The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Denmark-Copenhagen: Education and training services

OJEU Ref

014927-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Centeral Government

Awarding Criteria

Not applicable

ProcedureAWARD_CONTRACT

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Finansministeriets Koncern - Moderniseringsstyrelsen
National registration number: 10213231
Postal address: Landgreven 4
Town: København K
Postal code: 1301
Country: DK
Contact person: Andreas Jeppe Larsen
Telephone: +45 33928000
E-mail: modst@modst.dk
NUTS code: DK
Main address (URL): https://permalink.mercell.com/106930123.aspx
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:
Udbud af udvikling og gennemførsel af ledelsesudviklingsforløb for nye ledere i staten - tilbud

II.1.4) Short description
Moderniseringsstyrelsen udbyder en kontrakt om udvikling og gennemførelse af udviklingsforløb for nye ledere i staten, jf. den nærmere beskrivelse i pkt. II.2.4.) og udbudsmaterialet.
Overordnet består opgaven af en udviklingsfase (fase 1), gennemførelsesfase (fase 2) og en evaluerings- og justeringsfase (fase 3). Fase 2 og fase 3 gentages, idet der som udgangspunkt skal afvikles 7 forløb af ca. 6 måneders varighed fra opstart til afslutning af hvert enkelt forløb. Hertil kommer op til 13 yderligere forløb, jf. kontraktens bestemmelser om optioner.
Opgavens indhold er nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne og udbudsmaterialets, herunder særligt bilag 1, der er tilgængelig på den i pkt. I.3) angivne hjemmeside.
Moderniseringsstyrelsen forbeholder sig retten til løbende at ændre opgaven beskrevet i udbudsmaterialet. Tilbudsgiverne opfordres derfor til løbede at holde sig orienteret via den i pkt. I.3) angivne hjemmeside.
Tryk her https://permalink.mercell.com/121458337.aspx
Total Value:
DKK 9500000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: DK
II.1.4) Short description
Der henvises til beskrivelsen i pkt. II.1.4. Det bemærkes i forhold til angivelsen af kontraktens varighed i pkt. II.2.7), at kontrakten løber, indtil alle opgaver i bilag 1 er gennemført. Aktiveres optioner på yderligere forløb, løber kontrakten indtil disse forløb er gennemført. Der henvises i øvrigt til kontraktens bestemmelse om ikrafttræden, ophør og option.


Section IV: Procedure


Ydelsen er omfattet af bilag XIV til udbudsdirektivet, og udbuddet gennemføres derfor efter udbudslovens afsnit III § § 186-190 (light-regimet) angående offentlige kontrakter vedrørende sociale og andre specifikke tjenesteydelser. Proceduren for konkurrenceudsættelsen er opdelt i en udvælgelsesfase og en forhandlingsfase. [Beskrivelsen fortsætter under pkt. VI.3)]
IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 105-257143

Title:
Udbud af udvikling og gennemførsel af ledelsesudviklingsforløb for nye ledere i staten - tilbud

2020-01-07

4
0
0
0
4Official name: Connector A/S
National registration number: 31429226
Postal address: Skodsborgvej 188
Town: Nærum
Postal code: 2850
Country: DK
Telephone: +45 44943300
NUTS code: DK

Total Value:
DKK 9500000.00

Section V: Complementary information


Additional information:
[Fortsættelse af beskribvelse i pkt. III.1.4)]
Egnethedskriterier: økonomisk og finansiel formåen:
Følgende dokumentation skal indgå i udvælgelsesanmodningen for at vurdere, om kravene er opfyldt:
1) Erklæring om ansøgers samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår;
2) Ansøgers balance eller uddrag heraf, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor ansøgeren er etableret, eller anden dokumentation for soliditetsgradens størrelse.
Minimumskrav til egnethed:
1) Som minimum kræves en samlet årlig omsætning på mindst 6 000 000 DKK i det seneste disponible regnskabsår;
2) Som minimum kræves en soliditetsgrad på 8% i det seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes som ansøgerens samlede egenkapitals værdi i forhold til ansøgerens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapitals værdi/samlede aktiver) x 100 = Soliditetsgrad.
Udvælgelseskriterier:
Udvælgelseskriterierne vedrører ansøgers tekniske og faglige formåen i forhold til at løse den samlede udbudte opgave, som er beskrevet i udbudsmaterialet. Udvælgelsen foretages på baggrund af en vurdering af ansøgers bemanding og ansøgers referencer.
Ansøgers bemanding:
Hermed forstås en vurdering af de angivne konsulenters viden og erfaringer i forhold til den udbudte opgave som efterspurgt i Bilag 3.
Ansøgers referencer:
Hermed forstås en vurdering af de angivne referencers relevans som efterspurgt i skabelon for referenceliste.
[Fortsættelse af beskrivelse i pkt. IV.1.11)]
I udvælgelsesfasen vil ordregiver begrænse antallet af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, til 4. De praktiske forhold vedrørende udformning og aflevering af udvælgelsesanmodning fremgår af udbudsbetingelserne.
Vurdering af ansøgeres egnethed og udvælgelse af ansøgere sker som angivet i pkt. III.1.4).
Fristen for afgivelse af udvælgelsesanmodning fremgår af pkt. IV.2.2).
De egnede og udvalgte ansøgere vil blive inviteret til at afgive første forhandlingstilbud. Moderniseringsstyrelsen har forbeholdt sig retten til at indgå kontrakt på baggrund af de første forhandlingstilbud. Det forventes dog, at der gennemfores en eller flere forhandlingsrunder, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne.
Efter forhandlingsfasens afslutning afgiver tilbudsgiverne deres endelige tilbud på baggrund af ordregivers eventuelt reviderede udbudsmateriale.
Tildeling af kontrakten vil ske til den tilbudsgiver, som afgiver tilbuddet med "Bedste forhold mellem pris og kvalitet", hvor kvalitet vægter 70 pct. og pris vægter 30 pct. Evaluering af kvalitet vil ske på baggrund af delkriterierne "Tilbudsgivers bemanding" og "Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse". Evaluering af pris vil ske på baggrund af den samlede evalueringstekniske pris, jf. underbilag 4A. Der henvises til udbudsbetingelserne, pkt. 8.
[Tilføjelse til pkt. IV.2.4)]
Udvælgelsesanmodning og tilbud skal afgives på dansk, som anført i pkt. IV.2.4). Der tillades dog fagtermer, vendinger og lignende på fremmedsprog. Der vil blive set bort fra dele af udvælgelsesanmodning og tilbud, der i deres helhed er udfærdiget på et andet sprog end dansk.

Review body:
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: DK
Telephone: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799
URL: http://www.klfu.dk
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk) gælder følgende frister for indgivelse af klage angående udbud omfattet af udbudslovens afsnit III:
Klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;
4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1).
Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: DK
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100
URL: http://www.kfst.dk

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


80000000; 79998000; 80511000; 80532000; Education and training services; Coaching services; Staff training services; Management training services;