The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Bulgaria-Dospat: Construction supervision services

OJEU Ref

014654-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Local authorities

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Община Доспат
National registration number: 000614906
Postal address: ул. „Кап. Петко войвода“ № 3
Town: Доспат
Postal code: 4831
Country: BG
Contact person: Елин Радев
Telephone: +359 30452310
E-mail: obshtinadospat@abv.bg
Fax: +359 30452312
NUTS code: BG424
Main address (URL): http://dospat.bg
Address of the buyer profile (URL): http://dospat.bg/Str_nadzor_SMR_OU_Brashten.aspx.
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:
Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор върху СМР дейностите за проект с работно заглавие „Реконструкция и обзавеждане на ОУ „Яне Сандански“, с. Бръщен“

II.1.4) Short description
Изпълнителят извършва надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в съответствие със законовите правомощия и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на строеж:
— съставя протокол образец 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа при влязло в сила разрешение за строеж. В 3 (три)-дневен срок от съставянето на този протокол заверява заповедна книга на строежа, а в 7 (седем) дневен срок от заверката уведомява писмено общинска администрация и специализираните контролни органи за заверената заповедна книга,
— изготвя и извежда заповедна книга за обекта и я предава на изпълнителя на строителството,
— подписва всички актове и протоколи по време на строителството, които се съставят по реда на действащото законодателство, за които е оправомощен да бъде съставител или лице, извършило проверка, или лице, в присъствието на което е съставен документът.
Total Value:
BGN 3000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BG424
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Село Бръщен, община Доспат
II.1.4) Short description
Изпълнителят извършва надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в съответствие със законовите правомощия и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на строеж:
— съставя протокол образец 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа при влязло в сила разрешение за строеж. В 3 (три)-дневен срок от съставянето на този протокол заверява заповедна книга на строежа, а в 7 (седем) дневен срок от заверката уведомява писмено общинска администрация и специализираните контролни органи за заверената заповедна книга,
— изготвя и извежда заповедна книга за обекта и я предава на изпълнителя на строителството,
— подписва всички актове и протоколи по време на строителството, които се съставят по реда на действащото законодателство, за които е оправомощен да бъде съставител или лице, извършило проверка, или лице, в присъствието на което е съставен документът.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
Подмярка 7.2.Договор за БФП BG06RDNP001-7.002-0003-С01 от 08.05.2019 г. ПРСР

Section IV: Procedure

В открита процедура със същия предмет в определения срок не са подадени оферти.


Contract No:
5

2020-01-09

1
1
0
0
0
Official name: „Алфабет Консулт“ ЕООД
National registration number: 205628783
Postal address: район „Овча купел“, ул. „Лиляче“ № 18а
Town: София
Postal code: 1618
Country: BG
Telephone: +359 52579975
E-mail: alfabet_k@abv.bg
Fax: +359 52579974
NUTS code: BG411
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 3003.00
Total Value:
BGN 3000.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 9884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 9807315
URL: http://www.cpc.bg

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


71520000; Construction supervision services;