The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Lubartów: Credit granting services

OJEU Ref

014569-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Local authorities

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Miasto Lubartów
Postal address: ul. Jana Pawła II 12
Town: Lubartów
Postal code: 21-100
Country: PL
Contact person: Jacek Pióro, Piotr Turowski, Artur Trocyk
Telephone: +48 818544621
E-mail: bzp@um.lubartow.pl
Fax: +48 818552016
NUTS code: PL814
Main address (URL): www.lubartow.pl
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:
Udzielenie i obsług kredytu długoterminowego w wysokości 7 950 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasto Lubartów i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
Reference number: BZP.271.71.2019

II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasto Lubartów oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów:
a) wysokość kredytu do 7 950 000,00 PLN (słownie: siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt złotych);
b) cel kredytowania: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Lubartów i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów;
c) okres kredytowania do 13 lat (do 31.12.2032 r.);
d) okres karencji w spłacie kapitału kredytu do 31.12.2020 r.
Total Value:
PLN 1553496.83

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Miasto Lubartów
II.1.4) Short description
1) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasto Lubartów oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów:
a) wysokość kredytu do 7 950 000,00 PLN (słownie: siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt złotych);
b) cel kredytowania: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Lubartów i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów;
c) okres kredytowania do 13 lat (do 31.12.2032 r.);
d) okres karencji w spłacie kapitału kredytu do 31.12.2020 r.;
e) spłata kapitału następować będzie w 144 ratach miesięcznych płatnych do ostatniego dnia miesiąca, począwszy od m-ca stycznia 2021 roku w następujących wysokościach: raty od 1 do 12 po 50 000 PLN (tj. 12 rat), raty nr 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97, 109 i 121 po 58 337 PLN (tj. 10 rat), rata nr 133 w wys. 29 174 PLN, raty od nr 134 do 144 po 29 166 PLN (tj. 11 rat) i pozostałe raty w równych wysokościach po 58 333 PLN każda (tj. 110 rat);
f) spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, począwszy od stycznia 2020 r. Odsetki naliczane będą tylko od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu, a podstawą ich zapłaty będzie pisemne zawiadomienie z banku o wysokości naliczonych odsetek otrzymane w terminie 5 dni przed datą płatności;
g) zabezpieczenie kredytu – weksel własny;
h) oprocentowanie oparte będzie o stawkę WIBOR 1M;
i) kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana według zmiennej stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych obowiązującej na każdy pierwszy dzień roboczy okresu odsetkowego – miesiąca kalendarzowego powiększonej (+)/pomniejszonej (-) o stałą marżę w stosunku rocznym;
j) marża banku w okresie trwania umowy nie ulegnie zmianie;
k) waluta kredytu: PLN (złoty polski).
2) Inne warunki zamówienia:
a) uruchomienie kredytu w pełnej wysokości nastąpi do dnia 30.12.2019 r.;
b) możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez pobierania przez Bank prowizji i opłat od kwoty spłaconej przed terminem;
c) możliwość wydłużenia spłaty kredytu bez pobierania przez Bank prowizji i opłat z tego tytułu;
d) Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat ani prowizji poza wymienionymi w SIWZ;
e) do wyliczenia ceny oraz w trakcie trwania umowy będzie obowiązywał kalendarz rzeczywisty, tj. rok 365/366 (rzeczywista liczba dnia miesiąca).
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania usług objętych zamówieniem.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 210-513651


2019-12-20

1
1
0
0
1
Official name: Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim
National registration number: KRS 0000135222
Postal address: ul. Ostrowiecka 35
Town: Radzyń Podlaski
Postal code: 21-300
Country: PL
Telephone: +48 833527058
E-mail: centrala@bsradzyn.pl
Fax: +48 833527059
NUTS code: PL814
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1553496.83

1239705.62
1239705.62

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
1. Odwołanie
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
4) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8) Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
2. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w dziale VI ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g ustawy Pzp.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


66113000; Credit granting services;