The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Czechia-Liberec: Carriageway resurfacing works

OJEU Ref

015504-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Public works contract

Awarding Authority

Local authorities

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Liberecký kraj
National registration number: 70891508
Postal address: U Jezu 642/2a
Town: Liberec 2
Postal code: 461 80
Country: CZ
Contact person: Ing. Vladimíra Semerádová
E-mail: vladimira.semeradova@kraj-lbc.cz
NUTS code: CZ051
Main address (URL): http://krajsky-urad.kraj-lbc.cz/
Address of the buyer profile (URL): https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:
Severozápadní obchvat města Zákupy
Reference number: ZZVZ/0143/18

II.1.4) Short description
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je realizace následujících akcí:
Akce A: Výstavba severozápadního obchvatu města Zákupy
Investorem akce A je Liberecký kraj.
Předmětem plnění akce A je novostavba obchvatové komunikace II/268, která umožní se vyhnout centru města Zákupy a zároveň odlehčí dnes velmi zatěžovaným komunikacím procházejícím centrem Zákup. Stavbou vznikne bezpečnější a rychlejší propojení silnic II/262 a II/268. Stavba je rozdělena na několik stavebních objektů, které obsahují silnici hlavní trasy (obchvatová silnice) s místní obslužnou komunikací, odvodnění a jednotlivé přeložky inženýrských sítí, které jsou vynucené navrženou obchvatovou silnicí.
Akce B: Vybudování chodníků a veřejného osvětlení
Investorem akce B je Město Zákupy.
Předmětem plnění akce B je s novostavbou obchvatové komunikace spojená výstavba chodníku a realizace nového veřejného osvětlení.
Total Value:
CZK 37384000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: CZ051
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Místem plnění veřejné zakázky jsou silnice II/262 a II/268, město Zákupy, okres Česká Lípa, Liberecký kraj.
II.1.4) Short description
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je realizace následujících akcí:
Akce A: Výstavba severozápadního obchvatu města Zákupy
Investorem akce A je Liberecký kraj.
Předmětem plnění akce A je novostavba obchvatové komunikace II/268, která umožní se vyhnout centru města Zákupy a zároveň odlehčí dnes velmi zatěžovaným komunikacím procházejícím centrem Zákup. Stavbou vznikne bezpečnější a rychlejší propojení silnic II/262 a II/268. Stavba je rozdělena na několik stavebních objektů, které obsahují silnici hlavní trasy (obchvatová silnice) s místní obslužnou komunikací, odvodnění a jednotlivé přeložky inženýrských sítí, které jsou vynucené navrženou obchvatovou silnicí.
Akce B: Vybudování chodníků a veřejného osvětlení
Investorem akce B je Město Zákupy.
Předmětem plnění akce B je s novostavbou obchvatové komunikace spojená výstavba chodníku a realizace nového veřejného osvětlení.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
Severozápadní obchvat města Zákupy, registr. číslo projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009425

Additional information:
Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději do 200 dnů od předání a převzetí staveniště.

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 027-059076

Contract No:
ZZVZ/0143/18
Title:
Severozápadní obchvat města Zákupy

2020-01-07

9
9
Official name: Porr, a.s.
National registration number: 43005560
Postal address: Dubečská 3238/36
Town: Praha 10 - Strašnice
Postal code: 100 00
Country: CZ
NUTS code: CZ01
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 37384000.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


45233223; Carriageway resurfacing works;