URL): www.bip.kartuzy.pl
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:
Zagospodarowanie refulatu wydobytego z Jeziora Karczemnego w Kartuzach
Reference number: ZP.271.36.2019

II.1.4) Short description
).
3
3
Total Value:
PLN 27000487.50

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL634
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Miasto Kartuzy
II.1.4) Short description
). Wydobyty refulat zostanie dostarczony wykonanym do tego celu rurociągiem – zrealizowanym w ramach odrębnego zamówienia – na teren oczyszczalni ścieków należącej do Wykonawcy.
3
3
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
Przedmiot zamówienia finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Section IV: Procedure
Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.0.506 t.j.), jednym z zadań własnych gmin są sprawy ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. Zadania te Zamawiający realizuje we własnym zakresie jak i przy udziale utworzonej przez Zamawiającego m.in. do tego celu spółki, prowadzonej pn. Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Jednym z takich zadań realizowanych przez Gminę Kartuzy (zwana dalej Zamawiającym) jest projekt inwestycyjny dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego. Jest to działanie nałożone na Gminę Kartuzy w ramach aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju pn. „Realizacja opracowanego programu rekultywacji jezior na Klasztornej Strudze”.
W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia rekultywacji podlegać będą cztery jeziora zlokalizowane na terenie miasta Kartuzy (jez. Mielenko, jez. Karczemne, jez. Klasztorne Małe oraz jez. Klasztorne Duże).
Z dniem 1.1.2017 r. do polskiego porządku prawnego wprowadzona została instytucja in-house, w brzmieniu nadanym art. 67 ust. 1 pkt 12–14 Ustawy z dnia 24.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez Zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3 Pzp, osobie prawnej i spełnione są łącznie następujące warunki:
a) Zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez Zamawiającego w taki sam sposób;
b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten Zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a;
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
Opisane powyżej przesłanki spełnia spółka komunalna – Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (dalej KPWiK), która została utworzona na podstawie Uchwały nr XXIX/237/96 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 26.11.1996 r. Spółka realizuje zadania Gminy Kartuzy w zakresie użyteczności publicznej w rozumieniu art. 9 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym w przedmiocie:
1. ochrony środowiska i przyrody;
2. gospodarki wodnej, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych.
Ponad 90 % działalności spółki dotyczy zadań powierzonych jej przez Gminę Kartuzy.
Zamawiający, będący jednostką sektora finansów publicznych, posiada 100 % udziałów w KPWiK i jako jedyny wspólnik decyduje w zakresie jej celów i obszarów działalności. Znajduje to odzwierciedlenie w opisie przedmiotu działalności KPWiK zgodnie z PKD zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr KRS: 0000132914).
Ponadto wszelkie kompetencje nadzorcze i kontrolne realizowane są przez jedynego wspólnika – Gminę Kartuzy.

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 249-619500


2020-01-03

1
1
0
0
0
Official name: Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
National registration number: 5891435089
Postal address: ul. Mściwoja II 4
Town: Kartuzy
Postal code: 83-300
Country: PL
NUTS code: PL634
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 38433704.00
Total Value:
PLN 27000487.50

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określone jw przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


90722000; 90513500; 90733400; 90513800; 90513700; 90513900; Environmental rehabilitation; Treatment and disposal of foul liquids; Surface water treatment services; Sludge treatment services; Sludge transport services; Sludge disposal services;