The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Mielec: Laboratory reagents

OJEU Ref

016037-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Other

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego
Postal address: ul. Żeromskiego 22
Town: Mielec
Postal code: 39-300
Country: PL
Contact person: Wioletta Rybińska
Telephone: +48 177800146
E-mail: przetargi@szpital.mielec.pl
Fax: +48 177800146
NUTS code: PL823
Main address (URL): http://www.szpital.mielec.pl
I.4) Type of the contracting authority:
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:
Sprzedaż i dostawa odczynników laboratoryjnych do badań biochemicznych i immunochemicznych z warunkiem dzierżawy analizatorów dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
Reference number: SzP.ZP.271.99.19

II.1.4) Short description
Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż i dostawę odczynników laboratoryjnych do badań biochemicznych i immunochemicznych z warunkiem dzierżawy 2 analizatorów biochemicznych i dwóch analizatorów immunochemicznych, stanowiące 2 platformy diagnostyczne (systemy zintegrowane), z których każda platforma posiada wspólny podajnik sterowany z 1 stanowiska operatora
Total Value:
PLN 2559867.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL823
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego, ul. Żeromskiego 22,
39-300 Mielec, POLSKA.
II.1.4) Short description
Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż i dostawę odczynników laboratoryjnych do badań biochemicznych i immunochemicznych z warunkiem dzierżawy 2 analizatorów biochemicznych i dwóch analizatorów immunochemicznych, stanowiące 2 platformy diagnostyczne (systemy zintegrowane), z których każda platforma posiada wspólny podajnik sterowany z jednego stanowiska operatora
Liczba oznaczeń biochemicznych i immunochemicznych wykonywanych w skali roku:
Badania biochemiczne
Enzymy
1. Amylaza 4 500
2. ALT 22 000
3. AST 20 000
4. CK 3 000
5. CK-MB 9 000
6. Fosfataza zasadowa 5 800
7. GGTP 10 000
8. LDH 2 000
9. Lipaza 3 000
Substraty
1. Albuminy 3 600
2. Białko całkowite 3 600
3. Białko w moczu 5 000
4. Bilirubina całkowita 12 000
5. Bilirubina bezpośrednia 1 500
6. Cholesterol 10 000
7. Fosforany nieorganiczne 4 000
8. Glukoza 16 800
9. HDL 4 000
10. Kreatynina 42 000
11. Kwas moczowy 4 400
12. Magnez 2 750
13. Mocznik 33 000
14. Triglicerydy 8 000
15. Wapń 7 800
16. Żelazo 7 200
Elektrolity
1. Potas 50 000
2. Sód 40 000
3. Chlorki 5 000
Białka specyficzne
1. CRP 30 000
2. Ferrytyna 1 500
3. HbA1c 1 000
4. IgA 1 000
5. IgG 1 000
6. IgM 1 000
7. Transferyna 1 500
Trucizny
1. Alkohol etylowy 2 500
Badania immunochemiczne
Diagnostyka chorób tarczycy
1. TSH 15 000
2. FT3 3 600
3. FT4 5 500
4. anty – TPO 500
5. anty – TG 500
Diagnostyka hormonalna
1. Estradiol 400
2. FSH 400
3. HCG+β 1 200
4. LH 400
5. Parathormon 1 700
6. Progesteron 400
7. Prolaktyna 400
8. Testosteron 400
Markery nowotworowe
1. PSA całkowite 4 000
Diagnostyka mięśnia sercowego
1. Troponina T hs 10 000
2. NT-pro BNP 1 200
Diagnostyka anemii
1. Kwas foliowy 1 500
2. Witamina B12 1 500
Diagnostyka zakażeń
1. Prokalcytonina 4 000
Diagnostyka osteoporozy
1. Witamina D 1 500
Inne
1. IgE całkowite 1 500
2. anty-TSH R (TR Ab) 400
3. Kortyzol 400
4. Homocysteina 400
5. anty-CCP 400
6. TIBC 400
7. Insulina 400
8. anty-HBS 400
9. HBS ag 400
10. anty-HIV 400
11. anty-HCV 400
II.2.5) Award criteria:

Criteria: jakość
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 80Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 210-512733


2019-12-24

1
0
0
0
0
Official name: Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
Postal address: ul. Bobrowiecka 8
Town: Warszawa
Postal code: 00-728
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 3395224.82
Total Value:
PLN 2559867.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Kopię odwołania odwołujący prześle zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby można było zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający będzie mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpi przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Odwołanie wnosi się w terminie:
— 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
— 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,
— 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia jeżeli odwołanie dotyczy czynności innych niż określone powyżej.
Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe będzie równoznaczne z jej wniesieniem.
Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania
14. Szczegółowe prawa i obowiązki w zakresie środków ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia regulują przepisy działu VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


33696500; 33696200; Laboratory reagents; Blood-testing reagents;