The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Bulgaria-Sofia: Aircraft equipment

OJEU Ref

015195-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Centeral Government

Awarding Criteria

The most economic tender

ProcedureOfficial name: Министерство на отбраната
National registration number: 000695324
Postal address: ул. „Дякон Игнатий“ № 3
Town: София
Postal code: 1092
Country: BG
Contact person: дирекция „Отбранителна аквизиция“
Светлозар Вълчев
Telephone: +359 29220674

E-mail: s.valchev@mod.bg
Fax: +359 29515169

Main address (URL): www.mod.bg
Address of the buyer profile (URL): http://pp.mod.bg
http://pp.mod.bg/MO-DOA-2017-068

Интегрирана логистична поддръжка на самолети МиГ-29 — сключване на пети договор № УД-12-105/РСК2111282-100 от 18.12.2019 г. към рамково споарзумение №УД-12-13/21.3.2018 г. с предмет „Удължаване с 50 (петдесет) часа на междуремонтния ресурс на 10 (десет) броя двигатели РД-33, серия 2“.


1


На територията на военно формирование 28000 — Граф Иннатиево и на територията на изпълнителя.
NUTS code: BG331

Доставка на имущество съгласно приложение № 1 на договор № УД 12-105/РСК2111282-10 от 18.12.2019 г.7 941 106


Самолет МиГ-29 е основният изтребител, с който се носи непрекъснато бойно дежурство за осигуряване на въздушния суверенитет на страната и за изпълнение на задачата по Air Policing — международен ангажимент на БЪЛГАРИЯ по охрана на въздушното пространство в Интегрираната система на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана. ВВС разполагат с 19 броя МиГ-29, от които 15 броя се експлоатират по техническо състояние до 2029 г., на основание на договор, сключен между МО и АД „РСК „МиГ“, която притежава изключителни права за удължаване на ресурса на самолетите и преминаване към експлоатация по техническо състояние. Съгласно т. 690 от НИАС-80 — основополагащ документ при експлоатацията на авиационната техника на ВВС — усъвършенствуването и модернизирането на авиационната техника и отстраняването на конструктивно-производствени недостатъци по нея се извършват чрез доработки по бюлетини разработени от промишлеността и въведени от главния инженер на авиацията, като съгласно т. 697 от НИАС-80 се забраняват изменения в конструкцията на авиационната техника, принципите и монтажните схеми и други, неуказани в ръководствата и инструкциите по експлоатация на дадения тип самолет, а на основание чл. 186а от МЗ № 361/15.6.2011 г. относно отмяна, изменение и допълнение на документи, регламентиращи летателната дейност в авиацията на БА — авиационната техника се експлоатира съгласно документацията разработена от завода производител. Съгласно чл. 148, ал. 1, т. 1 и 5 от ЗОП поддържането на летателната годност на самолета МиГ-29 по време на жизнения цикъл по смисъла на §2, т. 11 от ДР на ЗОП е свързано с „доставки на военно оборудване, включително части, компоненти и/или монтажни елементи за него, както и оборудване, включено в списъка на продуктите, свързани с отбраната, приет на основание чл. 2, ал. 1 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба“ и представляват „услуги за специфични военни цели или за чувствителни услуги“. С писмо изх. № 4153-12-859-2017/19.10.2017 г. генералният директор на АД „РСК „МиГ“ информира МО, че е разработчик и производител на самолети от типа МиГ и извършва производство, доставка на резервни части и комплектуващи изделия; освидетелствуване, еталониране, удължаване на сроковете за експлоатация; техническо обслужване, ремонт и др., обезпечаващи комплексното обслужване на самолети МиГ-29. Посочва се още, че АД „РСК „МиГ“ не е предоставяло на никое чуждестранно предприятие лиценз за горепосочените дейности. Съгласно чл. 164, ал. 1, т. 5 от ЗОП възложителите вземат решение за възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност чрез процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка в случаите, когато по технически причини или от съображения, свързани със защитата на изключителни права, поръчката може да бъде възложена само на определен изпълнител — в настоящия случай от АД „РСК „МиГ“. На основание чл. 22, ал. 2, т. 11а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Р БЪЛГАРИЯ,с решение № 862 от 29.11.2018 г. на Министерски съвет е приет проект за инвестиционен разход „Осигуряване на летателната годност на самолети МиГ-29“, съгласно който за реализацията на проекта са необходими 97 553 299 BGN с ДДС (81 294 416 BGN без ДДС). В рамковото споразумение е предвидена възможност за сключване на договори с обща стойност 97 553 299 BGN с ДДС (81 294 416 BGN без ДДС), като за целта е необходимо да има приет проект за инвестиционен разход от Министерски съвет.
1
Предложена цена
10021-39-321
IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 006-010594

09
01
2019

УД-12-105 от 18.12.2019
1

Доставка на имущество за самолети МиГ-29 съгласно приложение № 1 на договора

06
03
2018
1Official name: Акционерно дружество „Руска самолетостройтелна корпорация МиГ“
National registration number: 1087746371844
Postal address: 1-й Боткинский проезд № 7
Town: Москва
Postal code: 125284
Country: BG
Telephone: +7 4957218100
Fax: +7 4956531447


7 941 106


7 941 106


17
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG

E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
URL: http://www.cpc.bg
Fax: +359 29807315

08
01
2020

English Language Unavailable


34741000; Aircraft equipment;