The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Ostrołęka: Endoscopy, endosurgery devices

OJEU Ref

016025-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Body goverened by public law

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
Postal address: Al. Jana Pawła II 120 A
Town: Ostrołęka
Postal code: 07-410
Country: PL
Contact person: Beata Kraska-Romanowska
Telephone: +48 297652122/+48 297652110
E-mail: beata.kraska@szpital.ostroleka.pl
Fax: +48 297604569
NUTS code: PL922
Main address (URL): www.szpital.ostroleka.pl
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:
Zakup 2 zestawów laparoskopowych na potrzeby realizacji projektu pod nazwą „Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego D...
Reference number: MSS-TZP-ZPP-26-29/19

II.1.4) Short description
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 2 zestawów laparoskopowych na potrzeby realizacji projektu pod nazwą „Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego „Ohmatdyt” jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii" realizowanego w ramach Programu współpracy transgranicznej EIS Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020 priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych, cel tematyczny 3 Bezpieczeństwo, Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony".
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy – Zestawienie warunków/parametrów wymaganych, granicznych i ocenianych dla przedmiotu zamówienia o parametrach technicznych określonych w załącznikach nr 1 do SIWZ wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego i Załącznik nr 3 do SIWZ i umowy – formularz cenowy.
Total Value:
PLN 1472656.15

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka, POLSKA.
II.1.4) Short description
3. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje:
1. Zestaw laparoskopowy – 1 komplet/zestaw;
2. Zestaw laparoskopowy z morcelatorem ginekologicznym – 1 komplet/zestaw;
3. Instrumentarium laparoskopowe monopolarne – 2 komplety/zestawy;
4. Instrumentarium laparoskopowe bipolarne – 2 komplety/zestawy;
5. Narzędzia uzupełniające – 1 komplet/zestaw;
o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 1 do SIWZ,
4. Wymieniony wyżej przedmiot zamówienia musi spełniać parametry graniczne określone odpowiednio w załączniku nr 1 do SIWZ. Niespełnienie chociażby 1 z parametrów granicznych określonych odpowiednio w załączniku nr 1 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.
5. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony wraz z osprzętem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania.
6. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w miejsce wskazane przez Zamawiającego w MSS w Ostrołęce – na koszt Wykonawcy.
7. Wykonawca przeszkoli od 2 do 5 pracowników Zamawiającego z zakresu podstaw eksploatacji aparatury medycznej / urządzeń medycznych w terminie podanym w projekcie umowy.
8. O dokładnym terminie instruktażu personelu Wykonawca zobowiązany będzie zawiadomić pisemnie Zamawiającego z wyprzedzeniem 5 dni roboczych.
9. Wykonawca zobowiązany będzie zagwarantować, że dostarczony przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych oraz dopuszczony do stosowania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.
10. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie dostawy sprzętu kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, z których wynika, że oferowana przedmiot zamówienia zostanie dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy wyprodukowany po 1.1.2019 r.
12. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
14. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
15. Równoważność:
1) Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.
2) Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń i materiałów to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne” i należy je traktować jako propozycje.
3) Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w takim zakresie i w taki sposób, aby zastosowane materiały/urządzenia miały parametry techniczne nie gorsze od zaprojektowanych, oraz spełniały funkcję, jakiej mają służyć, były kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, tak aby zespół urządzeń dawał zamierzony efekt, oraz nie wpływał na zmianę rodzaju i zakresu dostaw.
4) Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje konkretna norma, aprobata, specyfikacja techniczna i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne, jeśli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń należy je traktować pomocniczo. Dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych do opisanych przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w SIWZ jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów jakościowych, użytkowych, funkcjonalnych oraz estetycznych, które muszą być na poziomie nie niższym od wskazanych przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację, z której w sposób niebudzący wątpliwości Zamawiającego powinno wynikać, że oferowany produkt ma nie gorsze parametry jakościowe, funkcjonalne, użytkowe oraz estetyczne niż określony przez Zamawiającego.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Gwarancja
Weighting: 20 %
Cost/Price
Criteria: Jakość
Weighting: 20 %
Cost/Price
Criteria: Cena
Weighting: 60 %

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
PLBU.03.01.00-14-0376/17-00

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 193-468222

Title:
Zakup 2 zestawów laparoskopowych na potrzeby realizacji projektu pod nazwą "Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego D...

2019-12-13

1
1
0
0
1
Official name: Medim Sp. z o.o.
Postal address: ul. Puławska 45
Town: Piaseczno
Postal code: 05-500
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1377348.41
Total Value:
PLN 1472656.15

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587702
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy działu VI ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych -Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


33168000; 33100000; Endoscopy, endosurgery devices; Medical equipments;