The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Czechia-Prague: Diagnostic kits

OJEU Ref

016222-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

National or federal Agency / Office

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
National registration number: 00064173
Postal address: Šrobárova 1150/50
Town: Praha 10
Postal code: 134 00
Country: CZ
Contact person: Jana Staveníková
Telephone: +420 267163457
E-mail: jana.stavenikova@fnkv.cz
NUTS code: CZ010
Main address (URL): http://www.fnkv.cz
Address of the buyer profile (URL): https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=FNKV
I.4) Type of the contracting authority: NATIONAL AGENCY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:
FNKV - Zajištění přístrojového vybavení, dodávek diagnostik a spotřebního materiálu pro ÚLD III
Reference number: 2019_032_00_00

II.1.4) Short description
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou:
a) dodávky originálních diagnostik, tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a veškerého spotřebního materiálu k materiálnímu zajištění hematoonkologické a imunologické diagnostiky pomocí průtokové cytometrie a
b) bezplatné vypůjčení a instalace průtokového cytometru včetně příslušenství, SW a centrifugy se zajištěním školení, jejich plného servisu, vč. bezpečnostně technických kontrol.
Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 ZD („Podrobná specifikace technických požadavků na předmět plnění“), v příloze č. 2 („Specifikace diagnostik“) a v příloze č. 5 („Návrh rámcové kupní smlouvy“).
Total Value:
CZK 9258600.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: CZ010
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Místem plnění této veřejné zakázky je sídlo zadavatele, pavilon G.
II.1.4) Short description
Dodávky originálních diagnostik, tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a veškerého spotřebního materiálu,k materiálnímu zajištění hematoonkologické a imunologické diagnostiky pomocí průtokové cytometrie a bezplatné vypůjčení a instalace průtokového cytometru, včetně příslušenství, SW a centrifugy se zajištěním školení, jejich plného servisu, vč. bezpečnostně technických kontrol dle návodu výrobce ev. validací a případné modernizace, a to vše po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky a s možností jejich odkupu po uplynutí doby plnění předmětu veřejné zakázky.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 192-465768

Contract No:
2019_032_00_00
Title:
FNKV - Zajištění přístrojového vybavení, dodávek diagnostik a spotřebního materiálu pro ÚLD III

2019-12-18

1
1
1
Official name: Beckman Coulter Česká republika, s.r.o.
National registration number: 28233492
Postal address: Radiová 1122/1
Town: Praha 10
Postal code: 102 27
Country: CZ
Telephone: +420 272017332
E-mail: llamacova@beckman.com
NUTS code: CZ010
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 9258600.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


33141625; Diagnostic kits;