The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Warsaw: Electricity, heating, solar and nuclear energy

OJEU Ref

016188-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Body goverened by public law

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
National registration number: 012298697
Postal address: ul. Cegłowska 80
Town: Warszawa
Postal code: 01-809
Country: PL
Contact person: Janusz Kurek
Telephone: +48 225690159
E-mail: zp@bielanski.med.pl
Fax: +48 225690247
NUTS code: PL911
Main address (URL): www.bielanski.bip-e.pl
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:
Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-75/2019)
Reference number: ZP-75/2019

II.1.4) Short description
Dostawa energii elektrycznej.
Total Value:
PLN 2641410.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Siedziba Zamawiającego, POLSKA.
II.1.4) Short description
Dostawa energii elektrycznej.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 192-465885

Title:
Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-75/2019)

2019-12-23

1
1
1
Official name: Orange Energia Sp. z o. o.
Postal address: Al. Jerozolimskie 160
Town: Warszawa
Postal code: 02-326
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 2926829.26
Total Value:
PLN 2641410.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


09300000; Electricity, heating, solar and nuclear energy;