The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Czechia-Kunovice: Adult and other education services

OJEU Ref

014516-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Other

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Moravský letecký klastr, zs.s
National registration number: 22875611
Postal address: Panská 25
Town: Kunovice
Postal code: 686 04
Country: CZ
Contact person: Ing. Petr Tomášek
E-mail: ptomasek@aero-cluster.cz
NUTS code: CZ072
Main address (URL): www.aero-cluster.cz
Address of the buyer profile (URL): https://www.tenderarena.cz/profily/AERO-CLUSTER
I.4) Type of the contracting authority:
dotovaný zadavatel
I.5.2) Other activity -
sdružení leteckých podniků a vzdělávacích institucí propojených společným zájmem rozvíjet konkurenční letecký průmysl

Section II: Object of Contract


Title:
Vzdělávání nám dává křídla

II.1.4) Short description
Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit a projektové řízení.
Total Value:
CZK 24671200.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Měkké a manažerské dovednosti, obecné IT vzdělávání, ekonomické, účetní a právní kurzy
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: CZ020
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Předpokládaným místem plnění jsou místa v rámci ČR dle pokynů zadavatele.
II.1.4) Short description
Měkké a manažerské dovednosti, obecné IT vzdělávání, ekonomické, účetní a právní kurzy, předpokladem je 35 920 osobohodin školení.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kvalita obsahu
Weighting: 40 %

Criteria: Kvalita týmu
Weighting: 10 %

Criteria: Kvalita organizačního zajištění
Weighting: 20 %
Cost/Price
Weighting: 30 %

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
Název projektu: VZDĚLÁVÁNÍ NÁM DÁVÁ KŘÍDLA, registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010864 3.2 Předmět plnění veřejné zakázky

Additional information:
Tato veřejná zakázka bude spolufinancovaná Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“). Název projektu: Vzdělávání nám dává křídla, registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010864

Description: Item/Lot 2
Title:
Technické a jiné odborné vzdělávání
II.2.1) Lot No: 2.
NUTS code: CZ020
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Předpokládaným místem plnění jsou místa v rámci ČR dle pokynů zadavatele.
II.1.4) Short description
Technické a jiné odborné vzdělávání, předpokladem je 6 400 osobohodin školení.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kvalita obsahu
Weighting: 40 %

Criteria: Kvalita týmu
Weighting: 10 %

Criteria: Kvalita organizačního zajištění
Weighting: 20 %
Cost/Price
Weighting: 30 %

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
Název projektu: VZDĚLÁVÁNÍ NÁM DÁVÁ KŘÍDLA, registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010864

Additional information:
Tato veřejná zakázka bude spolufinancovaná Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“). Název projektu: Vzdělávání nám dává křídla, registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010864

Description: Item/Lot 3
Title:
Projektové řízení a administrace projektu
II.2.1) Lot No: 3.
NUTS code: CZ072
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Místem předání výstupů bude sídlo zadavatele.
II.1.4) Short description
Projektové řízení a administrace projektu Vzdělávání nám dává křídla, registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010864.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kvalita organizačního zajištění
Weighting: 30 %

Criteria: Kvalita týmu
Weighting: 10 %

Criteria: Řízení rizik
Weighting: 30 %
Cost/Price
Weighting: 30 %

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
Název projektu: VZDĚLÁVÁNÍ NÁM DÁVÁ KŘÍDLA, registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010864

Additional information:
Tato veřejná zakázka bude spolufinancovaná Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“). Název projektu: Vzdělávání nám dává křídla, registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010864

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 181-440897

II.2.1) Lot No: 1.
Title:
Měkké a manažerské dovednosti, obecné IT vzdělávání, ekonomické, účetní a právní kurzy

2019-12-10

1
1
Official name: Profima Aero, s.r.o.
National registration number: 04515536
Postal address: Tyršovo nábřeží 760
Town: Zlín
Postal code: 760 01
Country: CZ
NUTS code: CZ072
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
CZK 13052800.00
Total Value:
CZK 13052800.00

50

II.2.1) Lot No: 2.
Title:
Technické a jiné odborné vzdělávání.

2019-12-10

1
1
Official name: Profima Aero, s.r.o.
National registration number: 04515536
Postal address: Tyršovo nábřeží 760
Town: Zlín
Postal code: 760 01
Country: CZ
NUTS code: CZ072
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
CZK 3200000.00
Total Value:
CZK 3200000.00

50

II.2.1) Lot No: 3.
Title:
Projektové řízení a administrace projektu.

2019-12-10

1
1
Official name: Profima Effective, s.r.o.
National registration number: 25568027
Postal address: Kudlov 500
Town: Zlín
Postal code: 760 01
Country: CZ
NUTS code: CZ072
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
CZK 8418400.00
Total Value:
CZK 8418400.00

Section V: Complementary information


Additional information:
Výše uvedené konečné hodnoty zakázky se můžou lišit, bude fakturováno jednou měsíčně a faktura bude obsahovat reálně vykázané odškolené osobohodiny dle rámcové dohody/smlouvy o realizaci veřejné zakázky.

Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable


80400000; 80000000; 80510000; 79951000; 72224000; 75112100; Adult and other education services; Education and training services; Specialist training services; Seminar organisation services; Project management consultancy services; Administrative development project services;