The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Bulgaria-Sofia: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

OJEU Ref

016018-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Body goverened by public law

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ при БАН
National registration number: 000663700
Postal address: ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 26
Town: София
Postal code: 1113
Country: BG
Contact person: Мая Захариева
Telephone: +359 29793157
E-mail: micb@microbio.bas.bg
Fax: +359 28700109
NUTS code: BG411
Main address (URL): www.microbio.bas.bg
Address of the buyer profile (URL): http://microbio.bas.bg/wordpress/index.php/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-2019-g/
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC
I.5.2) Other activity -
научна дейност

Section II: Object of Contract


Title:
Доставка, инсталиране, профилактика на научноизследователска апаратура и обучение на специалисти за нуждите на Център по компетентност — Институт по микробиология — БАН

II.1.4) Short description
Предметът на настоящата обществена поръчка е Доставка, инсталиране, профилактика на научноизследователска апаратура и обучение на специалисти за нуждите на Център по компетентност — Институт по микробиология — БАН.
Включва закупуване (доставка), инсталиране, монтаж, инсталиране на научноизследователска апаратура и обучение за работа на специалисти за нуждите на проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда — води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014—2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ с партньор ИМикБ — БАН с 19 обособени позиции.
Total Value:
BGN 722521.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Доставка на апаратура за полимеразна верижна реакция“
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: BG411
II.2.3.2) Main site or place of performance:
ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 26
II.1.4) Short description
Доставка, монтаж, инсталиране на апаратура за полимеразна верижна реакция и обучение на персонала за работа. Осигурен гаранционен и извънгаранционен сервиз.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Качество — допълнителни технически и фунционални и работни характеристики и предимства
Weighting: 60
Cost/Price
Weighting: 40

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
Проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж

Description: Item/Lot 2
Title:
“Доставка на Автоматизирана система за идентификация на микроорганизми и патогенни гъбички и определяне на антибактериална чувствителност ”
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: BG411
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Ул. акад. Георги Бончев, бл. 26
II.1.4) Short description
Доставка, монтаж, инсталиране на Автоматизирана система за идентификация на микроорганизми и патогенни гъбички и определяне на антибактериална чувствителност и обучение за работа на персонала. Гаранционен и извънгаранционен сервиз.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Качество-допълнителни технически и функционални и работни характеристики и предимства
Weighting: 60
Cost/Price
Weighting: 40

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
Проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж

Description: Item/Lot 3
Title:
“Доставка на Флоуцитометър“
II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: BG411
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Ул. акад. Георги Бончев, бл. 26
II.1.4) Short description
Доставка, монтаж, инсталиране на Флоуцитометър и обучение за работа на персонала. Гаранционен и извънгаранционен сервиз.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Качество-допълнителни технически и функционални и работни характеристики и предимства
Weighting: 60
Cost/Price
Weighting: 40

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
Проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж

Description: Item/Lot 4
Title:
“Доставка на Микроскопска конфигурация за цитогенетични анализи„
II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: BG411
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Ул. акад. Георги Бончев, бл. 26
II.1.4) Short description
Доставка, монтаж, инсталиране на Микроскопска конфигурация за цитогенетични анализи и обучение за работа на персонала. Гаранционен и извънгаранционен сервиз.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Качество -допълнителни технически и функционални и работни характеристики и предимства
Weighting: 60
Cost/Price
Weighting: 40

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
Проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж

Description: Item/Lot 5
Title:
“Доставка на Автоматичен брояч на бактериални колонии“
II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: BG411
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Ул. акад. Георги Бончев, бл. 26
II.1.4) Short description
Доставка, инсталиране, монтаж на Автоматичен брояч на бактериални колонии и обучение за работа на персонала. Гаранционен и извънгаранционен сервиз.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Качество-допълнителни технически и фунционални и работни характеристики и предимства
Weighting: 60
Cost/Price
Weighting: 40

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
Проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж

Description: Item/Lot 6
Title:
“Доставка на Ламинарни боксове“
II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: BG411
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Ул. акад. Георги Бончев, бл. 26
II.1.4) Short description
Доставка, монта, инсталиране на Ламинарни боксове и обучение за работа на персонала. Гаранционене и извънгаранционен сервиз.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Качество-допълнителни технически и функционални и работни характеристики и предимства
Weighting: 60
Cost/Price
Weighting: 40

