The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Bulgaria-Sofia: Construction work

OJEU Ref

015562-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Public works contract

Awarding Authority

Body goverened by public law

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Институт по физика на твърдото тяло „Акад. Георги Наджаков“ към Българска академия на науките (ИФТТ — БАН)
National registration number: 000662025
Postal address: бул. „Цариградско шосе“ № 72
Town: София
Postal code: 1784
Country: BG
Contact person: инж. Ирина Велкова — специалист „Управление на човешките ресурси“, ИФТТ — БАН
Telephone: +359 29795780
E-mail: velkova@issp.bas.bg
Fax: +359 24261256
NUTS code: BG411
Main address (URL): http://www.issp.bas.bg/
Address of the buyer profile (URL): http://www.issp.bas.bg/public-procurement/
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC
I.5.2) Other activity -
научна дейност

Section II: Object of Contract


Title:
Проектиране, авторски надзор и изпълнение на основен ремонт и преустройство на част от съществуваща едноетажна сграда с идентификатор 68134.4083.606.51, представляващо помещение с РЗП 180 кв. м.

II.1.4) Short description
Проектиране, авторски надзор и изпълнение на основен ремонт и преустройство на част от съществуваща едноетажна сграда с идентификатор 68134.4083.606.51, представляващо помещение с РЗП 180 кв. м, находяща се в НК2 — БАН по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014—2020 г. Целта е създаването на нова научна лаборатория. Новата лаборатория е предвидено да се обособи в съществуващата сграда, състояща се от блок А, основно тяло и блок Б, т.е. ще се използва неангажирана площ в „основното тяло“ и допълваща площ.
Новата лаборатория ще се изгради на кота (±0,00=594,75) при запазване на съществуващата строителна конструкция от колони, греди и покривна конструкция. Стените по всички оси (4-3, 4-4, 4-2) като вътрешни разпределителни и по фасадни по оси (А-0, Б, Б1) се запазват.
Total Value:
BGN 161622

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BG411
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Р БЪЛГАРИЯ, град София, Научен комплекс 2 на БАН, бул. „Цариградско шосе“ № 72
II.1.4) Short description
Проектиране, авторски надзор и изпълнение на основен ремонт и преустройство на част от съществуваща едноетажна сграда с идентификатор 68134.4083.606.51, представляващо помещение с РЗП 180 кв. м, находяща се в НК2 — БАН. Целта е създаването на нова научна лаборатория. Новата лаборатория е предвидено да се обособи в съществуващата сграда, състояща се от блок А, основно тяло и блок Б, т.е. ще се използва неангажирана площ в „основното тяло“ и допълваща площ.
Новата лаборатория ще се изгради на кота (±0,00=594,75) при запазване на съществуващата строителна конструкция от колони, греди и покривна конструкция. Стените по всички оси (4-3, 4-4, 4-2) като вътрешни разпределителни и по фасадни по оси (А-0, Б, Б1) се запазват.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: П1 = предлаган срок за изготвяне на технически проект
Weighting: 10

Criteria: П2 = предлаган срок за изпълнение на строителните работи по поръчката
Weighting: 10
Cost/Price
Criteria: П3 = обща цена за изготвяне на технически проект плюс цена за авторски надзор
Weighting: 30
Cost/Price
Criteria: П4 = обща цена за изпълнение на строителните работи по поръчката
Weighting: 50

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ (Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, процедура BG05M2OP001-1.001).

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 146-358719

Contract No:
СБ-12-02-13 / 19.12.2019 г.
Title:
Проектиране, авторски надзор и изпълнение на основен ремонт и преустройство на част от съществуваща едноетажна сграда с идентификатор 68134.4083.606.51, представляващо помещение с РЗП 180 кв. м

2019-12-19

3
3
0
0
0
Official name: „НСК София“ ЕООД
National registration number: 831838874
Postal address: район „Възраждане“, ж.к. „Света Троица“, бл. 339, вх. Г, ет. 6, ап. 107
Town: София
Postal code: 1330
Country: BG
Telephone: +359 29530816
E-mail: office@nsksofia.eu
Fax: +359 29516892
NUTS code: BG411
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 180000
Total Value:
BGN 161622

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-13

English Language Unavailable


45000000; 45454000; 71240000; Construction work; Restructuring work; Architectural, engineering and planning services;