The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Czechia-Hradec Králové: Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products

OJEU Ref

016224-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Local authorities

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Královéhradecký kraj
National registration number: 70889546
Postal address: Pivovarské náměstí 1245
Town: Hradec Králové
Postal code: 500 03
Country: CZ
E-mail: vz@cirihk.cz
NUTS code: CZ052
Main address (URL): http://www.kr-kralovehradecky.cz/
Address of the buyer profile (URL): https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:
Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí – dodávka nábytku
Reference number: CIRI/2019/649

II.1.4) Short description
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku, tedy kancelářských židlí, jídelních židlí, rohové sedací soupravy, jednolůžkových postelí, taburetů, křesel s područkami, matrací, pracovních stolů PC, jídelních stolů, konferenčního stolku, nočních stolků, TV skříně nízké, skříňky nízké za postel, skříněk nízkých k pracovnímu stolu, skříní vysokých koupelnových, kontejneru k pracovnímu stolu, skříně vysoké, police k TV skříňce, botníku a poskytnutí souvisejících služeb a dodávek v rámci realizace projektu Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí.
Total Value:
CZK 438070.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: CZ052
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Místem plnění veřejné zakázky je pozemek p. č. 972, 973, kat. úz. Kostelec nad Orlicí, ulice Jelínkova 918, Kostelec nad Orlicí 517 41, ČESKÁ REPUBLIKA. Obecným místem plnění je Královéhradecký kraj.
II.1.4) Short description
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku, tedy kancelářských židlí, jídelních židlí, rohové sedací soupravy, jednolůžkových postelí, taburetů, křesel s područkami, matrací, pracovních stolů PC, jídelních stolů, konferenčního stolku, nočních stolků, TV skříně nízké, skříňky nízké za postel, skříněk nízkých k pracovnímu stolu, skříní vysokých koupelnových, kontejneru k pracovnímu stolu, skříně vysoké, police k TV skříňce, botníku a poskytnutí souvisejících služeb a dodávek v rámci realizace projektu Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí

Additional information:
Předmět veřejné zakázky je součástí projektu „Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí“, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002282 (dále jen „projekt“), který je předmětem žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 177-430227

Contract No:
CIRI/2019/649
Title:
Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí – dodávka nábytku

2020-01-08

7
7
Official name: Kanona, a.s.
National registration number: 04163664
Postal address: Antala Staška 1859/34
Town: Praha 4
Postal code: 140 00
Country: CZ
Telephone: +420 608114414
E-mail: info@kanona.cz
NUTS code: CZ010
URL: https://www.kanona.cz/
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
CZK 660720.00
Total Value:
CZK 438070.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


39000000; 39120000; 39110000; 39143100; 39143300; 39143200; 39144000; 39150000; Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products; Tables, cupboards, desk and bookcases; Seats, chairs and related products, and associated parts; Bedroom furniture; Living-room furniture; Dining-room furniture; Bathroom furniture; Miscellaneous furniture and equipment;