The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Bydgoszcz: Health and social work services

OJEU Ref

014894-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Other

Awarding Criteria

Not applicable

Procedure

Open procedureAWARD_CONTRACT

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Postal address: ul. Powstańców Wielkopolskich 7
Town: Bydgoszcz
Postal code: 85-090
Country: PL
Contact person: Marlena Dąbek
Telephone: +48 52525-52-28
E-mail: przetarg@bg.policja.gov.pl
Fax: +48 52525-53-19
NUTS code: PL61
Main address (URL): www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl
Address of the buyer profile (URL): https://platformazakupowa.pl/kwp_bydgoszcz
I.4) Type of the contracting authority:
administracja rządowa terenowa

Main Activity
I.5.1) Main Activity: PUBLIC ORDER AND SAFETY

Section II: Object of Contract


Title:
Świadczenie usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Lipnie oraz innych jednostek woj. kujawsko-pomorskiego
Reference number: SZPiFP-146-19

II.1.4) Short description
Świadczenia usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Lipnie oraz innych jednostek woj. kujawsko-pomorskiego, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w rozdz. III w Załączniku nr 1 do ogłoszenia – SIWZ.
Total Value:
PLN 138231.71

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL61
II.2.3.2) Main site or place of performance:
W obrębie granic administracyjnych miasta Lipno
II.1.4) Short description
Świadczenia usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Lipnie oraz innych jednostek województwa kujawsko-pomorskiego.


Additional information:
Ilekroć w Ogłoszeniu jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz 1843);

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 235-577015


2020-01-02

1
0
0
0
1Official name: Szpital Lipno Sp. z o.o.
Postal address: ul. Nieszawska 6
Town: Lipno
Postal code: 87-600
Country: PL
NUTS code: PL61

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 138231.71
Total Value:
PLN 132390.24

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się nie zgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednim własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Terminy wniesienia odwołania:
5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu,a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5.4. Jeśli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Departament Odwołań UZP
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


85000000; 85140000; 85121000; Health and social work services; Miscellaneous health services; Medical practice services;