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
Проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж

Description: Item/Lot 7
Title:
“Доставка на Центрофуги“
II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: BG411
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Ул. акад. Георги Бончев, бл. 26
II.1.4) Short description
Доставка, монтаж, инсталиране на Центрофуги и обучение за работа на персонала. Гаранционен и извънгаранционен сервиз.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Качество-допълнителни технически и функционални и работни характеристики и предимства
Weighting: 60
Cost/Price
Weighting: 40

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
Проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж

Description: Item/Lot 8
Title:
“Доставка на Мултигазов инкубатор“
II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: BG411
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Ул. акад. Георги Бончев, бл. 26
II.1.4) Short description
Доставка, монтаж, инсталиране на Мултигазов инкубатор и обучение за работа на персонала. Гаранционен и извънгаранционен сервиз.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Качество-допълнителни технически и функционални и работни характеристики и предимства
Weighting: 60
Cost/Price
Weighting: 40

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
Проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж

Description: Item/Lot 9
Title:
“Доставка на Система за UV трансилюминатор с фотодокументация“
II.2.1) Lot No: 9
NUTS code: BG411
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Ул. акад. Георги Бончев, бл. 26
II.1.4) Short description
Доставка, монтаж, инсталиране на Система за UV трансилюминатор с фотодокументация и обучение за работа на персонала. Гаранционен и извънгаранционен сервиз.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Качество-допълнителни тхнически и функционални и работни характериситики и предимства
Weighting: 60
Cost/Price
Weighting: 40

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
Проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж

Description: Item/Lot 10
Title:
“Доставка на Автоклав"
II.2.1) Lot No: 10
NUTS code: BG411
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Ул. акад. Георги Бончев, бл. 26
II.1.4) Short description
Доставка, монтаж, инсталиране на Автоклав и обучение за работа на персонала. Гаранционене и извънгаранционен сервиз.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Качество-допълнителни технически и функционслни и работни характеристики и предимства
Weighting: 60
Cost/Price
Weighting: 40

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
Проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж

Description: Item/Lot 11
Title:
“Доставка на Система за ултрачиста вода“
II.2.1) Lot No: 11
NUTS code: BG411
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Ул. акад. Георги Бончев, бл. 26
II.1.4) Short description
Доставка, монтаж, инсталиране на Система за ултрачиста вода и обучение за работа на персонала. Гаранционен и извънгаранционен сервиз.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Качество-допълнителни технически и функционални и работни харакчеристики и предимства
Weighting: 60
Cost/Price
Weighting: 40

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
Проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж

Description: Item/Lot 12
Title:
“Доставка на Инкубатор шейкър“
II.2.1) Lot No: 12
NUTS code: BG411
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Ул. акад. Георги Бончев, бл. 26
II.1.4) Short description
Доставка, монтаж, инсталиране на Инкубатор шейкър и обучение за работа на персонала. Гаранционен и извънгаранционен сервиз.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Качество-допълнителни технически и функционални и работни характеристики и предимства
Weighting: 60
Cost/Price
Weighting: 40

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
Проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж

Description: Item/Lot 13
Title:
C)“
o
II.2.1) Lot No: 13
NUTS code: BG411
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Ул. акад. Георги Бончев, бл. 26
II.1.4) Short description
C) и обучение за работа на персонала. Гаранционен и извънгаранионен сервиз.
o
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Качество-допълнителни технически и функционални и работни характеристики и предимаства
Weighting: 60
Cost/Price
Weighting: 40

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
Проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж

Description: Item/Lot 14
Title:
C)“
o
II.2.1) Lot No: 14
NUTS code: BG411
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Ул. акад. Георги Бончев, бл. 26
II.1.4) Short description
C) и обучение за работа на персонала. Гаранционен и извънгаранционен сервиз.
o
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Качество-допълнителни технически и функционални и работни характеристики и предимства
Weighting: 60
Cost/Price
Weighting: 40

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
Проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж

