The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Gdynia: Aerial mapping services

OJEU Ref

014645-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Centeral Government

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Postal address: ul. Chrzanowskiego 10
Town: Gdynia
Postal code: 81-338
Country: PL
Contact person: Anna Szwedowicz
Telephone: +48 583553333
E-mail: zam_pub@umgdy.gov.pl
Fax: +48 586217231
NUTS code: PL633
Main address (URL): www.umgdy.gov.pl
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:
Wykonanie monitoringu brzegu morskiego na podstawie danych uzyskanych metodą lotniczego skanowania laserowego oraz ortofotolampy wraz z wyznaczeniem profili poprzecznych brzegu morskiego
Reference number: ZP.371.30.2019.AW

II.1.4) Short description
Wykonanie monitoringu brzegu morskiego na podstawie danych uzyskanych metodą lotniczego skanowania laserowego oraz ortofotolampy wraz z wyznaczeniem profili poprzecznych brzegu morskiego.
Total Value:
PLN 727306.24

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Wykonanie monitoringu brzegu morskiego na podstawie danych uzyskanych metodą lotniczego skanowania laserowego oraz ortofotolampy
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL
II.1.4) Short description
Wykonanie monitoringu brzegu morskiego na podstawie danych uzyskanych metodą lotniczego skanowania laserowego oraz ortofotolampy.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 2
Title:
Wyznaczenie profili poprzecznych brzegu morskiego
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL
II.1.4) Short description
Wyznaczenie profili poprzecznych brzegu morskiego.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 168-411029

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 1
Title:
Wykonanie monitoringu brzegu morskiego oraz obszarów portowych na podstawie danych uzyskanych metodą lotniczego skanowania laserowego oraz ortofotolampy

2020-01-08

2
2
0
0
2
Official name: Opegieka Sp. z o.o.
Postal address: al. Tysiąclecia 11
Town: Elbląg
Postal code: 82-300
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes


152520.00
389910.00

Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:
Wyznaczenie proflili poprzecznych brzegu morskiego

2020-01-08

2
2
0
0
2
Official name: Opegieka Sp. z o.o.
Postal address: al. Tysiąclecia 11
Town: Elbląg
Postal code: 82-300
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes


307869.00
345436.28

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


71354200; 79961200; Aerial mapping services; Aerial photography services;