The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Czechia-Prague: Injectable solutions

OJEU Ref

016230-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Body goverened by public law

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Nemocnice Středočeského kraje, a.s.
National registration number: 07992106
Postal address: Zborovská 81/11, Smíchov
Town: Praha
Postal code: 150 00
Country: CZ
E-mail: vebr@nemsk.cz
NUTS code: CZ01
Main address (URL): https://www.kr-stredocesky.cz/web/20931/33
I.2.3) The contract is awarded by a central purchasing body
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:
„Dodávky kontrastních látek – centralizované zadávání“

II.1.4) Short description
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých prostředků, a to na dobu 12 měsíců, dle přílohy č. 1 Rámcové kupní smlouvy – Specifikace zboží a ceník. V této příloze zadavatel uvádí požadavky na jednotlivé položky Rámcové kupní smlouvy a další podmínky vztahující se k těmto položkám.

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
„Dodávky kontrastních látek – centralizované zadávání“
II.2.1) Lot No: 1-38
NUTS code: CZ02
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., Oblastní nemocnice Kladno, a.s., Oblastní nemocnice Benešov, a.s., Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
II.1.4) Short description
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých prostředků, a to na dobu 12 měsíců, dle přílohy č. 1 Rámcové kupní smlouvy – Specifikace zboží a ceník. V této příloze zadavatel uvádí požadavky na jednotlivé položky Rámcové kupní smlouvy a další podmínky vztahující se k těmto položkám.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 198-480612

Title:
„Dodávky kontrastních látek – centralizované zadávání“Section V: Complementary information


Additional information:
Centrální zadavatel podle § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ rozhodl o zrušení zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce ve všech částech veřejné zakázky, zadávané dle ZZVZ, s to z následujícího důvodu:
Dle § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ: v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv.
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení:
Zadavatel v průběhu zadávacího řízení zjistil nové skutečnosti, které zadavatel před zahájením zadávacího řízení nevěděl a nemohl tedy tyto skutečnosti zohlednit při tvorbě zadávací dokumentace. Pokračováním v zadávacím řízení by zadavatel riskoval obdržení neporovnatelných nabídek, respektive by při snaze využít nápravná opatření učinil zadávací řízení zmatečné a nepřezkoumatelné.

Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


33692500; Injectable solutions;