The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Dębica: Laboratory reagents

OJEU Ref

016116-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Other

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
Postal address: ul. Krakowska 91
Town: Dębica
Postal code: 39-200
Country: PL
Contact person: Bogumiła Wilczyńska
Telephone: +48 146808305
E-mail: bogumila.wilczynska@zoz-debica.pl
Fax: +48 146702849
NUTS code: PL82
Main address (URL): www.zoz-debica.pl
Address of the buyer profile (URL): https://zoz-debica.ezamawiajacy.pl
I.4) Type of the contracting authority:
SPZOZ

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:
Odczynniki laboratoryjne z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych dla Laboratorium Centralnego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy
Reference number: ZP-PN-74/2019

II.1.4) Short description
Odczynniki laboratoryjne z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych dla Laboratorium Centralnego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy
Total Value:
PLN 147465.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL82
II.1.4) Short description
Odczynniki laboratoryjne, kontrole i inne materiały zużywalne (np. wyłapywacze skrzepów) niezbędne do wykonania 10 000 oznaczeń (według części IX A SIWZ) wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych (według części IX B SIWZ).
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 213-522144

Contract No:
1/2020
II.2.1) Lot No: 1
Title:
Odczynniki laboratoryjne z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych dla Laboratorium Centralnego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy

2020-01-09

1
1
0
0
1
Official name: Radiometer Sp. z o.o.
Postal address: ul. Kolejowa 5/7
Town: Warszawa
Postal code: 01-217
Country: PL
Telephone: +48 225180240
Fax: +48 225180241
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 201800.00
Total Value:
PLN 147465.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587777
Fax: +48 224587700
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
1. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostało przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób;
b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji na stronie internetowej.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587777
Fax: +48 224587700

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


33696500; Laboratory reagents;