The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Bulgaria-Sofia: Construction-site supervision services

OJEU Ref

014637-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Body goverened by public law

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Софийски университет „Св. Климент Охридски“
National registration number: 000670680
Postal address: бул. „Цар Освободител“ № 15
Town: София
Postal code: 1504
Country: BG
Contact person: Петър Станулов
Telephone: +359 28464210
E-mail: pstanulov@admin.uni-sofia.bg
Fax: +359 29460255
NUTS code: BG411
Main address (URL): https://www.uni-sofia.bg
Address of the buyer profile (URL): https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:
Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект, осъществяване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорт на обект „Строителство на нова сграда... Продължава в раздел II.1.4).

II.1.4) Short description
Продължава от раздел II.1.1):...към СУ „Св. Климент Охридски“ за изграждане на център за върхови постижения в област „Информатика, информационни и комуникационни технологии“ (ИКТ) — УНИТе по проект BG05M2OP001-1.001-0004. В обхвата на поръчката е включено изпълнението на следните дейности:
— дейност 1 „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и оценка за съответствието на проекта по част Енергийна ефективност“ — максималната прогнозна стойност за тази дейност е 10 000 BGN без ДДС,
— дейност 2 „Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строителни и монтажни работи съгласно одобрения инвестиционен проект и количествено-стойностните сметки, както изготвяне на техническите паспорт на сградата, включена в настоящата обществена поръчка“ — максималната прогнозна стойност за тази дейност е 40 000 BGN без ДДС.
Total Value:
BGN 28000

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BG411
II.2.3.2) Main site or place of performance:
гр. София, в кампус „Лозенец“ — УПИ I, кв. 170, местност Лозенец, III част
II.1.4) Short description
В обхвата на поръчката е включено изпълнението на следните дейности:
— дейност 1 „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и оценка за съответствието на проекта по част „Енергийна ефективност“ — максималната прогнозна стойност за тази дейност е 10000 BGN без ДДС“,
— дейност 2 „Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строителни и монтажни работи съгласно одобрения инвестиционен проект и количествено-стойностните сметки, както изготвяне на техническите паспорт на сградата, включена в настоящата обществена поръчка“ — максималната прогнозна стойност за тази дейност е 40 000 BGN без ДДС.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
Проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе), финансиран по Оперативна програма НОИР 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 144-354986

Contract No:
80-09-220

2019-12-19

6
6
0
0
0
Official name: „Ен Ар Консулт“ ЕООД
National registration number: 126720807
Postal address: бул. „България — над реката“ № 3
Town: Хасково
Postal code: 6300
Country: BG
Telephone: +359 885399814
E-mail: office@enarconsult.com
Fax: +359 885399814
NUTS code: BG422
URL: www.enarconsult.com
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 50000
Total Value:
BGN 28000

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП настоящото обявление не е сред актовете, подлежащи на обжалване.

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


71521000; Construction-site supervision services;