The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Czechia-Brno: Basic inorganic and organic chemicals

OJEU Ref

016175-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Body goverened by public law

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Mendelova univerzita v Brně
National registration number: 62156489
Postal address: Zemědělská 1/1665
Town: Brno
Postal code: 613 00
Country: CZ
Contact person: Ing. Mgr. Kateřina Baráková
Telephone: +420 545135167
E-mail: zakazky@mendelu.cz
NUTS code: CZ064
Main address (URL): http://mendelu.cz/
Address of the buyer profile (URL): https://zakazky.mendelu.cz
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:
Rámcová dohoda na dodávku chemických látek – rozděleno na části

II.1.4) Short description
Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem v každé části veřejné zakázky, předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka chemických látek.
Podrobná technická specifikace požadovaného plnění, včetně požadavků zadavatele na předmět plnění, je uvedena v přílohách č. 1.1, 1.2 a 1.3 zadávací dokumentace, které tvoří technická specifikace, dle dané části veřejné zakázky.

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Část 1: Základní chemikálie
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: CZ064
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, ČESKÁ REPUBLIKA.
II.1.4) Short description
Předmětem části 1 veřejné zakázky je dodávka chemikálií, specifikovaných v příloze č. 1.1 zadávací dokumentace.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:
Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno z vlastních zdrojů zadavatele a z veřejných rozpočtů.

Description: Item/Lot 2
Title:
Část 2:Rozpouštědla základní
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: CZ064
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, ČESKÁ REPUBLIKA.
II.1.4) Short description
Předmětem části 2 veřejné zakázky je dodávka rozpouštědel základních, specifikovaných v příloze č. 1.2 zadávací dokumentace.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:
Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno z vlastních zdrojů zadavatele a z veřejných rozpočtů.

Description: Item/Lot 3
Title:
Část 3:Rozpouštědla ultra čistá
II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: CZ064
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, ČESKÁ REPUBLIKA.
II.1.4) Short description
Předmětem části 3 veřejné zakázky je dodávka rozpouštědel ultra čistých, specifikovaných v příloze č. 1.3 zadávací dokumentace.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:
Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno z vlastních zdrojů zadavatele a z veřejných rozpočtů.

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 182-442640

II.2.1) Lot No: 1
Title:
Část 1: Základní chemikálieSection V: Complementary information


Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112
URL: http://www.compet.cz
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112
URL: http://www.compet.cz

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


24300000; Basic inorganic and organic chemicals;