Description: Item/Lot 15
Title:
“Доставка на Настолен pH-метър с вградена магнитна бъркалка“
II.2.1) Lot No: 15
NUTS code: BG411
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Ул. акад. Георги Бончев, бл. 26
II.1.4) Short description
Доставка, монтаж, инсталиране на Настолен pH-метър с вградена магнитна бъркалка и обучение за работа на персонала. гаранционене и извънгаранционен сервиз.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Качество-допълнителни технически и функционални и работни характеристики и предимства
Weighting: 60
Cost/Price
Weighting: 40

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
Проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж

Description: Item/Lot 16
Title:
“Доставка на Аналитична везна с точност 0.0001 г.“
II.2.1) Lot No: 16
NUTS code: BG411
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Ул. акад. Георги Бончев, бл. 26
II.1.4) Short description
Доствака, монтаж, инсталиране на Аналитична везна с точност 0.0001 г. и обучение за работа на персонала. Гаранционен и извънгаранционен сервиз.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Качество-долънителни технически и функционални и работни харакчеристки и предимства
Weighting: 60
Cost/Price
Weighting: 40

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
Проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж

Description: Item/Lot 17
Title:
“Доставка на Вортекс“
II.2.1) Lot No: 17
NUTS code: BG411
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Ул. акад. Георги Бончев, бл. 26
II.1.4) Short description
Доставка, монтаж, инсталиране на Вортекс и обучение за работа на персонала. Гаранционен и извънгаранционен сервиз.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Качество-допълнителни технически и функционални и работни характеристики и предимства
Weighting: 60
Cost/Price
Weighting: 40

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
Проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж

Description: Item/Lot 18
Title:
“Доставка на Термостат инкубатор“
II.2.1) Lot No: 18
NUTS code: BG411
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Ул. акад. Георги Бончев, бл. 26
II.1.4) Short description
Доставка, монтаж, инсталиране на Термостат инкубатор и обучение за работа на персонала. Гаранционен и извънгаранционен сервиз.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Качество-допълнителни технически и функционални и работни характеристики и предимства
Weighting: 60
Cost/Price
Weighting: 40

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
Проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж

Description: Item/Lot 19
Title:
“Доставка на Водна баня“
II.2.1) Lot No: 19
NUTS code: BG411
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Ул. акад. Георги Бончев, бл. 26
II.1.4) Short description
Доставка, монтаж, инсталиране на Водна баня и обучение за работа на персонала. Гаранционен и извънгаранционен сервиз.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Качество-допълнителни технически и функционални и работни характеристики и предимства
Weighting: 60
Cost/Price
Weighting: 40

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
Проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 064-148709

Contract No:
106
II.2.1) Lot No: 1
Title:
Доставка на апаратура за полимеразна верижна реакция

2019-11-27

1
1
0
0
0
Official name: „АА Медикъл България“ ООД
National registration number: 175155243
Postal address: бул. „България“ № 52К, вх. 1, ет. 4
Town: София
Postal code: 1680
Country: BG
Telephone: +359 29623982
E-mail: aamedical@loze.net
Fax: +359 29625386
NUTS code: BG411
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 283406.67
Total Value:
BGN 281930.00

Contract No:
116
II.2.1) Lot No: 2
Title:
“Доставка на Автоматизирана система за идентификация на микроорганизми и патогенни гъбички и определяне на антибактериална чувствителност ”

2019-11-27

1
1
0
0
0
Official name: ДИАМЕД ООД
National registration number: 121062052
Postal address: ул. Христо Ценов 4
Town: София
Postal code: 1407
Country: BG
Telephone: +359 29621755
E-mail: office@diamed.bg
Fax: +359 29621753
NUTS code: BG411
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 143000.00
Total Value:
BGN 143000.00

Contract No:
117
II.2.1) Lot No: 3
Title:
“Доставка на Флоуцитометър“

2019-11-27

1
1
0
0
0
Official name: ДИАМЕД ООД
National registration number: 121062052
Postal address: ул. Христо Ценов 4
Town: София
Postal code: 1407
Country: BG
Telephone: +359 29621755
E-mail: office@diamed.bg
Fax: +359 29621753
NUTS code: BG411
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 122000.00
Total Value:
BGN 114000.00

Contract No:
112
II.2.1) Lot No: 4
Title:
“Доставка на Микроскопска конфигурация за цитогенетични анализи„

