The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Warsaw: Insurance services

OJEU Ref

014624-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Body goverened by public law

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Teatr Wielki – Opera Narodowa
Postal address: pl. Teatralny 1
Town: Warszawa
Postal code: 00-950
Country: PL
Contact person: Elżbieta Kurek-Czyczuk
Telephone: +48 226920546
E-mail: eczyczuk@teatrwielki.pl
Fax: +48 228260423
NUTS code: PL911
Main address (URL): www.teatrwielki.pl
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: RECREATION CULTURE AND RELIGION

Section II: Object of Contract


Title:
Kompleksowe ubezpieczenie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie w latach 2020–2022
Reference number: ZP.260.19.2019

II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie, obejmujące ubezpieczenie; majątku, odpowiedzialności cywilnej, utraty przychodu, elektroniki, mienia w transporcie podczas wyjazdów krajowych i zagranicznych oraz kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków i assistance podczas krajowych i zagranicznych wyjazdów pracowników i osób pracujących na zlecenie Teatru.
Total Value:
PLN 2574010.32

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie.
II.1.4) Short description
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie, obejmujące:
1) ubezpieczenie majątku;
2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – w zakresie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej;
3) ubezpieczenie utraty przychodu;
4) ubezpieczenie elektroniki w podziale na elektronikę stacjonarną i przenośną, oprogramowanie oraz koszty związane z odtworzeniem danych od wszystkich ryzyk;
5) ubezpieczenie mienia w transporcie (w tym dekoracji, kostiumów, środków inscenizacji i produkcji spektakli oraz wystaw) podczas wyjazdów krajowych Teatru Wielkiego – Opery Narodowej;
6) ubezpieczenie mienia w transporcie (w tym dekoracji, kostiumów, środków inscenizacji i produkcji spektakli oraz wystaw) podczas wyjazdów zagranicznych Teatru Wielkiego – Opery Narodowej;
7) ubezpieczenie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków i assistance podczas krajowych i zagranicznych wyjazdów pracowników i osób pracujących na zlecenie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej;
8) ubezpieczenie wolontariuszy od następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie RP.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 1 do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia i zasady współpracy Zamawiającego z Wykonawcą przedstawione są w załączniku nr 8 do SIWZ – wzorze umowy.
3. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej budynku Teatru Wielkiego – po wcześniejszym mailowym uzgodnieniu z osobą do spraw merytorycznych wskazaną w rozdziale XI pkt 1 ppkt 1 SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Akceptacja klauzul fakultatywnych
Weighting: 40.00
Cost/Price
Weighting: 60.00Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 208-507892


2019-12-20

1
0
0
0
1
Official name: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group – lider konsorcjum
Postal address: Al. Jerozolimskie 162
Town: Warszawa
Postal code: 02-342
Country: PL
NUTS code: PL91
V.2.3) The contractor is an SME: no


Official name: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group – partner konsorcjum
Postal address: ul. Stanisława Noakowskiego 22
Town: Warszawa
Postal code: 00-668
Country: PL
NUTS code: PL91
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 2574010.32
Total Value:
PLN 2400648.44

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
URL: http://uzp.gov.pl/kio
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
1. Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.
2. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób, a w przypadku odwołania dotyczącego treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ w terminie 10 dni odpowiednio od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
URL: http://uzp.gov.pl/kio

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


66510000; 66512100; 66512210; 66513000; 66514000; 66515000; 66515100; 66515400; 66515410; 66516000; 66516400; 66519300; Insurance services; Accident insurance services; Voluntary health insurance services; Legal insurance and all-risk insurance services; Freight insurance and Insurance services relating to transport; Damage or loss insurance services; Fire insurance services; Weather-related insurance services; Financial loss insurance services; Liability insurance services; General liability insurance services; Auxiliary insurance services;