The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Denmark-Hinnerup: Cleaning services

OJEU Ref

014674-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Local authorities

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Restricted procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Favrskov Kommune
Postal address: Skovvej 20
Town: Hinnerup
Postal code: 8382
Country: DK
Contact person: Pia Blæsbjerg (på vegne af ordregiver)
E-mail: pia.blaesbjerg@d-s-r.dk
NUTS code: DK042
Main address (URL): http://www.favrskov.dk
Address of the buyer profile (URL): https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81223
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:
Rengøringsservice NØ - Favrskov Kommune

II.1.4) Short description
Rengøringsservice på ca. 25 lokationer under Favrskov Kommune – lokationerne omfatter skoler inkl. SFO, daginstitutioner, specialtilbud, administration, sundheds- og ældreområdet. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Opgaven udbydes samlet for område Nordøst Rengøringsservice bliver på nuværende tidspunkt udført af ekstern leverandør (udbuddets omfang fremgår af bilag A til nærværende udbudsbetingelser). Kontraktbilag 3: Kravspecifikation indeholder en uddybende beskrivelse af den udbudte ydelse.
Total Value:
DKK 31740528.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: DK042
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Favrskov Kommune NØ (Hadsten-området)
II.1.4) Short description
Rengøringsservice på ca. 25 lokationer under Favrskov Kommune – lokationerne omfatter skoler inkl. SFO, daginstitutioner, specialtilbud, administration, sundheds- og ældreområdet. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Opgaven udbydes samlet for område Nordøst Rengøringsservice bliver på nuværende tidspunkt udført af ekstern leverandør (udbuddets omfang fremgår af bilag A til nærværende udbudsbetingelser). Kontraktbilag 3: Kravspecifikation indeholder en uddybende beskrivelse af den udbudte ydelse.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kvalitet
Weighting: 50
Cost/Price
Weighting: 50
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
— Der er optioner på diverse time- og enhedspriser på ekstraopgaver. De fremgår af kravspecifikation for ekstraopgaver,
— Der kan desuden være mindre optioner i form af rengøringsrelaterede serviceopgaver. Disse fremgår af udbudsmaterialets kalkulationsoplysningsskemaer som tilkøbsydelser.


Additional information:
Ansøger bedes orientere sig om de samlede krav til ansøgning om prækvalifikation, som fremgår af afsnit 3 og 4 i kontraktbilag 2: Udbudsbetingelser.

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Restricted
IV.1.1) Type of procedure: Restricted procedure

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 167-408812

Contract No:
1
Title:
Rengøringsservice NØ - Favrskov Kommune

2019-12-19

6
Official name: Servicefirmaet Renell
Town: Helsingør
Postal code: 3000
Country: DK
NUTS code: DK02
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
DKK 6348106.00

Section V: Complementary information


Additional information:
Udbuddet gennemføres i henhold til udbudslovens afsnit 2 (lov nr. 1564 af 15.12.2015) som et begrænset udbud. Dette udbud gennemføres elektronisk via Dansk Servicerådgivnings portal for elektronisk tilbudsafgivelse i EUS Complete Tender Management (CTM Systemet) på https://www.eu-supply.com/dsr.asp Ansøger skal selv tilmelde sig udbuddet og afgive ansøgning via CTM Systemet. Kun ansøgning modtaget via CTM systemet vil kunne komme i betragtning. Såfremt ansøger ikke allerede er registreret i CTM systemet, skal dette gøres via hjemmesiden https://www.eu-supply.com/dsr.asp Når der er logget på CTM systemet, skal der klikkes på linket »Offentliggjorte udbud« og det konkrete udbud findes. Der fås adgang til udbuddet ved at trykke på knappen »Accepter«.
Ansøger skal selv holde sig orienteret i CTM systemet, hvor spørgsmål/svar offentliggøres.
Hver ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. I forbindelse med ansøgningen om prækvalifikation skal ansøger fremsende udfyldt ESPD. Ansøgers udfyldte ESPD er et foreløbigt bevis for, at ansøger ikke er omfattet af én af de udelukkelsesgrunde, som gælder for dette udbud, og at ansøger opfylder minimumskravene til egnethed.
Der opfordres til at ESPD udarbejdes on-line i CTM-systemet i den særlige ESPD-funktion under ”Mine besvarelser - ESPD”. Vigtigt: Ordregiver kan Ikke læse en ESPD xml-fil, der er vedhæftet ansøgningen på anden måde end i den særlige ESPD-funktion under ”Mine besvarelser - ESPD”. En ansøger der vedhæfter en ESPD xml-fil, som ordregiver ikke kan læse vil ikke være konditionsmæssig.
Ansøger skal udfylde ESPD i henhold til anvisningerne i udbudsbekendtgørelsen og i afsnit 3 i udbudsbetingelserne og i øvrigt følge anvisningerne i selve ESPD’et.
Ansøger kan indhente yderligere vejledning til udfyldelsen og fremsendelsen af ESPD i Konkurrence- ogForbrugerstyrelsens vejledning, ”ESPD – dokumentation og e-Certis” (kapitel 3), jf. https://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf
Såfremt ansøgning afgives af en sammenslutning (fx et konsortium), skal ansøgningen vedlægges en konsortieerklæring om, at alle deltagere i konsortiet hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse og med angivelse af en konsortie deltager, med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på konsortiets vegne.
Såfremt der ikke vedlægges ESPD eller konsortieerklæring med de krævede oplysninger, vil ansøgningen ikke være ukonditionsmæssig, men vurderingen af ansøgningen vil alene ske på baggrund af ansøgerskompetencer og de oplysninger, der fremgår af det af ansøger udfyldte ESPD.
Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet, skal ansøgningen vedlægges en støtteerklæring om, at disse enheder stiller deres ressourcer til rådighed for ordregiver i forbindelse med opfyldelse af kontrakten.
Såfremt der ikke vedlægges ESPD eller støtteerklæring med de krævede oplysninger, vil ansøgningen ikke være ukonditionsmæssig, men vurderingen af ansøgningen vil alene ske på baggrund af ansøgerskompetencer og de oplysninger, der fremgår af det af ansøger udfyldte ESPD.
Ansøgers omkostninger i forbindelse med afgivelse af ansøgning er ordregiver uvedkommende. I øvrigt henvises til det komplette udbudsmateriale som er tilgængeligt i CTM-systemet på det konkrete udbud under ”Se udbudsdokumenter”.

Review body:
Official name: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: DK
E-mail: klfu@erst.dk
URL: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

Body responsible for mediation procedures
Official name: Der er intet mæglingsorgan i Danmark.
Town: x
Country: DK
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
I henhold til § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr 593 af 2.6.2016 - kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:
Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26.2.2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- energiforsyning, transport samt posttjenester og ophævelse af direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.
Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
— 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort,
— 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.
Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: DK
E-mail: kfst@kfst.dk
URL: http://www.kfst.dk

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


90910000; 90911100; Cleaning services; Accommodation cleaning services;