The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Czechia-Prague: Intercity railway works

OJEU Ref

014940-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Public works contract

Awarding Authority

Water, energy, transport and telecommunications sectors

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
National registration number: 70994234
Postal address: Dlážděná 1003/7
Town: Praha
Postal code: 110 00
Country: CZ
Contact person: Ing. Radomíra Rečková
Telephone: +420 725744197
E-mail: Reckova@szdc.cz
NUTS code: CZ01
Main address (URL): http://www.szdc.cz/index.html
Address of the buyer profile (URL): https://zakazky.szdc.cz/


Section II: Object of Contract


Title:
Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou

II.1.4) Short description
Předmětem stavby je rekonstrukce železničního svršku a spodku jednoduchých kolejových spojek č. 39, 40, 41, 43 v hlavních kolejích na sázavském zhlaví v ŽST Žďár nad Sázavou a navazujícího traťového oblouku ve směru Sázava u Žďáru. Dále bude provedena rekonstrukce mostu v km 86,998 a v km 87,025 spočívající v rekonstrukci mostovek, úložných prahů a říms, kabelových lávek, rekonstrukce trakčního vedení, sanace náspu a skalního zářezu, kabelových tras.
Total Value:
CZK 333077726.44

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: CZ063
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Vysočina
II.1.4) Short description
Předmětem stavby je rekonstrukce železničního svršku a spodku jednoduchých kolejových spojek č. 39, 40, 41, 43 v hlavních kolejích na sázavském zhlaví v ŽST Žďár nad Sázavou a navazujícího traťového oblouku ve směru Sázava u Žďáru. Dále bude provedena rekonstrukce mostu v km 86,998 a v km 87,025 spočívající v rekonstrukci mostovek, úložných prahů a říms, kabelových lávek, rekonstrukce trakčního vedení, sanace náspu a skalního zářezu, kabelových tras.

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
Veřejná zakázka bude spolufinancována z Operační program doprava.

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 145-358303

Title:
Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou

2019-12-20

3
1
3
Official name: Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.
National registration number: 25253361
Postal address: K Vápence 2677, Zelené Předměstí
Town: Pardubice
Postal code: 530 02
Country: CZ
NUTS code: CZ053
V.2.3) The contractor is an SME: no


Official name: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
National registration number: 60932171
Postal address: Průmyslová 941
Town: Havlíčkův Brod
Postal code: 580 01
Country: CZ
NUTS code: CZ063
V.2.3) The contractor is an SME: no


Official name: Chládek & Tintěra, a.s.
National registration number: 62743881
Postal address: Nerudova 1022/16, Předměstí
Town: Litoměřice
Postal code: 412 01
Country: CZ
NUTS code: CZ042
V.2.3) The contractor is an SME: no


Official name: Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.
National registration number: 25317628
Postal address: Mlýnská 388/68, Trnitá
Town: Brno
Postal code: 602 00
Country: CZ
NUTS code: CZ064
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
CZK 277176349.00
Total Value:
CZK 333077726.44

11

Section V: Complementary information


Additional information:
Odst. V.2.2.)Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů
„Společnost Žďár nad Sázavou“
Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. (vedoucí společník)
K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
ČESKÁ REPUBLIKA
IČO: 25253361
a
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. (společník)
Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
ČESKÁ REPUBLIKA
IČO: 60932171
Chládek & Tintěra, a.s. (společník)
Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice
ČESKÁ REPUBLIKA
IČO: 62743881
a
Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s. (společník)
Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
IČO: 25317628

Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable


45234110; 45221112; Intercity railway works; Railway bridge construction work;