The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Warsaw: Hire of buses and coaches with driver

OJEU Ref

015120-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Water, energy, transport and telecommunications sectors

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Poczta Polska Spółka Akcyjna
Postal address: ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Town: Warszawa
Postal code: 00-940
Country: PL
Contact person: Halina Komasara
Telephone: +48 322532366
E-mail: zakupy.katowice@poczta-polska.pl
NUTS code: PL
Main address (URL): www.poczta-polska.pl


Section II: Object of Contract


Title:
Usługa transportowa regularnego przewozu pracowników POL RD Katowice mikrobusami
Reference number: BZA.2600.475.2019

II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych regularnego przewozu pracowników POL RD w Katowicach. Świadczenie usługi odbywać się będzie według tras określonych dla poszczególnych zadań w rozkładzie jazdy (załącznik nr 6 do SIWZ i 3.5 do umowy).
Total Value:
PLN 388365.84

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Usługa transportowa regularnego przewozu pracowników POL RD Katowice mikrobusami
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Przewóz pracowników POL RD w Katowicach mikrobusem na trasie: Sosnowiec – WER Zabrze – Sosnowiec.
II.1.4) Short description
Szacunkowa ilość kilometrów na okres trwania umowy wynosi 56.304. Przewidywana ilość osób do przewozu – 20.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 2
Title:
Usługa transportowa regularnego przewozu pracowników POL RD Katowice mikrobusami
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Przewóz pracowników POL RD w Katowicach mikrobusem na trasie: Bytom – WER Zabrze – Bytom.
II.1.4) Short description
Szacunkowa ilość kilometrów na okres trwania umowy wynosi 19.584. Przewidywana ilość osób do przewozu – 25.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 3
Title:
Usługa transportowa regularnego przewozu pracowników POL RD Katowice mikrobusami
II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Przewóz pracowników POL RD w Katowicach mikrobusem na trasie: Rybnik – WER Zabrze – Rybnik.
II.1.4) Short description
Szacunkowa ilość kilometrów na okres trwania umowy wynosi 56.304. Przewidywana ilość osób do przewozu – 20.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 4
Title:
Usługa transportowa regularnego przewozu pracowników POL RD Katowice mikrobusami
II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Przewóz pracowników POL RD w Katowicach mikrobusem na trasie: Katowice – WER Zabrze – Katowice.
II.1.4) Short description
Szacunkowa ilość kilometrów na okres trwania umowy wynosi 29.484. Przewidywana ilość osób do przewozu – 20.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 189-460904

Contract No:
BZA.2600.475.2019
II.2.1) Lot No: 1
Title:
Usługa transportowa regularnego przewozu pracowników POL RD Katowice mikrobusami

2019-11-26

2
2
Official name: PHU Gps-Trans Piotr Gzyl
Postal address: ul. Ceglana 13
Town: Sosnowiec
Postal code: 41-200
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 119364.48
Total Value:
PLN 96842.88

Contract No:
BZA.2600.475.2019
II.2.1) Lot No: 2
Title:
Usługa transportowa regularnego przewozu pracowników POL RD Katowice mikrobusami

2019-11-26

4
4
Official name: PHU Gps-Trans Piotr Gzyl
Postal address: ul. Ceglana 13
Town: Sosnowiec
Postal code: 41-200
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 76377.60
Total Value:
PLN 84798.72

Contract No:
BZA.2600.475.2019
II.2.1) Lot No: 3
Title:
Usługa transportowa regularnego przewozu pracowników POL RD Katowice mikrobusami

2019-11-26

2
2
Official name: Skalmar Przewozy Osobowe Mariusz Skowyrski
Postal address: ul. Strzelców Bytomskich 9/82
Town: Bytom
Postal code: 41-902
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 132314.40
Total Value:
PLN 142449.12

Contract No:
BZA.2600.475.2019
II.2.1) Lot No: 4
Title:
Usługa transportowa regularnego przewozu pracowników POL RD Katowice mikrobusami

2019-11-26

5
5
Official name: PHU Gps-Trans Piotr Gzyl
Postal address: ul. Ceglana 13
Town: Sosnowiec
Postal code: 41-200
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 75773.88
Total Value:
PLN 64275.12

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Body responsible for mediation procedures
Official name: jw
Town: Warszawa
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.
3. Szczegółowe przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI Pzp.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


60172000; Hire of buses and coaches with driver;