The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Jarocin: Logging services

OJEU Ref

014648-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Other

Awarding Criteria

Not defined

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jarocin
Postal address: ul. Tadeusza Kościuszki 43
Town: Jarocin
Postal code: 63-200
Country: PL
Telephone: +48 627472319
E-mail: jarocin@poznan.lasy.gov.pl
Fax: +48 627472415
NUTS code: PL41
Main address (URL): http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/nadl_jarocin
I.4) Type of the contracting authority:
państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
I.5.2) Other activity -
leśnictwo

Section II: Object of Contract


Title:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Jarocin w roku 2020
Reference number: Z.270.27.2019

II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa i szkółkarstwa leśnego, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Jarocin w roku 2020.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa i szkółkarstwa leśnego.
Przedmiot zamówienia został podzielony na części
Pakiet I – leśnictwa: Czeszewo, Rozmarynów, Sarnice, Spławik, Tumidaj;
Pakiet II – leśnictwa: Cielcza, Góra, Potarzyca, Tarce;
Pakiet III – leśnictwa: Boguszyn, Lubonieczek, Małoszki (Brzozowiec), Murzynówko, Radliniec;
Pakiet IV – leśnictwa: nasiennictwo i szkółkarstwo leśne;
Pakiet V – pozyskanie maszynowe drewna.
Total Value:
PLN 10327476.34

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Pakiet I – leśnictwa: Czeszewo, Rozmarynów, Sarnice, Spławik, Tumidaj
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL41
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Jarocin, leśnictwa: Czeszewo, Rozmarynów, Sarnice, Spławik, Tumidaj
II.1.4) Short description
Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr 126 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Określony z tej decyzji szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ,
Czynności opisujące poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.
Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa i szkółkarstwa leśnego zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ.
W/w dokumenty można pobrać pod adresem wskazanym w Dziale I Ogłoszenia.
Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu.
W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach cięć na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.


Additional information:
Podana powyżej w punkcie II.2.6) wartość nie zawiera wartości zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp i prawa opcji.

Description: Item/Lot 2
Title:
Pakiet II – leśnictwa: Cielcza, Góra, Potarzyca, Tarce;
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL41
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Jarocin, leśnictwa: Cielcza, Góra, Potarzyca, Tarce
II.1.4) Short description
Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr 126 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Określony z tej decyzji szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ,
Czynności opisujące poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.
Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa i szkółkarstwa leśnego zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ.
W/w dokumenty można pobrać pod adresem wskazanym w Dziale I Ogłoszenia.
Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu.
W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach cięć na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.


Additional information:
Podana powyżej w punkcie II.2.6) wartość nie zawiera wartości zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp i prawa opcji.

Description: Item/Lot 3
Title:
Pakiet III – leśnictwa: Boguszyn, Lubonieczek, Małoszki (Brzozowiec), Murzynówko, Radliniec
II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL41
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Jarocin, leśnictwa: Boguszyn, Lubonieczek, Małoszki (Brzozowiec), Murzynówko, Radliniec
II.1.4) Short description
Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr 126 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Określony z tej decyzji szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ,
Czynności opisujące poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.
Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa i szkółkarstwa leśnego zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ.
W/w dokumenty można pobrać pod adresem wskazanym w Dziale I Ogłoszenia.
Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu.
W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach cięć na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.


Additional information:
Podana powyżej w punkcie II.2.6) wartość nie zawiera wartości zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp i prawa opcji.

