The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Baniocha: Forestry services

OJEU Ref

014635-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Other

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojnów
National registration number: 012567080
Postal address: Pilawa, ul. Klonowa 13
Town: Baniocha
Postal code: 05-532
Country: PL
Contact person: Artur Pacia
E-mail: chojnow@warszawa.lasy.gov.pl
Fax: +48 227275752-8
NUTS code: PL913
Main address (URL): http://chojnow.warszawa.lasy.gov.pl
Address of the buyer profile (URL): http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/nadl_chojnow/zamowienia_publiczne
I.4) Type of the contracting authority:
państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
I.5.2) Other activity -
gospodarka leśna

Section II: Object of Contract


Title:
„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Chojnów w roku 2020 w leśnictwach Sękocin i Podkowa Leśna”
Reference number: ZG.270.4.2019

II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Chojnów w roku 2020 w leśnictwach Sękocin i Podkowa Leśna”.

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Pakiet IA – leśnictwo Podkowa Leśna
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL913
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Teren Leśnictwa Podkowa Leśna, POLSKA.
II.1.4) Short description
W zakres prac wchodzą następujące czynności:
; drzewa trudne dopłata – 120 szt.;
3
3
3
3
3
2. hodowla lasu: roboczogodziny w hodowli: 6 209,88 H; ciągnikogodziny w hodowli: 144,24 H; rozdrabnianie pozostałości zrębowych: 126,7 H;
3. ochrona lasu: roboczogodziny w ochr. lasu: 673,89 H; ciągnikogodziny w ochr.lasu: 50,2 H;
4. ochrona przeciwpożarowa: porządkowanie terenu przy drogach: 1 H; ciągnikogodziny w ochr. p. poż: 2 H; roboczogodziny w ochr. p. poż: 2 H;
5. utrzymanie dróg leśnych: 360 H.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Doświadczenie pracownika
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
3.6. W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.


Additional information:
Szacunkowa wartość zamówienia podana w pkt II.2.6 składa się z:
— wartości podstawowej zamówienia: 629 699,27 PLN,
— wartości 20 % opcji od podstawowego zamówienia,
— wartości 100 % zamówienia uzupełniającego od zamówienia podstawowego.

Description: Item/Lot 2
Title:
Pakiet IB – leśnictwo Sękocin
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL913
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Teren Leśnictwa Sękocin, POLSKA.
II.1.4) Short description
W zakres prac wchodzą następujące czynności:
; drzewa trudne dopłata – 150 szt.;
3
3
3
3
3
3
3
2. hodowla lasu: roboczogodziny w hodowli: 5 304,53 H; ciągnikogodziny w hodowli: 120,59 H; rozdrabnianie pozostałości zrębowych: 130,68 H;
3. ochrona lasu: roboczogodziny w ochr. lasu: 540,17 H; ciągnikogodziny w ochr.lasu: 32,60 H;
4. ochrona przeciwpożarowa: porządkowanie terenu przy drogach: 66,99 H; ciągnikogodziny w ochr. p. poż: 3 H; roboczogodziny w ochr. p. poż: 3 H;
5. utrzymanie dróg leśnych: 384 H.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Doświadczenie pracownika
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
3.6. W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.


Additional information:
Szacunkowa wartość zamówienia podana w pkt II.2.6 składa się z:
— wartości podstawowej zamówienia: 609 986,80 PLN,
— wartości 20 % opcji od podstawowego zamówienia,
— wartości 100 % zamówienia uzupełniającego od zamówienia podstawowego.

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.1)Accelerated procedure
IV.1.1.2) Justification
Mając na uwadze art. 43, ust. 2b, pkt 2 ustawy Pzp: „Jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione" oraz w związku z brakiem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w części 1 na prace leśne w 2020 r i ze względu na podpisane umowy z odbiorcami drewna, Nadleśnictwo zobligowane jest do szybkiego rozpoczęcia prac pozyskaniowych w celu zapewnienia realizacji wspomnianych wyżej umów.

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 236-579139

II.2.1) Lot No: 1
Title:
Pakiet IA – leśnictwo Podkowa LeśnaContract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:
Pakiet IB – leśnictwo SękocinSection V: Complementary information


Additional information:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień nie przekroczy 100 % wartości niniejszego zamówienia.
9. Wymagania dotyczące wadium
9.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla pakietów:
— dla pakietu IA w wysokości 6 800 PLN,
— dla pakietu IB w wysokości 6 600 PLN.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
9.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.).
9.3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku Pekao BP nr rachunku: 92 1020 1169 0000 8102 0084 2955
z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Chojnów w roku 2020 w leśnictwach Sękocin i Podkowa Leśna” Pakiet ___________________.” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.
9.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 .11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a Pzp oraz art. 46 ust. 5 Pzp.
9.5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp.
9.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia;
3) kwotę gwarancji/poręczenia;
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a Pzp oraz art. 46 ust. 5 Pzp.

Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
16.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.
16.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
16.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
16.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
16.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
16.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
16.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Departament Odwołań Urzędu zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


77200000; 77210000; 77211000; 77211100; 77211200; 77211300; 77211400; 77211500; 77211600; 77230000; 77231000; 77231200; 77231600; 75251120; 45340000; Forestry services; Logging services; Services incidental to logging; Timber harvesting services; Transport of logs within the forest; Tree-clearing services; Tree-cutting services; Tree-maintenance services; Tree seeding; Services incidental to forestry; Forestry management services; Forest pest control services; Afforestation services; Forest-firefighting services; Fencing, railing and safety equipment installation work;