2019-11-29

2
2
0
0
0
Official name: ЕЛТА 90М ООД
National registration number: 130496816
Postal address: ул. Враня 82
Town: София
Postal code: 1309
Country: BG
Telephone: +359 29839649
E-mail: office@elta90.eu
Fax: +359 29832211
NUTS code: BG411
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 58500.00
Total Value:
BGN 58200.00

Contract No:
108
II.2.1) Lot No: 5
Title:
“Доставка на Автоматичен брояч на бактериални колонии“

2019-11-27

4
4
0
0
0
Official name: РИДАКОМ ЕООД
National registration number: 175040885
Postal address: ул. Коломан 1, адмн. сграда на стадион Славия, офис 217
Town: София
Postal code: 1618
Country: BG
Telephone: +359 29559998
E-mail: info@ridacom.com
Fax: +359 29586568
NUTS code: BG411
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 27000.00
Total Value:
BGN 22000.00

Contract No:
103
II.2.1) Lot No: 6
Title:
“Доставка на Ламинарни боксове“

2019-11-26

4
4
0
0
0
Official name: СОФЛАБ ООД
National registration number: 131414324
Postal address: жк. София парк 16Б, партер
Town: София
Postal code: 1766
Country: BG
Telephone: +359 2504100
E-mail: office@soflab.eu
Fax: +359 2854101
NUTS code: BG411
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 17000.00
Total Value:
BGN 15431.00

Contract No:
113
II.2.1) Lot No: 7
Title:
“Доставка на Центрофуги“

2019-11-29

4
4
0
0
0
Official name: ЕЛТА 90М ООД
National registration number: 130496816
Postal address: ул. Враня 82
Town: София
Postal code: 1309
Country: BG
Telephone: +359 29839649
E-mail: office@elta90.eu
Fax: +359 29274232
NUTS code: BG411
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 8600.00
Total Value:
BGN 6890.00

Contract No:
114
II.2.1) Lot No: 8
Title:
“Доставка на Мултигазов инкубатор“

2019-11-29

1
1
0
0
0
Official name: ЕЛТА 90М ООД
National registration number: 130469816
Postal address: ул. Враня 82
Town: София
Postal code: 1309
Country: BG
Telephone: +359 29839649
E-mail: office@elta90.eu
Fax: +359 29274232
NUTS code: BG411
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 20400.00
Total Value:
BGN 19980.00

Contract No:
107
II.2.1) Lot No: 9
Title:
“Доставка на Система за UV трансилюминатор с фотодокументация“

2019-11-27

4
4
0
0
0
Official name: Биомед фючар ЕООД
National registration number: 131279289
Postal address: кв. Редута, ул. Плачковски манастир 14, вх. А, яп. 1
Town: София
Postal code: 1505
Country: BG
Telephone: +359 29433363
E-mail: biomed@netbg.com
Fax: +359 29433132
NUTS code: BG411
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 12000.00
Total Value:
BGN 11580.00

Contract No:
115
II.2.1) Lot No: 10
Title:
“Доставка на Автоклав"

2019-11-29

1
1
0
0
0
Official name: ЕЛТА 90М ООД
National registration number: 130469816
Postal address: ул. Враня 82
Town: София
Postal code: 1309
Country: BG
Telephone: +359 29839649
E-mail: office@elta90.eu
Fax: +259 29274232
NUTS code: BG411
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 16151.67
Total Value:
BGN 15900.00

Contract No:
109
II.2.1) Lot No: 11
Title:
“Доставка на Система за ултрачиста вода“

2019-11-28

1
1
0
0
0
Official name: ЛАБИМЕКС АД
National registration number: 204542274
Postal address: жк. Гоце Делчев, бл. 261, офис Ч
Town: София
Postal code: 1404
Country: BG
Telephone: +359 24224159
E-mail: office@labimex.bg
Fax: +359 24224161
NUTS code: BG411
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 2480.00
Total Value:
BGN 2304

Contract No:
110
II.2.1) Lot No: 12
Title:
“Доставка на Инкубатор шейкър“

2019-11-28

4
4
0
0
0
Official name: ЛАБИМЕКС АД
National registration number: 204542274
Postal address: жк. Гоце Делчев, бл. 261, офис Ч
Town: София
Postal code: 1404
Country: BG
Telephone: +359 24224159
E-mail: office@labimex.bg
Fax: +359 24224161
NUTS code: BG411
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 6000.00
Total Value:
BGN 4645.00