Description: Item/Lot 4
Title:
Pakiet IV – nasiennictwo i szkółkarstwo leśne
II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL41
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Jarocin
II.1.4) Short description
Szczegółowy opis technologii wykonawstwa prac leśnych składających się na poszczególne pozycje (prace) zawiera katalog pracochłonności robót stanowiące załączniki do Zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003r. w sprawie wprowadzenia katalogów norm czasu pracy do prac leśnych (zn. spr. OR-181-1/03) (Załącznik nr 4.1. do SIWZ) oraz niniejszy załącznik do SIWZ.
Zbiór leśnego materiału rozmnożeniowego obejmuje zbiór nasion, owoców, owocostanów i szyszek z bazy nasiennej Nadleśnictwa poza zbiorem z drzew stojących wymagającym stosowania technik alpinistycznych. Lokalizacje źródeł nasion, drzewostanów i plantacji nasiennej zostaną przekazane Wykonawcy na co najmniej tydzień przed zbiorem, nie wcześniej niż będzie możliwe ocenienie urodzaju. Wykonawca musi dokonać zbioru w terminie wskazanym przez Zamawiającego i z drzew lub drzewostanów wskazanych przez Zamawiając ego. Zamawiający płaci wynagrodzenie za zbiór czystych nasion, owoców, owocostanów i szyszek, przy czym udział zanieczyszczeń w dostarczanej partii nasion, owoców, owocostanów i szyszek nie może być wyższy niż 10 % ich wagi. W przypadku nasion dębu udział zanieczyszczeń oraz żołędzi porażonych przez patogeny i szkodniki owadzie (m.in. słonika żołędziowca) nie może być wyższy niż 20 % wagi dostarczanych nasion. W stawkach jednostkowych Wykonawca powinien zawrzeć koszt transportu pozyskanych nasion, owoców,
Owocostanów i szyszek do siedziby najbliższego leśnictwa. Pozyskany leśny materiał rozmnożeniowy należy dostarczyć bezpośrednio po zbiorze. Ilość ostatecznie zleconych do zbioru nasion, owoców, owocostanów i szyszek będzie uzależniona od urodzaju.
Prace mające na celu wyprodukowanie sadzonek przeznaczonych do zakładania upraw leśnych.
Prace obejmują uprawę gleby, nawożenie mineralne i organiczne, siew nasion drzew i krzewów, u suwanie chwastów, spulchnianie gleby, zabezpieczanie przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez osłony z włókniny, mat, lub materiału organicznego. Opryski chemiczne przeciw chorobom grzybowym, owadom lub mające na celu zwalczanie chwastów. Mechaniczne podcinanie korzeni sadzonek w drugim i kolejnych latach ich produkcji. Szkółkowanie sadzonek i zrzezów. Prace związane z deszczowaniem powierzchni produkcyjnej szkółki. Wyjmowanie sadzonek, przygotowanie do wywozu i załadunek.
Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4a do SIWZ.
Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5a do SIWZ.
Dokumenty można pobrać pod adresem wskazanym w Dziale I Ogłoszenia
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.


Additional information:
Podana powyżej w punkcie II.2.6) wartość nie zawiera wartości zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp i prawa opcji.

Description: Item/Lot 5
Title:
Pakiet V – pozyskanie maszynowe drewna;
II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL41
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Jarocin,
II.1.4) Short description
Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr 126 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Określony z tej decyzji szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
Czynności opisujące poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.
Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa i szkółkarstwa leśnego zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ.
W/w dokumenty można pobrać pod adresem wskazanym w Dziale I Ogłoszenia.
Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu.
W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach cięć na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.


Additional information:
Podana powyżej w punkcie II.2.6) wartość nie zawiera wartości zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp i prawa opcji.

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 207-505125

II.2.1) Lot No: 1
Title:
Pakiet I – leśnictwa: Czeszewo, Rozmarynów, Sarnice, Spławik, Tumidaj

2019-12-27

1
1
0
0
1
Official name: P.P.H.U. GG-LAS Grzegorz Gołębiak
Postal address: ul Poznańska 48
Town: Nowe Miasto nad Wartą
Postal code: 63-040
Country: PL
NUTS code: PL41
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Transportowe i Leśne Jarosław Kupś
Postal address: 62-320
Town: Miłosław
Postal code: ul 11 Listopada 29
Country: PL
NUTS code: PL41
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Dominik Żakowski
Postal address: Ludwinów 70
Town: Żerków
Postal code: 63-210
Country: PL
NUTS code: PL41
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 3056366.01
Total Value:
PLN 3057411.21

Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:
Pakiet II – leśnictwa: Cielcza, Góra, Potarzyca, Tarce;

