The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Wieliczka: Locksmith services

OJEU Ref

014746-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Other

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Kopalnia Soli „Wieliczka" Spółka Akcyjna
Postal address: Park Kingi 1
Town: Wieliczka
Postal code: 32-020
Country: PL
Contact person: Maciej Trąbka
Telephone: +48 12278-71-11
E-mail: maciej.trabka@kopalnia.pl
Fax: +48 12278-71-10
NUTS code: PL21
Main address (URL): www.kopalniawieliczka.eu
I.4) Type of the contracting authority:
Spółka Akcyjna
I.5.2) Other activity -
Górnictwo

Section II: Object of Contract


Title:
Usługi mechaniczne dla Kopalni Soli „Wieliczka”
Reference number: KSW/2019/EZM/139

II.1.4) Short description
Usługi mechaniczne dla Kopalni Soli „Wieliczka”.
Total Value:
PLN 4050200.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL214
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Wieliczka.
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego:
1. usług technicznych;
2. górniczych usług technicznych;
3. usług polegających na na prowadzeniu obsługi i bieżącej konserwacji instalacji przemysłowych wód i solanek, celem prawidłowego prowadzenia gospodarki wodno–solankowej;
4. usług polegających na obsłudze, przeglądach i konserwacji, a także bieżących naprawach i pracach przy usuwaniu awarii instalacji;
5. usług polegających na stałym nadzorze nad urządzeniami poddozorowymi;
6. usług polegających na prowadzeniu narzędziowni w tym wydawania do używania uprawnionym pracownikom Zamawiającego sprzętu;
7. usług obejmujących odbiór, zasyp, składowanie i załadunek soli.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego maksymalnie 40 000 (słownie: czterdzieści tysięcy) roboczogodzin usług technicznych lub górniczych usług technicznych. W ramach maksymalnej ilości roboczogodzin usług technicznych, zostanie zlecone przez Zamawiającego wykonanie 33 000 (słownie: trzydzieści trzy tysiące) roboczogodzin usług technicznych lub górniczych usług technicznych. Zlecenie wykonywania pozostałej części, tj. 7 000 (słownie: siedem tysięcy) roboczogodzin usług technicznych lub górniczych usług technicznych będzie zależało od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji). Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować w tym zakresie ze zlecenia wykonania całości lub części usług.
2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług obejmujących: odbiór, zasyp, składowanie i załadunek soli w maksymalnej ilości 16 600 (słownie: szesnaście tysięcy sześćset) ton. W ramach maksymalnej wielkości usług, zlecone zostanie przez Zamawiającego wykonanie usług obejmujących odbiór, zasyp, składowanie i załadunek w ilości 9 600 (słownie: dziewięć tysięcy sześćset) ton soli. Zlecenie wykonywania pozostałej części usług w zakresie obejmującym odbiór, zasyp, składowanie i załadunek 7 000 (słownie: siedem tysięcy) ton soli, będzie uzależnione od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji). Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować w tym zakresie ze zlecenia wykonania całości lub części usług.


Section IV: Procedure
Podstawą prawną wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”. Zgodnie z treścią tego przepisu, zamawiający, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a ustawy, może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku gdy zamówienie udzielane jest osobie prawnej, jeżeli:
a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób;
b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a;
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.


Title:
Usługi mechaniczne dla Kopalni Soli „Wieliczka”

2020-01-09

1
0
0
0
1
Official name: Kopalnia Soli „Wieliczka” Zakład Mechaniczny Sp. z o.o.
Postal address: Park Kingi 1
Town: Wieliczka
Postal code: 32-020
Country: PL
NUTS code: PL214
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 4050200.00
Total Value:
PLN 4050200.00


1. świadczenie usług wskazanych w § 5 ust. 1 pkt 11 umowy
2. wykonywanie badań ochrony przeciwporażeniowej elektronarzędzi

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: http://www.uzp.gov.pl.
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie, w dziale VI środki ochrony prawnej, tj.:
1) art. 179 ustawy – przepisy wspólne;
2) art. 180 – 198 ustawy – odwołania;
3) art. 198a – 198g ustawy – skarga do sądu.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: http://www.uzp.gov.pl.

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


98395000; 50712000; 45350000; 14622000; 44163100; Locksmith services; Repair and maintenance services of mechanical building installations; Mechanical installations; Steel; Pipes;