The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Limanowa: Credit granting services

OJEU Ref

014508-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Local authorities

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Limanowa
National registration number: 7371188119
Postal address: ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
Town: Limanowa
Postal code: 34-600
Country: PL
Contact person: Ryszard Lachor
Telephone: +48 183372252
E-mail: sekretariat@gminalimanowa.pl
Fax: +48 183371337
NUTS code: PL218
Main address (URL): www.gminalimanowa.pl
Address of the buyer profile (URL): www.bip.malopolska.pl/uglimanowa
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:
Udzielenie i obsługa kredytu komercyjnego w wysokości 12 000 000,00 PLN
Reference number: Or.271.22.2019

II.1.4) Short description
Udzielenie i obsługa kredytu komercyjnego w wysokości 12 000 000,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tj. wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 322 562,00 PLN oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Limanowa w kwocie 6 677 438,00 PLN.
Total Value:
PLN 1476648.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL218
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Gmina Limanowa
II.1.4) Short description
1. Kredyt zostanie wypłacony w następujących transzach:
1) I transza w wysokości 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych 00/100) do 30.10.2019 r.;
2) II transza w wysokości 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych 00/100) do 30.11.2019 r.;
3) III transza w wysokości 6 000 000,00 PLN (słownie: sześć milionów złotych 00/100) do 27.12.2019 r.
2. Kredyt udzielony będzie w złotych polskich (PLN). Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, odbywać się będą również w tej walucie.
3. Spłata kredytu następować będzie w 9 ratach w następujących terminach i kwotach (PLN):
1) rata – 30.3.2020 r. – kwota 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100);
2) rata – 30.3.2021 r. – kwota 1 200 000,00 PLN (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100);
3) rata – 30.3.2022 r. – kwota 1 200 000,00 PLN (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100);
4) rata – 30.3.2023 r. – kwota 1 200 000,00 PLN (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100);
5) rata – 30.3.2024 r. – kwota 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100);
6) rata – 30.3.2025 r. – kwota 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100);
7) rata – 30.3.2026 r. – kwota 1 200 000,00 PLN (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100);
8) rata – 30.6.2026 r. – kwota 1 200 000,00 PLN (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100);
9) rata – 30.3.2027 r. – kwota 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100).
4. Roczne spłaty kredytu nie mogą przekroczyć kwot ustalonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Limanowa na lata 2020–2027.
5. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający informuje, że kontrasygnata skarbnika gminy będzie złożona na umowie kredytowej, wekslu, deklaracji wekslowej oraz na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji.
6. Do obliczenia ceny kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 1M z dnia 10.9.2019 r., tj. 1,64 % oraz marżę banku Wykonawcy. Marża banku Wykonawcy będzie stała przez okres kredytowania.
7. Dla prawidłowego porównania i obliczenia ceny ofertowej należy przyjąć, że dniem uruchomienia kredytu jest 1.11.2017 r. i 365 dni w każdym roku.
8. Gmina Limanowa nie korzysta z finansowania w formie forfaitingu, faktoringu i leasingu.
9. Gmina Limanowa nie udziela w bieżącym okresie poręczeń i gwarancji.
10. Na rachunkach bankowych Gminy Limanowa nie ciążą żadne zajęcia egzekucyjne, a wobec jednostki nie było prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.
11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wzór umowy stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.
12. Zamawiający na stronie internetowej www.bip.malopolska.pl/uglimanowa zmieścił stosowne uchwały, opinie, sprawozdania, zaświadczenia oraz inne informacje niezbędne do przygotowania oferty.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100), Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert.

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 179-436434

Title:
Udzielenie i obsługa kredytu komercyjnego w wysokości 12 000 000,00 PLN

2019-11-13

2
1
0
0
2
Official name: Bank Gospodarstwa Krajowego
Postal address: Al. Jerozolimskie 7
Town: Warszawa
Postal code: 00-955
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
PLN 1167048.00

Section V: Complementary information


Additional information:
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert: W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w SIWZ oraz, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw, o których mowa w SIWZ.
2. Wykonawca przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu UZP (https://miniportal.uzp.gov.pl/) lub ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) wraz z formularzem ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) składa oświadczenie aktualne na dzień składania ofert w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 25a ust 2 Ustawy, sporządzonego zgodnie ze wzorem formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/7.
3. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) można przygotować zgodnie z instrukcją podaną pod adresem (https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/36196/Instrukcja-skladania-JEDZ-elektronicznie.pdf). Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu formularz ofertowy wraz z JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy JEDZ składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Treść oświadczenia powinna potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia; Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, składa (JEDZ) podwykonawców w zakresie braku podstaw wykluczenia, zobowiązanie podmiotów trzecich – jeżeli dotyczy; Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, składa (JEDZ) podmiotów trzecich wraz z zobowiązaniem, w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika pełnomocnictwo (przedstawione w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem). W przypadku gdy Wykonawca nie załączy do oferty wymaganego formularza JEDZ lub złożony formularz JEDZ jest niekompletny, zawiera błędy lub budzi wątpliwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień, w terminie przez siebie wskazanym.
4. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany będzie do złożenia (w terminie nie krótszym niż 10 dni od otrzymania przedmiotowego wezwania) oświadczeń i dokumentów zgodnie z SIWZ. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy określającej firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub brak przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w formie oryginału), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.
5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W postępowaniu oświadczenia składa się w postaci elektronicznej, z tym że formularz oferty oraz JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z instrukcją składania oferty (Załącznik nr 3A do SIWZ).

Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacje w tym zakresie zostały podane przez Zamawiającego w rozdziale XVIII SIWZ.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


66113000; Credit granting services;