The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Warsaw: Imaging equipment for medical, dental and veterinary use

OJEU Ref

016146-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Other

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
Postal address: ul. Stępińska 19/25
Town: Warszawa
Postal code: 00-739
Country: PL
Contact person: Szpital Czerniakowski Sp. z o.o., ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa
Telephone: +48 223186313
E-mail: zp@szpitalczerniakowski.waw.pl
Fax: +48 223186341
NUTS code: PL911
Main address (URL): www.szpitalczerniakowski.waw.pl
I.4) Type of the contracting authority:
sp. z o.o.

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:
Dostawa mobilnego aparatu RTG na potrzeby Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.
Reference number: 59/2019

II.1.4) Short description
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami technicznymi (granicznymi) stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. Wykonawca ma obowiązek wypełnić go i załączyć do oferty (oferowane parametry techniczne / graniczne), pod rygorem odrzucenia oferty bez dalszej oceny.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego urządzenia medycznego, wyprodukowanego w 2019 r., pochodzącego z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta na terenie Polski lub Unii Europejskiej, oznakowanego symbolem CE i nieobciążonego prawami osób trzecich, oraz jego instalacja, uruchomienie oraz wszystkie czynności związane z prawidłowym funkcjonowaniem urządzenia.
3. Wykonawca zapewnia, że dostarczona konfiguracja urządzenia stanowiąca przedmiot zamówienia, stanowi jego własność, jest wolna od wad fizycznych i prawnych oraz nie jest obciążona prawami osób trzecich.
4. Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków wykonawcy zostały określone w „Projekcie umowy”.
Total Value:
EUR 452000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
II.1.4) Short description
Zakup i dostawa mobilnego aparatu RTG na potrzeby Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV):
33111000-1 – Aparatura rentgenowska.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami technicznymi (granicznymi) stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. Wykonawca ma obowiązek wypełnić go i załączyć do oferty (oferowane parametry techniczne / graniczne), pod rygorem odrzucenia oferty bez dalszej oceny.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego urządzenia medycznego, wyprodukowanego w 2019 r., pochodzącego z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta na terenie Polski lub Unii Europejskiej, oznakowanego symbolem CE i nieobciążonego prawami osób trzecich, oraz jego instalacja, uruchomienie oraz wszystkie czynności związane z prawidłowym funkcjonowaniem urządzenia.
3. Wykonawca zapewnia, że dostarczona konfiguracja urządzenia stanowiąca przedmiot zamówienia, stanowi jego własność, jest wolna od wad fizycznych i prawnych oraz nie jest obciążona prawami osób trzecich.
4. Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków wykonawcy zostały określone w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin gwarancji na dostarczone urządzenie
Weighting: 15

Criteria: Ocena jakości
Weighting: 25
Cost/Price
Weighting: 60,00Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 207-503877

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 1

2019-12-31

1
1
Official name: Shim-Med Polska Sp. z o.o.
Postal address: ul. Skrzetuskiego 15A
Town: Warszawa
Postal code: 02-726
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 452000.00

423810.00
423810.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Szczegóły dotyczące odwołań i skarg określa dział VI – Środki ochrony prawnej Ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


33110000; Imaging equipment for medical, dental and veterinary use;