2019-12-27

1
1
0
0
1
Official name: Zakład Usługowo-Handlowy "HANIA" - Maria Barcińska
Postal address: ul Wrocławska 54 lok. 17
Town: Jarocin
Postal code: 63-200
Country: PL
NUTS code: PL41
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 2206400.06
Total Value:
PLN 2219123.43

Contract No:
3
II.2.1) Lot No: 3
Title:
Pakiet III – leśnictwa: Boguszyn, Lubonieczek, Małoszki (Brzozowiec), Murzynówko, Radliniec

2019-12-27

1
1
0
0
1
Official name: P.P.H.U. GG-LAS Grzegorz Gołębiak
Postal address: ul Poznańska 48
Town: Nowe Miasto nad Wartą
Postal code: 63-040
Country: PL
NUTS code: PL41
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Transportowe i Leśne Jarosław Kupś
Postal address: ul 11 Listopada 29
Town: Miłosław
Postal code: 62-320
Country: PL
NUTS code: PL41
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Dominik Żakowski
Postal address: Ludwinów 70
Town: Żerków
Postal code: 63-210
Country: PL
NUTS code: PL41
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 3073089.76
Total Value:
PLN 3073577.01

Contract No:
4
II.2.1) Lot No: 4
Title:
Pakiet IV – nasiennictwo i szkółkarstwo leśne

2019-12-31

1
1
0
0
1
Official name: Zakład Wielobranżowy „SORBUS” Sławomir Patoka
Postal address: ul Wybudowana 13
Town: Jarocin
Postal code: 63-200
Country: PL
NUTS code: PL41
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1772540.34
Total Value:
PLN 1772540.34

Contract No:
5
II.2.1) Lot No: 5
Title:
Pakiet V – pozyskanie maszynowe drewna;

2019-12-31

3
3
0
0
3
Official name: Zakład Usług Leśnych Piotr Maścianica
Postal address: ul. Przylep-Strażacka 17C
Town: Zielona Góra
Postal code: 66-015
Country: PL
NUTS code: PL432
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 211432.00
Total Value:
PLN 205311.60

Section V: Complementary information


Additional information:
Przez dwa miesiące terminu związania ofertą Zamawiający rozumie okres 60 dni
Ciąg dalszy Działu III.1.3) Ogłoszenia
Co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadającą odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.
I) dla Pakietu IV
a) co najmniej 2 osobami mającymi uprawnienia do obsługi wózków widłowych;
b) co najmniej 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającą dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa;
c) co najmniej 2 osobami, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 6.2. powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek opisany w pkt 6.2. ppkt 3) lit. a) winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka Pakietów to nie może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazać tego samego doświadczenia, tych samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia, ani tego samego potencjału finansowego w więcej niż jednym Pakiecie.
Na podstawie art. 22d ust. 2 PZP Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
Zamówienia, o których mowa powyżej będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 5.1. objęte będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 3 do SIWZ, których szczegółowy opis standardu technologii wykonawstwa, zawarty został w załączniku nr 4 do SIWZ oraz usługi podobne do nich. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 5.1. nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia. Pozostałe informacje w SIWZ dostępnym na stronie wskazanej w Dziale I Ogłoszenia
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1 – 2 i 4 – 8 PZP
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów:
Dla Pakietu I w wysokości 36 000,00 zł
Dla Pakietu II w wysokości 26 000,00 zł
Dla Pakietu III w wysokości 37 000,00 zł
Dla Pakietu IV w wysokości 21 000,00 zł
Dla Pakietu V w wysokości 2 500,00 zł
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
Szczegółowe informacje dotyczące wadium znajdują się w SIWZ dostępnym na stronie wskazanej w Dziale I Ogłoszenia

Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a, budynek Adgar Plaza
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: http://uzp.gov.pl

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a, budynek Adgar Plaza
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: http://uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


77210000; 77211000; 77211100; 77211200; 77211300; 77211400; 77211500; 77211600; 77230000; 77231000; 77231200; 77231600; Logging services; Services incidental to logging; Timber harvesting services; Transport of logs within the forest; Tree-clearing services; Tree-cutting services; Tree-maintenance services; Tree seeding; Services incidental to forestry; Forestry management services; Forest pest control services; Afforestation services;