Contract No:
119
II.2.1) Lot No: 13
Title:
C)“
o

2019-11-29

2
2
0
0
0
Official name: ЛАБИМЕКС АД
National registration number: 204542274
Postal address: жк. Гоце Делчев, бл. 261, офис Ч
Town: София
Postal code: 1404
Country: BG
Telephone: +359 24224159
E-mail: office@labimex.bg
Fax: +359 24224161
NUTS code: BG411
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 14900.00
Total Value:
BGN 14799.00

Contract No:
124
II.2.1) Lot No: 14
Title:
C)“
o

2019-12-05

2
2
0
0
0
Official name: ФОТ ООД
National registration number: 131025586
Postal address: бул. Овча купел 13
Town: София
Postal code: 1618
Country: BG
Telephone: +359 29506660
E-mail: fot@fot.bg
Fax: +359 29559551
NUTS code: BG411
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 2700.00
Total Value:
BGN 2550.00

Contract No:
120
II.2.1) Lot No: 15
Title:
“Доставка на Настолен pH-метър с вградена магнитна бъркалка“

2019-11-29

3
3
0
0
0
Official name: ЛАБИМЕКС АД
National registration number: 204542274
Postal address: жк. Гоце Делчев, бл. 261, офис Ч
Town: София
Postal code: 1404
Country: BG
Telephone: +359 24224159
E-mail: office@labimex.bg
Fax: +359 24224161
NUTS code: BG411
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 1600.00
Total Value:
BGN 1325.00

Contract No:
121
II.2.1) Lot No: 16
Title:
“Доставка на Аналитична везна с точност 0.0001 г.“

2019-11-29

5
5
0
0
0
Official name: ЛАБИМЕКС АД
National registration number: 204542274
Postal address: жк. Гоце Делчев, бл. 261, офис Ч
Town: София
Postal code: 1404
Country: BG
Telephone: +359 24224159
E-mail: office@labimex.bg
Fax: +359 24224161
NUTS code: BG411
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 4600.00
Total Value:
BGN 3790.00

Contract No:
122
II.2.1) Lot No: 17
Title:
“Доставка на Вортекс“

2019-11-29

4
4
0
0
0
Official name: ЛАБИМЕКС АД
National registration number: 204542274
Postal address: жк. Гоце Делчев, бл. 261, офис Ч
Town: София
Postal code: 1404
Country: BG
Telephone: +359 24224159
E-mail: office@labimex.bg
Fax: +359 24224161
NUTS code: BG411
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 1395.00
Total Value:
BGN 915.00

Contract No:
125
II.2.1) Lot No: 18
Title:
“Доставка на Термостат инкубатор“

2019-12-05

3
3
0
0
0
Official name: ФОТ ООД
National registration number: 131025586
Postal address: бул. Овча купел 13
Town: София
Postal code: 1618
Country: BG
Telephone: +359 29506660
E-mail: fot@fot.bg
Fax: +359 29559551
NUTS code: BG411
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 2500.00
Total Value:
BGN 2400.00

Contract No:
123
II.2.1) Lot No: 19
Title:
“Доставка на Водна баня“

2019-11-29

3
3
0
0
0
Official name: ЛАБИМЕКС АД
National registration number: 204542274
Postal address: жк. Гоце Делчев, бл. 261, офис Ч
Town: София
Postal code: 1404
Country: BG
Telephone: +359 24224159
E-mail: office@labimex.bg
Fax: +359 24224161
NUTS code: BG411
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 1400.00
Total Value:
BGN 882.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29356222
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: www.cpc.bg
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
С

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


38000000; 38950000; 38430000; 38510000; 42931100; 33152000; 33191110; 42912300; 38436300; 39711121; 38416000; 38311100; 38436000; 42943000; Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses); Polymerase Chain Reaction (PCR) equipment; Detection and analysis apparatus; Microscopes; Laboratory centrifuges and accessories; Incubators; Autoclaves; Machinery and apparatus for filtering or purifying water; Incubating shakers; Chest-type freezers; PH meters; Electronic analytical balances; Shakers and accessories; Thermostatic baths and accessories;