The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Łódź: Laboratory building construction work

OJEU Ref

015495-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Public works contract

Awarding Authority

Other

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Postal address: al. Kościuszki 4
Town: Łódź
Postal code: 90-419
Country: PL
Contact person: Janusz Kokoszko
Telephone: +49 422725940
E-mail: janusz.kokoszko@umed.lodz.pl
NUTS code: PL711
Main address (URL): http://www.umed.pl
I.4) Type of the contracting authority:
uczelnia publiczna

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:
Wybudowanie nowego budynku laboratoryjno-badawczego Brain w formule zaprojektuj i wybuduj
Reference number: ZP/71/2019

II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu budynku laboratoryjno-badawczego wraz z dostawą mebli laboratoryjnych.
Szczegółowy zakres prac, jak i warunki oraz zasady realizacji przedmiotu umowy określa opis przedmiotu zamówienia określony za pomocą Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU).
Total Value:
EUR 40559109.82

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Łódź, ul. Pomorska 251
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu budynku laboratoryjno-badawczego wraz z dostawą mebli laboratoryjnych.
Szczegółowy zakres prac, jak i warunki oraz zasady realizacji przedmiotu umowy określa opis przedmiotu zamówienia określony za pomocą Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU).
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Wydłużenie okresu gwarancji o x miesięcy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
Projekt „BRaIn – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji” (RPLD.01.01.00-10-0003/17) współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 152-373968

Title:
Wybudowanie nowego budynku laboratoryjno-badawczego Brain w formule zaprojektuj i wybuduj

2020-01-07

2
1
0
0
2
Official name: Erbud S.A.
Postal address: ul. Franciszka Klimczaka 1
Town: Warszawa
Postal code: 02-797
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: no


Official name: Budomal Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Rafał Leśniak
Postal address: ul. Beli Bartoka 24 lok. U8
Town: Łódź
Postal code: 92-547
Country: PL
NUTS code: PL711
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 40559109.82


Wykonanie dokumentacji projektowej

Section V: Complementary information


Additional information:
1. Zgodnie z art. 85 ustawy Pzp Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
URL: http://www.uzp.gov.pl

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


45214610; 45214600; 71220000; 71320000; 71520000; Laboratory building construction work; Construction work for research buildings; Architectural design services; Engineering design services; Construction supervision services;