The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Bulgaria-Stara Zagora: Fuels

OJEU Ref

016035-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Body goverened by public law

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Център за спешна медицинска помощ
National registration number: 123004119
Postal address: бул. „Руски“ № 65
Town: Стара Загора
Postal code: 6000
Country: BG
Contact person: Светлана Пенева
Telephone: +359 42621176
E-mail: csmp-stara_zagora@mh.government.bg
Fax: +359 42621132
NUTS code: BG344
Main address (URL): www.csmp-sz.com
Address of the buyer profile (URL): https://www.csmp-sz.com/profil-na-kupuvacha/aop-2/201904.html
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:
Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ЦСМП — Стара Загора

II.1.4) Short description
Доставка на дизелово гориво — 170 000 л, и безоловен бензин А-95-Н — 12 000 л, за нуждите на автомобилите на ЦСМП — Стара Загора, включително за неговите филиали на територията на общини Стара Загора, Казанлък, Раднево, Чирпан, Мъглиж, Гурково, Павел Баня, Гълъбово и с. Братя Даскалови, чрез карти за безналично плащане чрез 24-часово обслужване на бензиностанциите на изпълнителя за срок от 2 години. Количествата са прогнозни и възложителят не е задължен да ги изкупи изцяло.
Total Value:
BGN 377000

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BG344
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Р БЪЛГАРИЯ
II.1.4) Short description
Доставка на дизелово гориво — 170 000 л, и безоловен бензин А-95-Н — 12 000 л, за нуждите на автомобилите на ЦСМП — Стара Загора, включително за неговите филиали на територията на общини Стара Загора, Казанлък, Раднево, Чирпан, Мъглиж, Гурково, Павел Баня, Гълъбово и с. Братя Даскалови, чрез карти за безналично плащане чрез 24-часово обслужване на бензиностанциите на изпълнителя за срок от 2 години. Количествата са прогнозни и възложителят не е задължен да ги изкупи изцяло.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

Стоките, предмет на настоящата обществена поръчка, е доставка на стоки, които са включени в списъка, одобрен от МС, по предложение на МФ. Изборът на този вид процедура дава възможност подготовката и протичането и да се осъществяват в най-кратки срокове при същевременно спазване на принципите на ЗОП за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност на участниците и не допускане на дискриминация, гарантиране на опазване на търговската тайна на кандидатите и техните предложения. Наред с това при възлагане на поръчката чрез процедура на договаряне без обявление по реда, предвиден във чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, а именно чрез покупка на стоки обект на търгуване на стокови борси, се гарантира и спазване основната цел на закона — осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните средства.


Contract No:
1047

2019-12-17

1
0
0
0
0
Official name: „Петрол“ АД
National registration number: 831496285
Postal address: бул. „Черни връх“ № 43
Town: София
Postal code: 1407
Country: BG
Telephone: +359 29690378
E-mail: monika.orsova@petrol.bg
Fax: +359 29690378
NUTS code: BG411
URL: www.petrol.bg
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 328716.67
Total Value:
BGN 377000

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: www.cpc.bg

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


09100000; Fuels;