The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Bulgaria-Sofia: Construction work

OJEU Ref

015580-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Public works contract

Awarding Authority

Body goverened by public law

Awarding Criteria

Not defined

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: ДП „Национална компания „Железопътна инфрраструктура“
National registration number: 130823243
Postal address: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
Town: София
Postal code: 1233
Country: BG
Contact person: Десислава Славчева
Telephone: +359 2932-3079
E-mail: d.slavcheva@rail-infra.bg
Fax: +359 2931-0663
NUTS code: BG411
Main address (URL): www.rail-infra.bg
Address of the buyer profile (URL): www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC
I.5.2) Other activity -
поддържане на железопътната инфраструктура

Section II: Object of Contract


Title:
Модернизация на тягова подстанция „Варна“ с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA с подмяна на гаровите разединители в у-ка Варна—Синдел и дост. на автовишка по обос. позиции

II.1.4) Short description
Обособена позиция 1 „Модернизация на тягова подстанция „Варна“ с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA с подмяна на гаровите разединители в учасътка Варна—Синдел“.
Обособена позиция 2 „Доставка на автовишка“.
Total Value:
BGN 9792323.90

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Модернизация на тягова подстанция „Варна“ с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA с подмяна на гаровите разединители в участъка Варна—Синдел
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: BG33
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Железопътната линия Варна—Синдел, имот пл.№ 10135.4510.734 в град Варна и диспечерски център град Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител“ № 94
II.1.4) Short description
Осн.дейности:
Етап I „Проектиране“ — изг. на технически и работен проект по вс. части за изгр. на тягова подстанция „Варна“; подмяна на гаровите разединители, кабели за у-е и сигнализ. в гари: Варна пътнич., Варна — тов. парк, Тополи, Езерова, Белослав, Повеляново, Разделна, Девня, Варна фериботна, изграждането на диспечерско управление, включващо управляемите обекти в участъка, и тяхното съгласуване, получаване на разрешение за сроеж.
Етап ІІ „Строителство“ — разч. и подгот. на строит. площавка; демонтаж и предаване на машини и съоръжения от тягова подстанция „Варна“ и гарите Варна пътнич., Варна — тов. парк, Тополи, Езерова, Белослав, Повеляново, Разделна, Девня, Варна фериботна; изграждане на 1 нова тягова подстанция; изграждане на нова ограда около тяговата постанция; изграждане на захранващи фидери вкл. с присъединяване към контактна мрежа и обратни фидери с присъединяване към релсите; изграждане на обслужващи пътища и вътрешен комуникационен път от връзката с градския път, през входната врата до сградата на
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:
В прогнозната стойност са включени 10 % непредвидени разходи от етап II — СМР.
Цената е компл. оценка КО= ПТ1х(Y)+ПТ2x(Z)+ПТ3x(N), където:
ПТ1 — предл. цена за проектиране ПТ1= Ц1min/Ц1iх20;
ПТ2 — предл. цена за строит. ПТ2=Ц2min/Ц2iх60;
ПТ3 — предл. цена за гаранц. и сервизно обслужване ПТ3 = Ц3n.min/Ц3iх20; Y=20, Z=60, N=20

Description: Item/Lot 2
Title:
Доставка на автовишка
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: BG33
II.2.3.2) Main site or place of performance:
гр. Горна Оряховица, РП „Енергосекция“ — Горна Оряховица, ул. „Антон Страшимиров“ № 14
II.1.4) Short description
Доставка на 1 брой нова автовишка с максимална работна височина ?22,00 метра, страничен работен обсег ?11,50 метра и максимална товароносимост на коша ?220 килограма и гаранционно поддържане.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Технически показатели (ТП)
Weighting: 20
Cost/Price
Criteria: Финансови показатели (ФП)
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Оценка по показатели „разходи за целия жизнен цикъл“ (ОП)
Weighting: 20Additional information:
КО=ТПх0.2+ФПх0.6+ОПx0.2; ТП=ГГ+ГК; ГГ=(ГГi/ГГmax)х50; ГК=(ГКi/ГКmax)х50; Р=(Рmin/Рi)х100; ОП=((min(OP1...OPn))/OP)x20; ОР=(ЕнР+ЕмР)x250 000 km.
ГГ — гаранц. ср. в год.
ГК — гаранц. ср. в км.
Р — цена за 1 автомобил.
Рmin — най-ниска пр. цена за дост. на 1 авт-л.
Рi — цена за дост. на 1 авт-л, пос. в оцен. оф.
Макс. бр. т. — 100, и отн. в компл. оц. — 0,60.
ЕнР — опер. разход за потр. на ен-ия.
ЕмР — сум. от оп. разх. за ем. на замърс.

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 165-404047

Contract No:
6656
II.2.1) Lot No: 1
Title:
Модернизация на тягова подстанция „Варна“ с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA с подмяна на гаровите разединители в участъка Варна—Синдел

2019-12-13

3
0
0
0
0
Official name: „ТДБ“ ДЗЗД
National registration number: 177411848
Postal address: бул. „Симеоновско шосе“ № 110Б, ап. 5
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 24191583
E-mail: office@tid-engineering.bg
Fax: +359 24191583
NUTS code: BG411
URL: http://www.engineering.bg
V.2.3) The contractor is an SME: no


Official name: „Битумина ГмбХ — България“ ЕООД
National registration number: 204053454
Postal address: „Симеоновско шосе“ № 110 Б, ап. 5
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 24191583
E-mail: office@bituminabg.com
Fax: +359 24191583
NUTS code: BG411
URL: http://www.bituminabg.com
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: „Т и Д Инженеринг“ ЕООД
National registration number: 103895548
Postal address: ул. „Перуника“ № 46
Town: Варна
Postal code: 9010
Country: VA
Telephone: +359 52312100
E-mail: office@tid-engineering.bg
Fax: +359 52312658
NUTS code: BG331
URL: http://www.tid-engineering.bg
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 10833120.00
Total Value:
BGN 9643093.90

Contract No:
6672
II.2.1) Lot No: 2
Title:
Доставка на автовишка

2019-12-30

2
0
0
0
0
Official name: „Булавто България“ АД
National registration number: 203540847
Postal address: бул. „Околовръстен път“ № 757
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 28100216
E-mail: office@bulauto.com
Fax: +359 28100216
NUTS code: BG411
URL: http://www.bulauto.com
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 150000.00
Total Value:
BGN 149230.00

Section V: Complementary information


Additional information:
В прогнозната стойност на ОП 1 са включени 10 % непредвидени разходи от етап II — СМР.

Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „а“ от ЗОП — в 10-дневен срок от получаването на решението за определяне на изпълнител.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“, поделение „Железен път и съоръжения“
Postal address: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
Town: София
Postal code: 1233
Country: BG
Telephone: +359 2932-3079
E-mail: t.arnaudova@rail-infra.bg
Fax: +359 2931-0663
URL: http://www.rail-infra.bg

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-13

English Language Unavailable


45000000; 50000000; 71322000; 34144000; Construction work; Repair and maintenance services; Engineering design services for the construction of civil engineering works; Special-purpose motor vehicles;