The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Konstancin-Jeziorna: Electricity distribution and related services

OJEU Ref

015074-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Water, energy, transport and telecommunications sectors

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – Departament Zakupów
Postal address: ul. Warszawska 165
Town: Konstancin-Jeziorna
Postal code: 05-520
Country: PL
Contact person: Kamila Kapuścińska-Oneksiak
E-mail: kamila.kapuscinska-oneksiak@pse.pl
Fax: +48 222422169
NUTS code: PL
Main address (URL): http://www.pse.pl


Section II: Object of Contract


Title:
Usługi systemowe w okresie od 25.3.2020 r. do 31.12.2020 r. od Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.
Reference number: 2019-WNP-0387-DU-KKO

II.1.4) Short description
Usługi systemowe w okresie od 25.3.2020 r. do 31.12.2020 r. od Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
II.1.4) Short description
Usługi systemowe w okresie od 25.3.2020 r. do 31.12.2020 r. od Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.Section IV: Procedure

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i art. 9c ust. 2 ustawy z dnia 10.4.1997 r. – Prawo Energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako pełniąca funkcje Operatora Systemu Przesyłowego (OSP), jest zobowiązana m.in. do zapewnienia ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej oraz do utrzymywania właściwych parametrów jakościowych dostaw energii elektrycznej w (KSE). Szczegółowe wymagania w tym zakresie określają krajowe regulacje prawne, w tym przede wszystkim akty wykonawcze do ustawy – Prawo Energetyczne oraz zasady pracy połączonych systemów elektroenergetycznych w Europie kontynentalnej, określone przez międzynarodową organizację ENTSO-E (The European Network of Transmission System Operators for Electricity).
Zadania w powyższym zakresie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. realizuje między innymi poprzez zarządzanie ograniczeniami sieciowymi, w ramach czego jest wykorzystywana usługa dyspozycyjności jednostek wytwórczych (nazywana dalej również „Usługa”). Usługa służy do zapewnienia minimalnych, niezbędnych z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy KSE, wielkości generacji mocy czynnej oraz mocy biernej w poszczególnych „miejscach sieci” (węzłach lub obszarach skupiających określone węzły). Zakup Usługi odbywa się według zasad określonych w:
(i) Instrukcji Ruchu i eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, oraz
(ii) umowie o świadczenie Usługi.
W celu skutecznej i efektywnej realizacji zadań w zakresie zarządzania ograniczeniami sieciowymi, OSP zawiera umowy o świadczenie Usługi z wytwórcami, których jednostki muszą produkować energię w ilościach zdeterminowanych przez względy bezpieczeństwa funkcjonowania KSE, a jednocześnie charakteryzują się kosztami produkcji energii elektrycznej przewyższającymi ceny rynkowe (trwale bądź okresowo). Umowy o świadczenie Usługi zapewniają wymagana z punktu widzenia bieżącego bezpieczeństwa KSE dyspozycyjność określonych jednostek wytwórczych.
Konieczność świadczenia usługi dyspozycyjności jednostek wytwórczych przez Wykonawcę wynika z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, tj. z warunków pracy KSE, a w szczególności wymagań w zakresie zapewnienia bieżącego bezpieczeństwa pracy KSE.


Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 1
Title:
Usługi systemowe w okresie od 25.3.2020 r. do 31.12.2020 r. od Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

2019-12-10
Official name: Elektrociepłownia Stalowa Wola
Postal address: Energetyków
Town: Stalowa Wola
Postal code: 37-450
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: no

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587777
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
1) W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych -odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale VI przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść Szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli korzystano z faksu lub środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni - jeżeli korzystano z innych środków.
3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


65300000; Electricity distribution and related services;