The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Czechia-Hrochův Týnec: Landscaping work for green areas

OJEU Ref

014327-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Local authorities

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Město Hrochův Týnec
National registration number: 00270156
Postal address: Smetanova 25
Town: Hrochův Týnec
Postal code: 538 62
Country: CZ
Contact person: Ing. Petr Schejbal
Telephone: +420 731189785
E-mail: starosta@hrochuvtynec.cz
Fax: +420 468003641
NUTS code: CZ053
Main address (URL): http://www.hrochuvtynec.cz
Address of the buyer profile (URL): https://nen.nipez.cz/profil/HrochuvTynec
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:
Zámecká zahrada v Hrochově Týnci

II.1.4) Short description
Předmětem veřejné zakázky je realizace projektu „Zámecká zahrada v Hrochově Týnci“ zahrnující revitalizaci zámeckého parku v Hrochově Týnci. Návrh sadových úprav plně respektuje prostorové a funkční možnosti řešeného areálu a stávající inženýrské sítě. Projekt sadových úprav zahrnuje inventarizaci dřevin, návrh pěstebních opatření na stávajících dřevinách, adekvátní návrh sadových úprav zámeckého areálu ve snaze zvýšit biodiverzitu a hodnotu veřejného prostoru – parku. V rámci realizace projektu „Zámecká zahrada v Hrochově Týnci“ bude provedena obnova parku formou dosadby stromů a keřů v areálu parku, ošetření stávajících dřevin, založení trvalkovo-cibulových záhonů. Dále bude obnovena cestní síť, stávající betonové a štěrkové cesty budou odtěženy a vybudovány nové s propustným povrchem (jedná se o cesty v parteru, cestu v lesoparku a cestu kolem sadu).

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: CZ053
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Místem realizace veškerých dodávek a služeb dodávaných v rámci tohoto zadávacího řízení jsou pozemky p. p. č. 31, 33/1 a 33/13, v k. ú. Hrochův Týnec, okres Chrudim.
II.1.4) Short description
Obnova parku formou dosadby stromů a keřů v areálu parku, ošetření stávajících dřevin, založení trvalkovo-cibulových záhonů, obnova cestní sítě - stávající betonové a štěrkové cesty budou odtěženy a vybudovány nové s propustným povrchem (jedná se o cesty v parteru, cestu v lesoparku a cestu kolem sadu).
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0010001

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 243-597720

Title:
Zámecká zahrada v Hrochově TýnciSection V: Complementary information


Additional information:
Zadavatel se rozhodl postupovat ve smyslu ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ a rozhodl o zrušení zadávacího řízení, a to proto, že se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv.
Zadavatel na základě dotazu jednoho z účastníků předmětného zadávacího řízení zjistil, že uveřejnil chybné a neúplné soupisy dodávek.
Zadavatel po prověření soupisů dodávek, tj. položkových výkazů výměr konstatoval, že bude nezbytné opětovně zkontrolovat, prověřit a revidovat specifikaci jednotlivých položek v rámci soupisu dodávek, tj. položkových výkazů výměr. Zadavatel tímto postupem chtěl zamezit jakýmkoliv pochybnostem o způsobu zadávání této veřejné zakázky, a to zejména s ohledem na dodržení zásad transparentnosti, rovnosti a zákazu diskriminace ve smyslu ustanovení § 6 zákona. Tímto postupem zadavatel hodlá dosáhnout i kvalitnější hospodářské soutěže na relevantním trhu a umožnit tak účast případně i většímu počtu potenciálních dodavatelů.
Zároveň chce tímto postupem zadavatel eliminovat jakékoliv ohrožení příslušných dotačních prostředků poskytovaných ze strany dotačního orgánu OPŽP na spolufinancování předmětu zadávané veřejné zakázky, neboť bez tohoto způsobu spolufinancování není zadavatel schopen předmět veřejné zakázky sám financovat.

Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable


45112710; Landscaping work for green areas;