The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Czechia-Olomouc: Architectural and related services

OJEU Ref

014555-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Body goverened by public law

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Univerzita Palackého v Olomouci
National registration number: 61989592
Postal address: Křížkovského 511/8
Town: Olomouc
Postal code: 771 47
Country: CZ
Contact person: Mgr. Petra Vopálková
Telephone: +420 585631118
E-mail: petra.vopalkova@upol.cz
NUTS code: CZ071
Main address (URL): https://www.upol.cz/
Address of the buyer profile (URL): https://zakazky.upol.cz/
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:
Projektová dokumentace, vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru pro výstavbu objektu VTP UPOL – blok D

II.1.4) Short description
Předmětem plnění veřejné zakázky je:
— vypracování projektové dokumentace pro změnu územního rozhodnutí (DZUR) v rozsahu nezbytném pro vydání změny územního rozhodnutí,
— vypracování projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením (DZSPD),
— výkon inženýrské činnosti pro zajištění změny územního rozhodnutí, pravomocného rozhodnutí o změně stavby před dokončením a dalších rozhodnutí nutných pro provedení stavby,
— vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
— vypracování projektu interiérového vybavení stavby,
— spolupráce Dodavatele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby a při zadávacím řízení na dodavatele interiérového vybavení,
— výkon autorského dozoru při realizaci stavby (předpokládaná lhůta výstavby 18 měsíců).
A to vše podle podmínek zadávací dokumentace pro stavbu „VTP UP - blok D“.
Total Value:
CZK 5381000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: CZ071
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Univerzita Palackého v Olomouci, Rektorát, Oddělení rozvoje a výstavby, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, ČESKÁ REPUBLIKA.
II.1.4) Short description
Předmětem plnění veřejné zakázky je:
— vypracování projektové dokumentace pro změnu územního rozhodnutí (DZUR) v rozsahu nezbytném pro vydání změny územního rozhodnutí,
— vypracování projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením (DZSPD),
— výkon inženýrské činnosti pro zajištění změny územního rozhodnutí, pravomocného rozhodnutí o změně stavby před dokončením a dalších rozhodnutí nutných pro provedení stavby,
— vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
— vypracování projektu interiérového vybavení stavby,
— spolupráce Dodavatele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby a při zadávacím řízení na dodavatele interiérového vybavení,
— výkon autorského dozoru při realizaci stavby (předpokládaná lhůta výstavby 18 měsíců).
A to vše podle podmínek zadávací dokumentace, pro stavbu „VTP UP - blok D“ (budova na tř. 17. listopadu 1131/8a, Olomouc, parc. č. 1656, 409/1, 409/2, 409/4, 409/5, 409/6, 409/8, 94/71, 84/85 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc).
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Zkušenosti osoby, která se bude podílet na realizaci veřejné zakázky
Weighting: 10 %
Cost/Price
Weighting: 90 %Additional information:
Ad II.2.3) Hlavní místo dodání nebo plnění: Místem plnění dle bodu 2.1.9 zadávací dokumentace je podle povahy věci i příslušná část staveniště předmětné stavby - budova na tř. 17. listopadu 1131/8a, Olomouc, parc. č. 1656, 409/1, 409/2, 409/4, 409/5, 409/6, 409/8, 94/71, 84/85 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc.

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 207-505120

Title:
Projektová dokumentace, vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru pro výstavbu objektu VTP UPOL – blok D

2020-01-06

2
2
2
Official name: Alfaprojekt Olomouc, a.s.
National registration number: 25849280
Postal address: Tylova 1136/4
Town: Olomouc
Postal code: 779 00
Country: CZ
Telephone: +420 585206060
E-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com
NUTS code: CZ071
URL: https://www.alfaprojekt.com
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
CZK 8800000.00
Total Value:
CZK 5381000.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable


71200000; 71242000; 71322000; 71320000; Architectural and related services; Project and design preparation, estimation of costs; Engineering design services for the construction of civil engineering works; Engineering design services;